Статьи кафедры

Статьи, опубликованные за 2010 г.:

 1. Аннєнкова І. П. Якість освіти: інституціонально системний підхід / І. П. Аннєнкова   // Славянская педагогическая культура: научно-теоретический журнал МСАО им. Я. А. Коменского - № 9 – 2010 г. – Бендеры, 2010. –  С. 35-40.
 2. Аннєнкова І. П. Моніторинг  якості освіти у ВНЗ // Вища освіта України – Додаток 4, том ІІ (20). – 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору - С. 404-413.
 3. Аннєнкова І. П. Аналіз основних підходів до визначення якості освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - № 4 (6) - 2010. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 239-248.
 4. Аннєнкова І. П. Моніторинг системи підготовки студентів до науково-дослідницької діяльності у ВНЗ / І. П. Аннєнкова // Наукові записки кафедри педагогіки: зб. наук. пр. - Вип. ХХУ. – 2011 р. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 16-27.
 5. Бухниева Е. А. Педагогические условия становлення личности аспиранта в качестве субъекта инновационной деятельности в поликультурном образовательном пространстве аспирантуры  / Е. А.  Бухниева // Славянская педагогическая культура: научно-теоретический журнал МСАО им. Я.А. Коменского - № 9 – 2010 г. – Бендеры, 2010. – С. 143-147.
 6. Вейланде Л. В.-В. Дидактичне конструювання індивідуально-орієнтованих технологій навчання студентів педагогічним дисциплінам // Педагогічні науки: Збірник праць.  -  Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренко, 2010. С. 182-191.
 7. Вейланде Л. В.-В. До питання індивідуалізації підготовки майбутніх вчителів // Славянская педагогическая культура: научно-теоретический журнал МСАО им. Я.А. Коменского - № 9 – 2010 г. – Бендеры, 2010. – С. 118-121.
 8. Вейланде Л. В.-В. Використання інтерактивних технологій навчання під час підготовки майбутніх вчителів / Л.В.-В. Вейланде // Науковий збірник. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 36. - Уманський ДПУ імені П.Тичини. - 2011. - С. 14-21.
 9. Железняк О. В. Технології гендерного виховання як основа набуття професійної компетентності  сучасного педагога // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 136. Вип. 123. Педагогіка. -  Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 59-63.
 10. Железняк О. В. Гендерне виховання учнів як об’єкт наукових досліджень і предмет професійної діяльності сучасного педагога // Науковий вісник  ПДПУ ім. К.Д.Ушинського: Збірник наукових праць. - № 9 – 2010. – С. 210-218.
 11. Железняк О. В. Шляхи та засоби реалізації адміністративної стратегії інтеграції гендерного підходу в освітньо-виховне середовище сучасної школи. // Науковий вісник  ПДПУ ім. К. Д. Ушинського: Збірник наукових праць. - № 9 – 2010. – С. 148-155.
 12. Железняк О. В. Із досвіду формування професійної компетентності педагогічних кадрів // Славянская педагогическая культура: научно-теоретический журнал МСАО им. Я. А. Коменского - № 9 – 2010. – Бендеры, 2010. – С. 154-158.
 13. Павлова В. В. Активізація навчальної діяльності в магістратурі та аспірантурі в процесі психолого-педагогічної підготовки // Вища освіта України – Додаток 4, том ІІ (20). – 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору -  С. 122-129.
 14. Прокофьєва Л. Б. Методичні основи тренінгових занять в курсі «Педагогіка» / Л. Б. Прокофьєва // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – науковий збірник Уманського ДПУ імені П. Тичини. – Умань, 2011. - С. 108-115.
 15. Полякова А. П. Жизненные проекты аспирантов как фактор успешности их поликультурного образования и деонтологической подготовки в аспирантуре // Славянская педагогическая культура: научно-теоретический журнал МСАО им. Я. А. Коменского - № 9 – 2010. – Бендеры, 2010. – С. 140-143.
 16. Рябенко М. І. Особливості взаємодії ВНЗ з громадськими щодо профілактики шкідливих звичок серед студентської молоді / М. І. Рябенко // Педагогчіні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - № 4 (6) - 2010. – С. 366-374.
 17. Цокур О. С. О возникновении новой образовательной логистики, описывающей особенности реализации инновационной парадигмы высшего образования // Славянская педагогическая культура: научно-теоретический журнал МСАО им. Я. А. Коменского - № 9 – 2010. – Бендеры, 2010. – С. 17-20.

Статьи, опубликованные за 2011 г.:

 1. Аннєнкова І. П. Моніторинг системи підготовки студентів до науково-дослідницької діяльності у ВНЗ / І.П.Аннєнкова  // Наукові записки кафедри педагогіки: Зб.наук.пр. – Вип. ХХУ – 2011. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 16-27.
 2. Аннєнкова І. П. Інноваційні підходи до управління якістю освіти у ВНЗ / І. П. Аннєнкова // Вища освіта України – Додаток 4, том УП (25). – 2011 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - С. 12-20.
 3. Аннєнкова І. П. Теоретична модель системи моніторингу у ВНЗ / І. П. Аннєнкова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. /Ред. кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). – Вип.14 (24). – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 6-12.
 4. Аннєнкова І. П. Управління якістю освіти у ВНЗ / І. П. Аннєнкова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. пр. - Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 21.-  С. 9-13.
 5. Аннєнкова І. П. Концептуальні засади системи управління якістю освіти у ВНЗ / І. П. Аннєнкова // Наука і освіта. -2011. – № 6 / СП. – Спецвипуск «Вища освіта в сучасному суспільстві: шляхи оновлення та засоби реформування». – С. 17-21.
 6. Аннєнкова І. П. Застосування принципів концепції  «загального управління якістю» у ВНЗ / І. П. Аннєнкова // International Sientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. - Special number. – УП Міжн. конф. «Стратегія якості у промисловості і освіті» (3-10 черв. 2011р., Варна, Болгарія): Матеріали у 3-х томах. - Том І. / Упорядники: Хохлова Т. С., Хохлов В. О., Ступак Ю. О. – Дніпропетровськ - Варна, 2011. – С. 621-624
 7. Аннєнкова І. П. Системний підхід до внутрішньо вузівського моніторингу якості освіти / І. П. Аннєнкова // Наук. Вісн. Чернівецького ун-ту: зб. наук. пр. – Вип. 569. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011.- С. 3-11.
 8. Аннєнкова І. П. Моніторинг задоволеності освітніми послугами у ВНЗ / І. П. Аннєнкова // Вища освіта України. – 2011. - № 3 (додаток 1). – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т. 1. – С. 297-305.
 9. 9.     Аннєнкова І. П. Процесна модель діяльності у ВНЗ / І. П. Аннєнкова // Наука і освіта. – 2011. – № 7 / СП. - С. 3-8.
 10. Кузнєцова Н. В. Шляхи модернізації професійно-педагогічної підготовки студентів в умовах класичного університету / Н. В. Кузнєцова // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – Вип. 570. Педагогіка та психологія. – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2011.- С. 79-88.
 11. Кузнєцова Н. В. Тенденції розвитку професійно-педагогічної освіти в класичних університетах України / Н. В. Кузнєцова // Вища освіта України – Додаток 2 до № 3, том І (26). – 2011 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 282-287.
 12. Кузнецова Н. В. Становление идеи непрерывности образования педагогов в восточнославянской педагогике / Н. В. Кузнецова // Образование через всю жизнь: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: труды междунар. сотрудничества / сост. Н.А.Лобанов; под науч. Ред. Н. А. Лобанова и В. Н. Скворцова; ЛГУ им. А. С. Пушкина, НИИ соц-экон. и пед. проблем непрерыв. образования. – СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. – Вып 9. – С. 146-150
 13. Kuznetsova N. V. How tne Concept of Lifelong Education Developed in Teacher Training and Eastern Slavic Pedagogical Thought / N. V. Kuznetsova // Lifelong Learning: Continuous Education for Sustainable Development: proc. Of Int. coop. / arr.N. A. Lobanov; sci. ed. N. A. Lobanov, V. N. Skvortsov; LSU n. a. A. S. Pushkin, 2011. – Vol. 9. – P. 132-135.
 14. Цокур О. С. Стимулювання мотивів суб’єктного включення студентів – майбутніх викладачів іноземної мови упроцес навчання у класичному університеті / О. С. Цокур // Зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту соціальних технологій Університету «Україна» - № 3. – Хмельницький: ХІСТ, 2011. – С. 199-203.
 15. Цокур О. С. Формування гендерної культури майбутніх фахівців упродовж їхньої професійної підготовки у вищому навчальному закладі: аналіз концептуальних засад дослідження проблеми. / О. С. Цокур // Гендерна освіта. Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії. - С. 640-646.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top