Перелік документів для здобуття вченого звання старшого наукового співробітника

Після подання здобувачем вченого звання старшого наукового співробітника заяви на ім’я ректора (голови Вченої ради) Одеського національного університета імені І.І. Мечникова та перевірки вченим секретарем виконання кваліфікаційних нормативів (наявності наукового стажу;  опублікованих наукових праць за останні 3 роки та інших вимог), до Вченої ради подаються наступні документи.

1. Заява (з резолюцією зав. кафедри, зав. лабораторії).

2. Довідка про здобувача вченого звання – 2  примірники.

3. Витяг з протоколу засідання кафедри (лабораторії) з результатами голосування – 1 примірник.

4. Висновок Вченої ради факультету (інституту) з рекомендацією щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника  – 1 примірник.

5. Звіт про наукову роботу на посаді за останні 5 років – 1 примірник.

6. Список наукових праць – 2 примірники.

7. Копії наукових праць здобувача за відповідною спеціальністю, опублікованих у наукових фахових виданнях України або інших держав за останні три роки, з яких дві без співавторів. На копіях повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань. Замість копій наукових праць здобувача можуть додаватися їх оригінали – 2 примірники.

8. Відомості про фахівців, що залучаються до роботи Вченої ради щодо присвоєння вченого звання за відповідною спеціальністю – 2 примірники.

9. Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук– 2 примірники.

10. Копія трудової книжки, засвідчена відділом кадрів – 1 примірник.

11. Витяги з  наказів про затвердження результатів атестації наукових працівників ОНУ – 1 примірник.

12. Копія першої сторінки паспорта – 2 примірники.

13. Особова картка за формою П-2ДС, з відомостями станом на час подання документів до Вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка університету - 1 примірник та копія.

14. Копія свідоцтва про зміну імені (у разі зміни) - 1 примірник.

 

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, до якого вкладають:

 – автореферат кандидатської або докторської дисертації;

 – один компакт-диск типу CD-Rабо CD-RW, на якому міститься файл. Ім’я файла-sns.xls із даними про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника;

 – реєстраційно-облікову картку за встановленою формою у двох примірниках;

 – чотири конверти з марками із зазначенням місця проживання здобувача (дві картки) та місцезнаходження ОНУ імені І.І.Мечникова (дві картки).

 

Документи друкуються 14 шрифтом, міжрядковий інтервал – 1 і  подаються вченому секретарю не пізніше, ніж за 15 днів до засідання Вченої ради.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top