Вимоги щодо присвоєння вченого звання професора (доцента)

Вимоги щодо присвоєння вченого звання професора (доцента)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
НАКАЗ
№ 13 ВІД 14 СІЧНЯ 2016 РОКУ
 
ЗАРЕЄСТРОВАНО
В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
03 ЛЮТОГО 2016 Р. ЗА № 183/28313
 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ
ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ НАУКОВИМ
І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ
 
ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 3 ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 19 СЕРПНЯ 2015 РОКУ № 656 "ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАТТІ 54 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВИЩУ ОСВІТУ" НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, що додається.
 
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 13 листопада 1997 року № 406 "Про Порядок розгляду атестаційних справ про присвоєння вчених звань професора і доцента", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 616/2420.
 
3. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.Д.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
 
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гевка А.Є.
 
Міністр С. Квіт
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
14.01.2016  № 13
 
ЗАРЕЄСТРОВАНО
В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
03 ЛЮТОГО 2016 Р. ЗА № 183/28313
ПОРЯДОК
ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ НАУКОВИМ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ
 
І. Загальні положення
 
1. Цей Порядок визначає механізм присвоєння науковим і науково-педагогічним працівникам вчених звань вченими радами вищих навчальних закладів або вченими (науково-технічними) радами наукових установ (далі – вчені ради), основні критерії оцінки їх науково-педагогічної або наукової діяльності, а також порядок позбавлення вчених звань.
 
2. Рішення про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника (далі – вчені звання) науковим і науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів та наукових установ приймаються вченими радами.
Рішення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам вищих духовних навчальних закладів може прийматися вченими радами вищих духовних навчальних закладів, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку та які пройшли процедуру ліцензування освітньої діяльності, за умови дотримання вимог, встановлених цим Порядком.
 
3. Рішення вченої ради наукової установи про присвоєння вченого звання професора працівникам наукових установ (зі спеціальності) приймається з урахуванням відгуків не менше шести працівників цієї наукової установи – фахівців, яким з відповідної галузі знань (науки) та спеціальності присуджено науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та/або присвоєно вчене звання професора.
 
Рішення вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи про присвоєння вченого звання старшого дослідника приймається з урахуванням відгуків не менше шести працівників цього вищого навчального закладу або наукової установи – фахівців, яким з відповідної галузі знань (науки) та спеціальності присуджено науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та/або присвоєно вчене звання професора, доцента чи старшого дослідника (старшого наукового співробітника).
 
Якщо у вищому навчальному закладі або науковій установі, в якій працює здобувач вченого звання старшого дослідника:
немає достатньої кількості висококваліфікованих фахівців з відповідної спеціальності, то вчена рада може розглядати питання щодо присвоєння вченого звання здобувачу із врахуванням відгуків фахівців інших вищих навчальних закладів або наукових установ, які відповідають вимогам абзацу другого цього пункту;
немає висококваліфікованих фахівців з відповідної спеціальності, то за клопотанням вищого навчального закладу або наукової установи, в якій працює здобувач вченого звання, питання щодо присвоєння вченого звання старшого дослідника може розглядати вчена рада іншого вищого навчального закладу або наукової установи.
 
4. Рішення вченої ради про присвоєння вченого звання приймається таємним голосуванням. Засідання вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів.
 
Рішення вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж три четверті від кількості членів вченої ради, присутніх на засіданні. Рішення вченої ради дійсне протягом одного календарного року.
 
5. Рішення вченої ради про присвоєння вченого звання затверджується атестаційною колегією МОН.
 
ІІ. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АБО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ
 
1. ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА ПРИСВОЮЮТЬ ПРАЦІВНИКАМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ВІДПОВІДНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ НА ВІДПОВІДНОМУ РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ТА ВИЩИХ ДУХОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ:
 
1) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
 
2) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
 
3) які провадять навчальну діяльність не менш як 10 років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (одного вищого навчального закладу) на посаді доцента, професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. Час проведення навчальної діяльності вираховується у навчальних роках (далі – навчальні роки). Для науково-педагогічних працівників вищих духовних навчальних закладів враховується стаж педагогічної роботи у вищих духовних навчальних закладах, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку; 
 
4) які мають:
 1. навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов (за рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в одному з міжнародних видавництв, перелік яких визначається рішенням вченої ради);
 2. сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (перелік рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної зазначено у додатку 1 до цього Порядку) або наявність у здобувача не менш як 10 праць, опублікованих англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов;
5) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) та/або Європейського Союзу (далі – ЄС), або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують;
 
6) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу.
 
2. ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА ПРИСВОЮЄТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМ НАУКОВИХ УСТАНОВ:
 
1) які працюють у наукових установах Національної академії наук та національних галузевих академіях наук, іншого підпорядкування, наукових організаціях, наукових підрозділах вищих навчальних закладів на посаді завідуючого (начальника) науковим відділом (відділенням, сектором, лабораторією), головного наукового співробітника, провідного наукового співробітника, старшого наукового співробітника або директора, заступника директора, вченого секретаря;
 
2) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
 
3) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
 
4) які мають:
 1. стаж наукової та науково-педагогічної роботи не менш як 10 років, у тому числі останній календарний рік на одній із зазначених вище посад;
 2. наукові праці, опубліковані після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов (за рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в одному з міжнародних видавництв, перелік яких визначається рішенням вченої ради);
 3. сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1) або наявність у здобувача не менше ніж 10 праць, опублікованих англійською мовою у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов;
 
5) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують;
 
6) які підготували не менше ніж трьох докторів філософії (кандидатів наук).
 
3. ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА ПРИСВОЮЄТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ВІДПОВІДНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ НА ВІДПОВІДНОМУ РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ТА ВИЩИХ ДУХОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЯКИМ НЕ ПРИСУДЖЕНО СТУПІНЬ ДОКТОРА НАУК, АЛЕ:
 
1) які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук);
 
2) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
 
3) які провадять навчальну діяльність не менш як 15 навчальних років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі) на посаді доцента, професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. Для науково-педагогічних працівників вищих духовних навчальних закладів враховується стаж педагогічної роботи у вищих духовних навчальних закладах, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку;
 
4) які мають:
 1. навчально-методичні та наукові праці, опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі не менше чотирьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов;
 2. сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1);
5) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують;
 
6) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу;
 
7) які підготували не менше трьох докторів філософії (кандидатів наук).
 
4. ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА ПРИСВОЮЄТЬСЯ ДІЯЧАМ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ, ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ У ВІДПОВІДНОСТІ З НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ ПЕРЕДБАЧАЄ ІНДИВІДУАЛЬНУ РОБОТУ З ОПАНУВАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ВМІНЬ І НАВИЧОК ТА БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВПЛИВАЄ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МИТЦЯ, ТА:
 
1) які провадять навчальну діяльність не менш як 10 навчальних років на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого кафедрою, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі) на посаді доцента, професора, завідуючого кафедрою, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою;
 
2) які удостоєні відповідно почесного звання "Народний артист України", "Народний художник України", "Народний архітектор України", "Заслужений діяч мистецтв України";
 
3) яким присвоєно вчене звання доцента;
 
4) які мають:
 1. сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1);
 2. значні особисті творчі досягнення:
 3. у музичній сфері – масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, відеозаписи, наявність звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів;
 4. в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній сфері – персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів;
 5. у театральній сфері, сфері кіно і телебачення – записи концертів, театральні постановки, фільми, інші творчі роботи, що використовуються у педагогічній діяльності;
 6. наукові праці у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав;
5) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу;
 
6) які особисто підготували не менше п'яти осіб, удостоєних почесних звань України, або лауреатів міжнародних та державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів.
 
5. ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ДОЦЕНТА ПРИСВОЮЄТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ВІДПОВІДНОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ НА ВІДПОВІДНОМУ РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ТА ВИЩИХ ДУХОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ТА:
 
1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;
 
2) які провадять навчальну діяльність не менше ніж п’ять навчальних років на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі), зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. Для науково-педагогічних працівників вищих духовних навчальних закладів враховується стаж педагогічної роботи у вищих духовних навчальних закладах, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку;
 
3) які мають:
 1. навчально-методичні та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше двох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов;
 2. сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1);
4) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС;
 
5) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу.
 
6. ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ДОЦЕНТА ПРИСВОЮЄТЬСЯ ДІЯЧАМ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ, ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ У ВІДПОВІДНОСТІ З НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ ПЕРЕДБАЧАЄ ІНДИВІДУАЛЬНУ РОБОТУ З ОПАНУВАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ВМІНЬ І НАВИЧОК ТА БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВПЛИВАЄ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МИТЦЯ, ТА:
 
1) які провадять навчальну діяльність не менш як п’ять навчальних років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого кафедрою, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі), зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою;
 
2) які удостоєні відповідно почесного звання "Народний артист України", "Народний художник України", "Народний архітектор України", "Заслужений діяч мистецтв України";
 
3) які мають:
 1. стаж роботи не менш як рік після удостоєння зазначеного почесного звання;
 2. значні особисті творчі досягнення:
 3. у музичній сфері – масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, відеозаписи, наявність звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів;
 4. в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній сфері – персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів;
 5. у театральній сфері, сфері кіно і телебачення – записи концертів, театральні постановки, фільми, інші творчі праці, що використовуються у педагогічній діяльності;
 6. наукові праці у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав;
4) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країн, які входять до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу;
 
5) які особисто підготували не менш як трьох лауреатів міжнародних або державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів.
 
Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації С.Д. Криштоф
 
 
ПЕРЕЛІК рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top