Григораш Виктория Сергеевна

Григораш Виктория Сергеевна – преподаватель кафедры иностранных языков естественных факультетов

Кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков естественных факультетов

Работает на кафедре с 2010.

Дисциплины: Английский язык для специальных целей (ESP), бизнес английский.

Тема диссертационного исследования: «Социолингвистические особенности йоркширского диалекта (инструментально-фонетическое исследование устной речи)». 10.02.04 – германские языки)». Диссертация была защищена в 2015 году.

Научно-исследовательская работа:

 • Григораш В. С. Особливості вокалізму та консонантизму Західного Райдингу йоркширського діалекту / В. С. Григораш // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – № 26. – С. 73 – 76.
 • Григораш В. С. Територіальні гендерні особливості інтонаційного оформлення мовлення носіїв йоркширського діалекту (на матеріалі радіоінтерв’ю) / В. С. Григораш // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012. – № 69 (1002). – С. 124 – 127.
 • Григораш В. С. Вікові особливості мелодичного та темпорального компонентів інтонації мовлення носіїв йоркширського діалекту / В. С. Григораш // Записки з романо-германської філології. – Одеса: КП Одеська міська друкарня, 2013. – № 1 (30). – С. 40 – 47.
 •  Григораш В. С. Мелодійні та темпоральні особливості мовлення представників різних професійних груп йоркширського діалекту / В. С. Григораш // Наукові записки. Серія «Філологічні науки (мовознавство)». – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. В. Винниченка, 2014. – № 130. – С. 402 – 408.
 •  Григораш В. С. Варіативність частотних характеристик у мовленні носіїв йоркширського діалекту / В. С. Григораш // Нова філологія: збірник наукових праць. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – № 62. –С. 40 – 44.
 •  Григораш В. С. Особенности мелодического оформления речи представителей йоркширского диалекта (на материале радиоинтервью) [Электронный ресурс] / В. С. Григораш // Zmogus Kalbos Erdveje. Периодическое издание научных статей кафедры иностранных языков Каунасского гуманитарного факультета Вильнюсского университета.– Каунас: Каунасский гуманитарный факультет Вильнюсского университета , 2013. – №7. – С. 21 – 25. – Режим доступу до журн.: http://www.khf.vu.lt/ dokumentai/ failai/ katedru/uzsienio/ conference_proceedings_zke_2013_multiple.pdf
 •  Григораш В. С. Вариативность темпоральных характеристик в речи носителей йоркширского диалекта / В. С. Григораш // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Vienna: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. – № 2. – С. 176 – 180.
 •  Григораш В. С. Територіальні фонетичні особливості йоркширського діалекту / В. С. Григораш // Матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – Ч. 1. – С. 204 – 207.
 •  Григораш В. С. Соціолінгвістична оцінка йоркширського діалекту / В. С. Григораш // Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш. – Житомир. Видавництво ЖДУ імені І. Франка, 2013. – С. 135 – 137.
 •  Grygorash V. Prosodic Features of the Modern Yorkshire Dialect Speech / V. Grygorash // The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: збірник наукових праць (англ.м.). – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – P. 38 – 39.
 • Grygorash V. Teaching English for Specific Purposes. General Aspects / V. Grygorash // TESOL Ukraine: New Vistas of Research and Teaching збірник наукових праць (англ.м.). – Черкаси: ФОП Третяков О.М., 2015. – P. 37 – 38.
 •  Білоцерковець А., Григораш В. Особливості викладання іноземної мови за професійною орієнтацією / А. Білоцерковець, В. Григораш // Збірник матеріалів IІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом». – Одеса, 2016. – P. 10 – 11.
 • Hryhorash V. Teaching ESP. General Aspects / / V. Hryhorsh // Збірник матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом». – Одеса, 2017. – P. 51 – 54.
 • Hryhorash V. The Principles of Task-based Approach in ESP / V. Hryhorsh // Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом». – Одеса, 2018. – P. 47 – 48.
 • Григораш В. С. Варіативність динамічних характеристик у мовленні носіїв йоркширського діалекту / В. С. Григораш, А. Л. Фрумкіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету (серія Філологія). – № 1(39). – 2018. – С. 29 – 33.

Научные конференции:

 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – культура – особистість» (Острог, 2012);
 • VII Міжнародна конференція «Человек в пространстве языка» (Каунас, 2012);
 •  V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Сучасні напрями лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та навчання іноземної мови в умовах соціокультурної освіти» (Житомир, 2013);
 • VІII Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2014)
 • 19th TESOL-Ukraine International Conference “The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t” (Кіровоград, 2014);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства» (Суми, 2012);
 • 68-а звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2013);
 • 20th TESOL-Ukraine International Conference “New Vistas of Research and Teaching” (Черкаси, 2015);
 •  IІ Всеукраїнськf науково-практичнf інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» (Одеса, 2016);
 •  IІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» (Одеса, 2017);
 •  IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» (Одеса, 2018).

Международные стажировки и курсы повышения квалификации:

 •  04 July – 28 August 2018 – American English E-Teacher Program (Bureau of Educational and Cultural Affairs U.S. Department of State), TESOL methodology course
 • 14 July – 19 July – 35 – hour ESP course (teacher trainer on the British Council English for Universities project)
 • 22 May – 26 May 2017 Erasmus + KA107 Exchange program (Faculty of Philology, University of Rzeszów , Poland)
 • 22 November– 02 December 2016 – 'Professional Award in Teacher Development' assessment training (British Council project English for Universities)
 • 9 April– 30 April 2016 Erasmus + KA107 Exchange program (Department of English and American Studies, Ostrava, the Czech Republic)
 •  10 January – 16 January 2016 EAP (English for Academic Purposes ) (Teacher Development School British Council project English for Universities)
 • 04 July 2015 – 11 July 2015 CiVELT (English for Specific Purposes) (Teacher Development Summer School, British Council project English for Universities)

Научные интересы: преподавание ESP, методология TESOL, диалектология, социолингвистика, просодические особенности речи.

Член ассоциации преподавателей английского языка TESOL

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Тел. приемной (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наши партнеры

title_5e2d82197158c14617360651580040729
title_5e2d8219716a48483241061580040729
title_5e2d8219717b73200184761580040729
title_5e2d8219718cc7565752281580040729
Top