Башкірова Наталія Павлівна

Старший викладач кафедри мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців

 
Працює в ОНУ ім. І.І. Мечникова з 1991 р. Починала з посади стажиста-дослідника і в цей час проводила заняття з іноземними студентами. Через 2 роки була переведена на посаду викладача, потім старшого викладача Підготовчого відділення для іноземних громадян. В 2015 році зарахована на Кафедру  мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців .

Освіта.

В 1991 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко за спеціальністю: «Російська мова як іноземна», «Російська мова та література». В 2001 році закінчила Одеський національний університет ім.. І.І, Мечникова за спеціальністю «Англійська мова та література».
Проводить практичні заняття з російської мови як іноземної зі студентами та стажерами різних стран та  різного рівня володіння мовою  (від А-1до С-1).
 
Під час роботи в ОНУ проходила підвищення кваліфікації в Державному інституті російської мови ім. О.С. Пушкіна (м. Москва), в  Одеському національному медичному університеті на кафедрі іноземних мов.
 
Під час всієї професіональної діяльності займається науковою працею, приймає участь у конференціях. 

Наукові інтереси:

вивчення проблем викладання РКІ, методики викладання російської мови як іноземної та форми контролю на початковому етапі навчання, вивчення інтерактивних технологій, які можуть бути використані при навчанні російської мови як іноземної.
Наукові інтереси лежать в царині фразеології, порівняльного мовознавства, практики навчання іноземних студентів мові спеціальності, розвинення навичок аудіювання, використання нових технологій навчання. Має ряд публікацій та методичних посібників.  
 1. Башкирова Н.П. Фразеологизмы со значением беспокойства, волнения, переживания и тревоги в русском и украинском язиках // Щорічні записки з українського мово¬знавства. Збірник наукових статей . Одеса: Одеськ. ун-т.. «Друкарський двір», 1995 - Вип.2.- 58с., с.36-39.
 2. Башкирова Н.П., Афанасьева М.Н. Развитие навыков самостоятельной ра-боты при изучении русского языка у сту¬дентов-иностранцев // Новые технологии в преподавании иностранньк языков в вузе: Тезисы докладов региональной научно-методи-ческой конференции, Донецк: ДонГУ, 1997-55с., с.43.
 3. Башкирова Н.П. Роль фразеологии в обучении русскому язьку  Новые гехнологии в преподавании иностранных языков в вузе: Тезисы докладов региональной научно-мето-дической конференции. Донецк: ДонГУ, 1997-55с., с.53.
 4. Башкирова Н.П. Структурно-грамматические особенности фразеологизмов в русском и украинском язьках (на примере оборотов со значени¬ем восхищения, восторга, радости, счастья)  Щорічні записки з українського мово-знавства: Збірник наукових статей  Одеса, 1998 - Вип.5.-92с., с. 79-81.
 5. Башкирова Н.П. Семантический аспект сопоставления фразеологических единиц, выражающих эмоции в украинском и русском язиках  Лингвистические и педагогические чтения: Сборник статей межвузовской научно-методической конференции. -Донецк: ДонГУ, 1999-160с., с.38-42.
 6. Башкирова Н.П. Діеслівні фразеологізми, що виражають і означають емоції в англійській мові   Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: Нові технології: Збірник статей міжвузівської науково-методичної конференції, Донецьк: ДонНУ, 2001-426с., с. 17-21.
 7. Башкирова Н.П. Фразеологізми,семантично  орієнтовані на людину,  в дослідженнях мовознавців  Записки з українського мовознавства.Вип.15: Зб.наук.праць.-Одеса: Астропринт, 2005.-156с., с. 67-75. 
 8. Башкирова Н.П. Проблеми відображення емоцій у мові   Записки з загальної лінгвістики:3б.наук. праць. Вип.6.-Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. -276с., с. 3-9.
 9. Башкирова Н.П. «Русский язык. Научный стиль речи и язык специальности «Химия» . Методическое пособие для студентов-иностранцев подготовительного отделения, - Одесса: ОНУ, 2014, 60 с. 
 10. Мазурок И.Л., Башкирова Н.П.  Тексты для аудирования. Часть 1. «Новый  друг». Методическое пособие для студентов-иностранцев подготовительного отделения, - Одесса: ОНУ, 2014, -50 с.
 11. Башкирова Н.П. , Мазурок И.Л. Тексты для аудирования. Часть 2. «Думая о будущем». Методическое пособие для студентов-иностранцев подготовительного отделения»,  - Одесса:  ОНУ,  2014, 70 с.
 12. Башкирова Н.П., Шахина Ю.Г. Русский язык. Сборник заданий для текущих и итоговых контролей. Филологический профиль. Методическое пособие для студентов-иностранцев  подготовительного отделения, - Одесса: ОНУ, 2014, 102 с.
 13. Башкирова Н.П. , Шахина Ю.Г. Русский язык. Сборник заданий для текущих и итоговых контролей. Нефилологический профиль. Методическое пособие для студентов-иностранцев  подготовительного отделения, - Одесса: ОНУ, 2014, 86с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b532f4d9006c6168503341532178253
title_5b532f4d9019514489619181532178253
title_5b532f4d902a819455013211532178253
title_5b532f4d903d618838033461532178253
Top