Наукова робота

ПРАКТИКУМ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ (з коментарями на англійській)

Ст. викладач Сізова Л. В.
 
Практикум для студентів-іноземців, які планують працювати у галузі зовнішньоекономічних зв’язків. Завдання формують навички та вміння у таких видах мовної діяльності як читання, аудіювання, спілкування, навчання письму.
 
Теми для вивчення
 
 • Діловий візит партнера
 • Ділова розмова по телефону
 • Комерційні листи
 • Ділові перемовини

ВИВЧАЄМО СИНТАКСИС

к.філол.н., доцент О. В. Книш
 
Синтаксична система російської мови розглядається на яскравих прикладах творів російських письменників-класиків, що ввійшли в історію світової культури у всьому світі. Спецкурс розрахований на закордонних русистів
 

РОСІЙСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ

к.філол.н., доцент Н.Г. Ареф’єва 
 
Програма спецкурсу передбачає вивчення фразеології як засобу «заглиблення в культуру», тобто  поряд із детальним вивченням усіх граматичних категорій фразеологізмів, ви зможете  не тільки опанувати представленим фразеологічним матеріалом на практиці, вільно вживати фразеологізми як в усному, так і у писемному мовленні, але й набути (розширити) знань про культурні традиції, менталітет та «мовну картину світу» слов’ян. 
 
Спецкурс орієнтований на стажистів-філологів, а також магістрантів та аспірантів гуманітарного профілю та розрахований на 50 аудиторних годин. 
 
Тривалість курсу може змінюватися.
        

ЕСТЕТИКА ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ. ПОГЛЯД ЛІНГВІСТА.

 к.філол.н., доцент О. В. Книш 
 
Спецкурс для стажистів-філологів, а також магістрів гуманітарного профілю.                                                                       
                                                               

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ

к.філол.н., доцент І.В.Черновалюк
 
 
Спецкурс  «Теорія і практика наукового мовлення» призначений для іноземних аспірантів, бакалаврів і магістрантів  основних факультетів ОНУ імені І.І.Мечникова. Підготовка до спілкування в професійній сфері комунікації передбачає  розвиток  навичок  і вмінь, необхідних для написання наукової роботи – від реферату до дисертації.
 
Мета спецкурсу – познайомити іноземців з особливостями наукового мовлення, сформувати  систему  знань  про  закономірності  організації наукового  дискурсу, а також розвинути навички та вміння, необхідні для вирішення комунікативних, пізнавальних і дослідницьких завдань в процесі навчання.
 
Завдання спецкурсу – ознайомлення  із специфікою усного та писемного наукового мовлення,  із  правилами  побудови наукового тексту, розвиток  навичок  складання усних і писемних текстів наукового характеру, формування нормативної складової наукової мови. У процесі навчання іноземних учнів пріоритетним є досягнення  наукових  цілей  і  розвиток  спрямованих наукових інтересів в області  обраної  спеціальності.
 
Після закінчення  спецкурсу іноземні  учні  мають  уявлення про основні  норми  наукового  мовлення,  а  також  зможуть підтримувати контакти (в усній і писемній формі) російською мовою з науковим керівником і опонентами, аспірантами і колегами, виконувати інформаційно-аналітичну роботу (наукова стаття, тези, анотація,  реферат, наукова робота), брати участь в обговоренні наукових проблем.
 
Програмою спецкурсу передбачено лекції, практичні заняття та семінари, проектна діяльність і презентації, участь у дискусіях, самостійна робота, творчі роботи і реферати, заліки і іспит.
 
Обсяг курсу – 140 годин (90 год. – практичні заняття, 50 год. – самостійна робота).  Підсумковий контроль –  іспит.
 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

 
к.філол.н., доцент І.В.Черновалюк
 
Спецкурс «Методика викладання російської мови як іноземної» призначений для іноземних бакалаврів, магістрантів, аспірантів нефілологічних спеціальностей, що навчаються в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова.
 
Мета спецкурсу – підготувати іноземців до самостійної професійно-педагогічної діяльності в якості викладача російської мови як іноземної на початковому етапі. В курсі розглядаються актуальні питання опису російської мови, а також проблеми теорії і практики навчання РЯІ.
 
Завдання спецкурсу –  дати іноземним студентам базові знання з методики викладання російської мови як іноземної,  підвищити рівень володіння мовою, а також розвинути навички та вміння, необхідні для подальшої самоосвіти та самостійної роботи з науковою та методичною літературою.
 
Після  закінчення  курсу методики і педагогічної практики іноземні учні мають уявлення про основи теорії лінгводидактики, володіють основною лінгвістичної термінологією, вміють самостійно підготуватися і провести аудиторні  заняття  з  російської мови.  Опанувавши матеріал спецкурсу, іноземці зможуть  реалізувати  себе  в  якості  викладача і навчати російській мові на початковому етапі.
 
Програмою спецкурсу передбачено лекційні, практичні заняття (спецсемінари), лабораторні роботи, письмові контрольні роботи та заліки, самостійна робота,  проходження педагогічної практики  і  іспит. 
 
Обсяг спецкурсу – 74 години (48 год. – лекційно-семінарські заняття, 26 год. – самостійна робота, 20 год. – педагогічна практика).
 
Підсумковий контроль –  іспит.
 

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА (Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту для дітей)

к.філол.н., доцент О. В. Книш    
                                                                                                                      
Мета курсу: показати іноземним студентам всі можливості мовних ресурсів, враховуючи «фактор адресату».
Практика показує, що іноземні стажисти цікавляться творами класичної дитячої літератури, комплексним лінгвостилістичним аналізом актуальних текстів.

ПОЕЗІЯ РОСІЙСЬКОГО СИМВОЛІЗМУ

к.філол.н., викл. Х. А. Корнєєва
 
Факультатив «Російська поезія Срібного столiття» призначений для аспірантів всіх спеціальностей, що мають базову пiдготовку з теоретичного і практичного курсу російської мови та знаходяться на пiдвищеному рівнi володiння мовою. 
 
Предметом вивчення є російська поезія кінця XIX — початку ХХ ст. Основна мета даного курсу полягає в тому, щоб познайомити студентів з головними особливостями історико-літературного процесу в Росії, що мав мiсце на рубежі XIX — ХХ століть та, власне, iз символiзмом як лiтературним та художнiм напрямом, а також iз прикладами поетичних творiв того часу.
 
Актуальність звернення до літератури цього періоду пояснюється тим, що в останні роки значно зріс інтерес до російської літератури кінця XIX — початку ХХ, тому що цей перiод був переломним в історії тогочасної культури. Крім того, знайомство з поетичними творами Срібного столiття здатне значно розширити словниковий запас студентів. А лінгво-країнознавчi відомості дозволять поглибити їх знання з історії та культури Росії. Власне, це і є основною метою цього спецкурсу.                 
 

ОДЕСА ТА ОДЕСИТИ

Ст. викл. І. Л. Мазурок
 
Спецкурс має практичний напрям і пропонує матеріали для розвитку мовлення на основі тем країнознавчого характеру.
 
У десяти уроках, пов’язаних одним сюжетом, представлена коротка історія міста, розповідається про найбільш яскравих його представниках. Кожний урок містить в собі основний текст, велику кількість різноманітних завдань та вправ, а також додатковий текст для читання.
 
Адресований слухачам, які вже мають початкову підготовку з російської мови.
 
Повний курс розрахований на 40 годин аудиторного часу (тривалість може бути змінена).

Я – ДИПЛОМАТ

ст. викл. І.Л.Мазурок
 
Мета даного спецкурсу – оволодіння знанням, навичками та вміннями, що необхідні для роботи по спеціальності. Навчання побудовано на основі наступних тем:
 
 • Історія дипломатії;
 • Особливості профессії;
 • Міжнародні відносини;
 • Візити, зустрічі, перемовини;
 • Портрет чиновника;
 • Влада, вибори та інш.
Адресований слухачам, що вже мають базову підготовку з російської мови. 
Повний курс розрахований на 40-60 годин аудиторного часу (тривалість може бути змінена).
 

СВІТ НАВКОЛО НАС  

ст. викл. І. Л. Мазурок
 
Ціллю даного спецкурсу є вдосконалення навичок усного та письмового мовлення на базі суспільно-політичної лексики.
Зміст курсу складають профільні тексти, діалоги, завдання за наступними темами:
 • Засоби масової інформації;
 • Інтернет;
 • Наше суспільство;
 • Культурне життя;
 • Демографічні проблеми;
 • Міграція тощо. 
Адресований тим, хто вже має початкову підготовку з російської мови. Тривалість курсу залежить від побажань слухачів.
           

КОРИГУВАЛЬНИЙ ФОНЕТИЧНИЙ КУРС РОСІЙСЬКОЇ МОВИ  (з використанням зіставних матеріальних різних мов)

Ст. викл. Сізова Л. В.
 
Фонетичний курс вміщує:
 1. Володіння російською мовою на кращому рівні фонетики, акцентно-ритмічного та інтонаційного оформлення мови.
 2. Подальший розвиток вимовних навичок в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі.
 3. Поглиблення знань про фонетичну систему та орфоепічні норми сучасної російської мови

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f2e2e2140bd71514276491596861985
title_5f2e2e2140cda18015218951596861985
title_5f2e2e2140ddb11993066741596861985
Top