Рева-Лєвшакова Людмила Володимирівна

Рева-Лєвшакова Людмила Володимирівна

завідувач кафедри мовної й загальногуманітарної підготовки іноземців

доктор філологічних наук, професор

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

reva

Тема кандидатської дисертації: «Своєрідність модерністської новели першої третини ХХ століття» (защищена 14.05.1998 р. в спеціалізованій Вченій раді ОНУ імені І. І. Мечникова). Науковий керівник ─ професор В. В. Фащенко.

Тема докторської дисертації: «Неореалістична українська і російська проза першої третини ХХ століття: рецепції наративу» (захищена 28.09.2012 р. в спеціалізованій Вченій раді Д 26.001.15 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка). Спеціальність 10.01.05 ─ порівняльне літературознавство. Науковий консультант ─ професор Є. М. Черноіваненко.
Наукові інтереси: дослідження історико-теоретичних питань художніх стилів, течій, напрямів.

Член редакційних колегій збірників наукових праць: «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність» (фахове видання з філологічних дисциплін), «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету».

Нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2005 р.), Почесні грамоти Одеського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України (2005 р.; 2007 р.; 2008 р.), нагрудний знак Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону «За досягнення в науці» (2015 р.).

Наукові роботи за останні п’ять років

Монографії:

 1. Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей (на матеріалі української та російської літератури і критики): Монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 344 с.
 2. Неореалістична українська і російська проза першої третини ХХ століття: Монографія. – К.: Видавничій дім Дмитра Бураго, 2014. – 376 с.
 3. Поетичне коло Придунав′я (у співавторстві) // Українське Придунав′я у світлі гуманітарних досліджень: до 75-річчя Ізмаїльського державного гуманітарного ун-ту. – Ізмаїл: СМІЛ, 2015. – С. 146-164 (230 с.).

Наукові публикації в периодичних виданнях, внесених в наукометричну базу Index Copernicus:

 1. К истории взаимосвязи русского и украинского неореализма // Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 3, № 1 (2013), Galati. – P. 17–29. http://journals.univ-danubius.ro/index.php/research/article/view/2032/1801
 2. The Danube Region Poetry: Personalities and Creativity // Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 5, No 1 (2015). – С. 335–341. http://journals.univ-danubius.ro/index.php/research/article/viewFile/3051/2807
 3. Bessarabian Danube Motifs in the Lyrics of the Land ⁄⁄ Journal of Danubian Studies and Research, Vol 6, No 1 (2016). – С. 129–135.
  http://journals.univ-danubius.ro/index.php/research/article/view/3493/3400

Публикації в наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. К истории взаимосвязи русского и украинского неореализма: критическая и художественная реализация // Культура народов Причерноморья: научн. журнал.– Симферополь, 2011. – С. 171–176.
 2. Проблеми художнього оновлення: реалізм і неореалізм (на матеріалі української та російської літературної критики) // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: пам’яті акад. Л.А. Булаховського: зб. наук. праць.– К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 15. – С. 424–435.
 3. Критичні етюди про неореалізм // Історико-літературний журнал. – Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2011. – № 19. – С. 128–137.
 4. Процес експериментальної активації: модернізм і неореалізм // Мова і культура. (Наук. журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14.– Т. І (147). – С. 68–75.
 5. Неореалізм у літературознавстві та критиці: історичний та теоретичний екскурси // Філологічні семінари / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; [редкол: М.К. Наєнко (голова) та ін.]. – К., 2011. – Вип. 15. – С. 40–52.
 6. Новий реалізм повісті «Деревня» І. Буніна // Проблеми сучасного літературознавства: зб. наук. пр. / Відп. ред. Є.М. Черноіваненко. – Одеса: Астропринт, 2012. – Вип. 16. – С. 289–298.
 7. Проблеми співвідношення неореалізму і символізму: літературознавчі та критичні проекції // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур: пам’яті акад. Л.А. Булаховського Зб. наук. пр. – К.: «Освіта України», 2012. – Вип. 18. – С. 311–319.
 8. Контрасти буття у повісті «На той бік» В. Винниченка // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничій дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. 156. – С. 250–257.
 9. Модерністська драматургія М. Куліша // Учені записки Таврійського нац. університету імені В.І. Вернадського. Наук. журнал. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – Сімферополь, 2012. – Том 25 (64). – № 4. – С. 219–224.
 10. В. Винниченко і його неореалістичні, фантастичні, політичні та інші «контексти» // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур: пам’яті акад. Л.А. Булаховського Зб. наук. пр. – К.: «Освіта України», 2012. – Вип. 19. – С. 333–342.
 11. Сучасне слово про конфлікт у драматургії [рецензія на монографію: Вірченко Т.І. Художній конфлікт в українській драматургії 1990 ̶ 2010-х років: дискурс, еволюція, типологія. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. ̶ 336 с.] // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур: Зб. наук. пр. – К.: «Освіта України», 2012. – Випуск 18. – С. 367–369.
 12. Контрасти кохання у творах В. Винниченка // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2013.– Вип. ХХVІІ.– Ч. І. – С. 127–135.
 13. «Місто» В. Підмогильного як репрезентант урбаністичного світу // Вісник Луганського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – Луганськ, 2013. –№ 12 (271). – Ч. ІІ. – С. 123–128.
 14. Контекст неореалізму у літературознавстві і філософії // Філологічні семінари / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; [редкол: М.К. Наєнко (голова) та ін.]. – К., 2013. – Вип. 16. – С. 60–72.
 15. Наративна структура оповідань В. Підмогильного // Вісник Луганського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – Луганськ, 2013. –№ 4 (263). – Ч. І. – С. 88–96.
 16. Літературні традиції та проблеми стилю у творчості В. Підмогильного // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур: пам’яті акад. Л.А. Булаховського Зб. наук. пр. – К., 2013. – Вип. 21. – С. 318–325.
 17. Неореалізм – метод чи проміжне явище, напрям чи течія, стиль чи система? // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничій дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. І (169). – С. 502–510
 18. Мала проза І.Буніна: дуалізм світосприйняття та експерименти зі словом // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур: пам’яті акад. Л.А. Булаховського Зб. наук. пр. – К.: «Освіта України», 2014. – Вип. 24. – С. 392–402.
 19. Неореалізм М. Горького: літературознавчі студії // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. Зб. наук. праць. – К.: «НВП Інтерсервіс», 2014. – Вип. 4. – С. 82–94.
 20. Філософія життя Валер′яна Підмогильного // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. Зб. наук. праць. – К.: «НВП Інтерсервіс», 2015. – Вип. 5. – С. 214–225.
 21. Образна і художня семантика оповідань М. Горького // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. Зб. наук. праць. – К.: «НВП Інтерсервіс», 2015. – Вип. 6. – С. 78–89.
 22. Поліфонія художньої мови Валер′яна Підмогильного ⁄⁄ Філологічні семінари. Інтермедіальність: теорія і практика. Вип. 19. Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2016. – С. 190–198. (232 с.)
 23.  Неореалізм як теоретична проблема [Сніжана Жигун. Лабіринти і горизонти українського неореалізму. – К.: «Бізнесполіграф», 2015. – 400 с.] ⁄⁄ Слово і час. – 2016. – № 6 (666). – С. 121–123.
 24. Українське літературознавство у колі дискусій про новий реалізм першої третини ХХ століття ⁄⁄ Проблеми сучасного літературознавства : зб. наук. пр. / Відп. ред. Є.М. Черноіваненко. – Одеса: Астропринт, 2016. – Вип. 22. – С. 42–53. (268 с.).

Публікації в наукових виданнях:

 1. 1. Термінологічний розвиток неореалізму в літературознавстві: україно-російські зв’язки ⁄⁄ Філологічні діалоги: Зб. наук. пр. на пошану О.А. Зарудняка з нагоди його ювілею. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2012. – С. 118–125.
 2. Характеротворення в неореалістичних новелах В. Винниченка ⁄⁄ Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. Зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 1. – С. 46–56.
 3. Контекст неореалізму у літературознавстві і філософії ⁄⁄ Філологічна освіта у поліетнічному просторі: регіональний досвід. Зб. наук. ст. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; «СМИЛ», 2013. – С. 234–242.
 4. Теоретичні засади неореалізму у працях А.В. Козлова та інших літературознавців ⁄⁄ Людина як людинознавство. Зб. наук. пр. на пошану проф. А. Козлова з нагоди його сімдесятиліття. – Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2013. – С. 291–300.
 5. І. Бунін і М. Горький про Т.Шевченка ⁄⁄ Т.Г. Шевченко и его время: материалы научной конференции (Санкт-Петербург, 24-26 ноября 2014 г.) / Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН / Ред.-сост. М.Ю. Степина. – СПб, 2014. – С. 123–126.
 6. Українсько-російський неореалізм: етнокультурна своєрідність ⁄⁄ Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку: тези доповідей Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності та культури. – К.: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2015. – С. 74–76.
 7. Т. Шевченко і неореалісти ⁄⁄ Філологічні діалоги: Збірник наукових праць. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2015. – С. 167–171.
 8. Невідомі сторінки з історії неореалізму ⁄⁄ Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю ІДГУ (15-17 жовтня 2015). Т. ІІ: Філологія. Мистецтвознавство. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; «СМИЛ», 2015. – С. 150–151.
 9. І. Бунін і М. Горький про Т. Шевченка ⁄⁄ АСОБА ТАРАСА ШАЎЧЭНКІ Ў КАНТЭКСЦЕ ЕЎРАПЕЙСКАГА КУЛЬТУРАЛАГІЧНАГА ПРАЦЭСУ. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 200-годдзю Тараса Шаўчэнкі. – Брэст: БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2015. – С. 156–160.
 10. Художня гносеологія неореалістів початку ХХ століття ⁄⁄ Слов’янські наукові читання: літературознавчий та лінгвокультурологічний аспекти: зб. наук. ст. за мат. Всеукр. наук. конф. (м. Одеса, 19-20 жовтня 2015р.) ⁄ відп. ред. Н.М. Раковська; ред. кол.: Є.М. Черноіваненко, В.Б. Мусий, А.Т. Малиновський [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2016. – 129-136. (364 с.).

Навчально-методичні видання:

 1. Література Англії. Навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2014. – 54 с.
 2. Зарубіжна література ХХ століття. Навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2014. – 80 с.
 3. Методичні рекомендації щодо науково-педагогічної (асистентської) практики з літератури студентів спеціальності «Мова і література» (освітній ступінь: магістр). – Ізмаїл, 2015. – 20 с.
 4.  Методичні рекомендації щодо виконання магістерської роботи з літератури для студентів спеціальності «Мова і література» ОС «магістр». – Ізмаїл, 2016. – 27 с.
 5. Методичні рекомендації щодо виконання магістерської роботи з загального мовознавства для студентів спеціальності «Мова і література» ОС «магістр». – Ізмаїл, 2016. – 25 с.
 6. Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи з літератури для студентів спеціальності «Мова і література» (освітній рівень: спеціаліст). – Ізмаїл, 2016. – 27 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b532f4d9006c6168503341532178253
title_5b532f4d9019514489619181532178253
title_5b532f4d902a819455013211532178253
title_5b532f4d903d618838033461532178253
Top