Порядок підготовки та перелік документів щодо присвоєння вчених звань

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАЧА ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА (ДОЦЕНТА), ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ВЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА

І. Здобувач вченого звання професора (доцента)  звертається до вченого секретаря університету (http://onu.edu.ua/uk/geninfo/acad_council/contact) щодо перевірки виконання кваліфікаційних нормативів.

ІІ. За наявністю виконання вимог відповідно до «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки 
№ 174 від 06.02.2017)» потрібно підготувати атестаційні документи щодо подання на розгляд Вченою радою університету.

Послідовність  підготовки атестаційних документів

  1. Проведення здобувачем вченого звання відкритої лекції та одержання відповідної рецензії.
  2. Атестація на засіданні кафедри.

При цьому профіль педагогічної роботи здобувача повинен відповідати основному напрямку діяльності даної кафедри.

На засіданні кафедри аналізується педагогічна, науково-методична, організаційна і виховна робота здобувача вченого звання, а саме:

  • заслуховується звіт за термін роботи на посаді з зазначенням навчальних курсів, з яких здобувач є провідним лектором (обов’язково із зазначенням кількості лекційних годин); здобувачем надається список друкованих праць (у тому числі навчально-методичних), виданих за час роботи на посаді, вказуються дані щодо апробації професійної діяльності (виступи з доповідями та повідомленнями на науково-методичних конференціях); дані про проходження підвищення кваліфікації; а також, вказується наявність почесних звань, державних премій і нагород та ін.
  • педагогічними працівниками кафедри надається оцінка якості проведення здобувачем лекцій, семінарських і практичних занять, та заслуховується рецензія щодо проведеної відкритої лекції;
  • завідувачем кафедри характеризуються: якість керівництва кваліфікаційними (магістерськими) роботами; участь у виконанні науково-дослідних робіт на кафедрі; підготовка кандидатів наук (із зазначенням прізвищ тих, хто захистив дисертації і спеціальностей); участь у роботі спецрад по захисту дисертацій;

та надається висновок кафедри з результатами голосування щодо присвоєння здобувачу вченого звання.

  1. Висновок кафедри та рецензія на відкриту лекцію здобувача обговорюються на засіданні Навчально-методичної комісії факультету з наданням довідки з відповідною рекомендацією.
  2. Вченою радою факультету на підставі вищезазначених документів надається рекомендація (голосування не обов’язково) Вченій раді університету щодо присвоєння викладачу вченого звання професора (доцента) кафедри.

Всі документи оформляються відповідно до переліку (за відповідними посиланнями) та надаються вченому секретарю не пізніше,

ніж за 10 робочих днів до засідання Вченої ради.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАЧА ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА (ДОЦЕНТА), ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ВЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА

1. Довідка про здобувача щодо присвоєння вченого звання професора (доцента)

- 1 прим.

2. Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо присвоєння здобувачеві відповідного вченого звання (за підписом зав.кафедри та секретаря)

3. Висновок  кафедри про рекомендацію до присвоєння вченого звання (за підписом зав.кафедри)

- 1 прим.

- 1 прим.

4. Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету

- 1 прим.

5. Список наукових та навчально-методичних праць (наукові роботи, опубліковані до захисту дисертації; наукові роботи, опубліковані після захисту дисертації; основні навчально-методичні роботи, за період науково-педагогічної діяльності)

- 2 прим.

6. Звіт про науково-педагогічну роботу

- 1 прим.

7.  Рецензія на відкриту лекцію

8. Довідка про рішення навчально-методичної комісії факультету.

- 1 прим.

- 1 прим.

9. Сертифікат (оригінал) відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь)

та  2 прим. (копій)

10. Довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах (надається відділом кадрів)

- 2 прим.

11. Довідка з основного місця роботи (надається відділом кадрів)

- 2 прим.

12. Копії документів, що підтверджують навчання, стажування у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС , та/або участь у наукових конференціях

- 2 прим.

13. Копії дипломів (кандидата, доктора наук)

- 2 прим.

14. Копія атестата доцента

- 2 прим.

15. Копія паспорта (1стор.)

- 2 прим.

Документи, надруковані 14 шрифтом, міжрядковий інтервал – 1. Документи подаються до секретаря Вченої ради не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до засідання Вченої ради.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5da84f9e59cbc21164300011571311518
title_5da84f9e59dd910810027361571311518
title_5da84f9e59eeb18586673261571311518
title_5da84f9e59ffd5038010101571311518
Top