Мойсеенко Наталия Григорьевна

moyseenko

Кандидат филологических наук, доцент

Образование: Закончила Одесский национальний университет им. И.И. Мечникова по специальности англійский язык и литература.

Научные степени и звания: 

Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Значення та вживання неозначених займенників у сучасній англійській мові» (спеціальність 10.02.04 – германські мови) в 1999 году в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова. Ученое звание доцента кафедры грамматики английского языка получила в 2008 году.

Сфера научных интересов: когнитивная лингвистика, исследования грамматики английского языка в когнитивной парадигме, социолингвистика, германское языкознание, методика преподавания иностранных языков, теория и практика профессионально-педагогической подготовки в классическом университете.

Учебная деятельность:

 • Введение в германистику;
 • практическая грамматика английского языка;
 • второй иностранный язык.

Основные публикации:

 1. Мойсеєнко Н.Г. Основні принципи методики викладання граматики іноземної мови в економічному вищому навчальному закладі // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців: економіка, політологія, історія. – Одеса: 2011. –№ 12 (137). – С. 250 - 257.
 2. Мойсеєнко Н. Г. Функціонально-семантичні характеристики лексем some та any у сучасній англійській мові // Наукові записки. Серія "Філологічна". – Вип. 24. – Острог: Видавництво Національного університе­ту "Острозька академія", 2012. – С. 210 - 211.
 3. Мойсеєнко Н. Г. Особливості організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей у ході викладання іноземної мови професійного спрямування // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – Вип. 16. – Одеса: Міжнар. гуманіт. ун-т, 2012. – С. 277 - 280. – у співав.
 4. Мойсеєнко Н. Г. Особливості функціонування лексем such та so у сучасній англійській мові. // Мова. - Вип. 18. - Одеса: Астропринт, 2012. - С. 123 - 127.
 5.  Мойсеенко Н. Г. Особенности семантики местоимения и существительного в современном английском языке. // Нова філологія. - Вип. 53. - Запоріжжя: 2012. - С. 116 - 119.
 6. Мойсеєнко Н.Г. Категоріальна семантика займенника у сучасній англійській мові // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна": зб. наук. пр. – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2014. – Вип. 43. – С. 193 -197.
 7. Мойсеєнко Н.Г. Концептуальні категорії займенникової співвідносеності // Записки з українскього мовознавства. – Одеса: Астропринт, 2014. – Вип. 20. – С. 139 - 148
 8. Мойсеєнко Н.Г. Засоби інтенсифікації вивчення російської мови студентами-іноземцями економічних спеціальностей за допомогою текстів професійного спрямування // Словянський збірник: зб. наук. пр. – Чернівці:Букрек, 2015. – С. 198 - 206.
 9.  Мойсеєнко Н.Г. Особенности преподавания грамматики в ходе обучения русскому языку как иностранному студентов экономических специальностей // Мова, Історія, Культура у лінгвокомунікативному просторі: зб. наук. пр. – Суми: Сумський Державний Університет, 2015. – Вип. 2. – С. 44 - 51.
 10.  Мойсеєнко Н.Г.Семантична співвіднесеність і особливості функціонування лексем SOME , ANY у сучасній англійській мові // Мова. - Вип. 24. - Одеса: Астропринт, 2015. - С. 59 - 64.
 11.  Мойсеєнко Н.Г. Grammatical Status of Pronouns in Modern English// Мова. - Вип. 25. - Одеса: Астропринт, 2015. - С. 125 - 131.
 12. Мойсеєнко Н.Г. Особливості формування вторинної мовної особистості при підготовці викладачів інозенмних мов у класичному університеті //Вісник Львівського університету (Серія педагогічна) .Вип.32.Львів:Львівськийуніверситет,2017.-С.400-408.
 13. Мойсеєнко Н. Г. Семантические прототипы английского местоимения и существительного // Вестник Казахского университета экономики и финансов № 3 - 4. - Астана: Издательство Казахского университета экономики, финансов и международной торговли, 2011. - С. 132 - 136
 14. Мойсеенко Н.Г. Принципы организации методики преподавания грамматики английского языка студентам экономических специальностей// Вестник Казахского университета экономики и финансов № 4. - Астана: Издательство Казахского университета экономики, финансов и международной торговли, 2012. - С. 131 - 136
 15. Мойсеєнко Н.Г. Основные принципы организации процесса профессиональной подготовки преподавателей иностранных языков в вузах Украины на современном этапе // Социальные проекты новой эпохи: инновации через интеграцию: сборник научных трудов. –Тирасполь, 2015. – С. 278 - 282.
 16. Мойсеєнко Н.Г. Методика развития навыков делового общения (устного и письменного) будущего специалиста в области экономики// Социальные проекты новой эпохи: инновации через интеграцию: сборник научных трудов. –Тирасполь, 2016. – С. 260 - 278.
 17. Мойсеєнко Н.Г.Роль соціокультурної комперенції у процесі іншомовної комунікації і шляхи оптимізації її формування у студентів вищих навчальних закладів у ході вивчення іноземної мови / Inwencja w edukacji dzieci,mlodziezy i doroslych.-Siedlce,2016. – С.406 – 412.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Тел. приемной (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наши партнеры

title_5de95b21c766610597779381575574305
title_5de95b21c777c10813895291575574305
title_5de95b21c797b7791785231575574305
title_5de95b21c7b77422836341575574305
Top