Вимоги щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

Вимоги щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
НАКАЗ
№ 13 ВІД 14 СІЧНЯ 2016 РОКУ
 
ЗАРЕЄСТРОВАНО
В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
03 ЛЮТОГО 2016 Р. ЗА № 183/28313
 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ
ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ НАУКОВИМ
І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ
 
ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 3 ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 19 СЕРПНЯ 2015 РОКУ № 656 "ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАТТІ 54 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВИЩУ ОСВІТУ" НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, що додається.
 
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 13 листопада 1997 року № 406 "Про Порядок розгляду атестаційних справ про присвоєння вчених звань професора і доцента", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 616/2420.
 
3. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.Д.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
 
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гевка А.Є.
 
Міністр С. Квіт
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
14.01.2016  № 13
 
ЗАРЕЄСТРОВАНО
В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
03 ЛЮТОГО 2016 Р. ЗА № 183/28313
ПОРЯДОК
ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ НАУКОВИМ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ
 
І. Загальні положення
 
1. Цей Порядок визначає механізм присвоєння науковим і науково-педагогічним працівникам вчених звань вченими радами вищих навчальних закладів або вченими (науково-технічними) радами наукових установ (далі – вчені ради), основні критерії оцінки їх науково-педагогічної або наукової діяльності, а також порядок позбавлення вчених звань.
 
2. Рішення про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника (далі – вчені звання) науковим і науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів та наукових установ приймаються вченими радами.
Рішення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам вищих духовних навчальних закладів може прийматися вченими радами вищих духовних навчальних закладів, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку та які пройшли процедуру ліцензування освітньої діяльності, за умови дотримання вимог, встановлених цим Порядком.
 
3. Рішення вченої ради наукової установи про присвоєння вченого звання професора працівникам наукових установ (зі спеціальності) приймається з урахуванням відгуків не менше шести працівників цієї наукової установи – фахівців, яким з відповідної галузі знань (науки) та спеціальності присуджено науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та/або присвоєно вчене звання професора.
 
Рішення вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи про присвоєння вченого звання старшого дослідника приймається з урахуванням відгуків не менше шести працівників цього вищого навчального закладу або наукової установи – фахівців, яким з відповідної галузі знань (науки) та спеціальності присуджено науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та/або присвоєно вчене звання професора, доцента чи старшого дослідника (старшого наукового співробітника).
 
Якщо у вищому навчальному закладі або науковій установі, в якій працює здобувач вченого звання старшого дослідника:
немає достатньої кількості висококваліфікованих фахівців з відповідної спеціальності, то вчена рада може розглядати питання щодо присвоєння вченого звання здобувачу із врахуванням відгуків фахівців інших вищих навчальних закладів або наукових установ, які відповідають вимогам абзацу другого цього пункту;
немає висококваліфікованих фахівців з відповідної спеціальності, то за клопотанням вищого навчального закладу або наукової установи, в якій працює здобувач вченого звання, питання щодо присвоєння вченого звання старшого дослідника може розглядати вчена рада іншого вищого навчального закладу або наукової установи.
 
4. Рішення вченої ради про присвоєння вченого звання приймається таємним голосуванням. Засідання вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж три четверті від кількості членів вченої ради, присутніх на засіданні. Рішення вченої ради дійсне протягом одного календарного року.
 
5. Рішення вченої ради про присвоєння вченого звання затверджується атестаційною колегією МОН.
 
ІІ. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АБО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ
 
7. ВЧЕНЕ ЗВАННЯ СТАРШОГО ДОСЛІДНИКА ПРИСВОЮЄТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ АБО НАУКОВИХ УСТАНОВ, ЗАРАХОВАНИХ НА ПОСАДИ ПІСЛЯ ОБРАННЯ ЗА КОНКУРСОМ ЧИ В ПОРЯДКУ АТЕСТАЦІЇ, ЗОКРЕМА ЗА СУМІСНИЦТВОМ:
 
1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;
 
2) які мають:
  1. стаж наукової роботи не менш як п’ять років на посаді старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідуючого (начальника) та завідуючого (начальника) науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією), завідуючого кафедрою, призначені на посади ректора, проректора з наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року;
  2. наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше двох публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов;
  3. сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1);
 
3) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у зазначених країнах.
 
8. Вчене звання старшого дослідника може бути присвоєно за спеціальністю, яка належить до іншої галузі, ніж галузь, у якій здобувачеві присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), за умови, що опубліковані наукові праці містять отримані здобувачем нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі знань.
 
 
Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації С.Д. Криштоф
 
 
 
ПЕРЕЛІК рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top