Корисні посилання

Інформація оновлена 25.10.2016

Корисні посилання

Закон «Про вищу освіту»

Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК003:2010

Національна рамка кваліфікацій

Перелік галузей знань і спеціальностей

Таблиця відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста і магістра та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти   (Перелік 2015)

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). – К.: ТОВ “ЦС”, 2015. – 32 c. 

НАГОРУ