Сидорук Ольга Юрьевна

преподаватель кафедры иностранных языков естественных факультетов.

Стаж работы: 10 лет, работает в Одесском национальном университете имени И.И.Мечникова на кафедре иностранных языков естественных факультетов с января 2008г.

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ:

 • Методика преподавания английского языка с помощью внедрения в процесс подготовки студентов новейших педагогических технологий.
 • Английский язык по профессиональному направлению ESP (English for Specific Purposes).
 • Усовершенствование и профессиональное развитие преподавателя английского языка с помощью использования информационно-комуникативных технологий (ІСТ).
 • Сравнительный анализ теории и практики учебной работы в Украине и странах Европы.
 • Методика обучения диалогической и монологической речи.

Тема диссертационного исследования: «Методика навчання майбутніх учителів німецькому діалогічному мовленню з використанням інтерактивних технологій».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2008- по настоящее

время

Английский

по профессиональному направлению

(English for Specific Purposes)

Первый (бакалаврский) уровень

Специализация:

 • география, геология, туризм;

 • менеджмент внешнеэкономической деятельности;

 • прикладная математика, математика;

 • механика;

 • физика, астрономия;

 • химия, фармакология;

 • биология.

Латинский язык

Первый (бакалаврский) уровень

Специализация:

 • фармакология;

 • биотехнология;

 • филология;

 • история.

Английский язык по профессиональному и академическому направлению (English for Specific and Academic Purposes)

Второй (магистерский) уровень

Специализация:

 • химия;

 • физика, астрономия.

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА:

Участие в учебной теме кафедры: «Дослідження та втілення в учбовий процес сучасних моделей викладання іноземної мови за професійним спрямуванням» тема № 104, наказ ОНУ № 4128 – 18 від 27.12.2012 (№ держ.реєстр.- 01013U002683)

Публикации:

Статьи в специализированных изданиях, утвержденных МОН Украины:

 • Сидорук О.Ю. Сутність і компонентний аналіз компетентності саморозвитку майбутніх учителів / О.Ю. Сидорук // Збірник наукових праць Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. «Педагогічні та психологічні науки». – Одеса, 2008.- № 8-9. – С.219-225.
 • Сидорук О.Ю. Надбання німецьких педагогів щодо розвитку творчих здібностей учнів / О.Ю. Сидорук // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія: Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. - Випуск 12(22). Збірник наукових праць.- К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - С. 189-194
 • Сидорук О.Ю. Використання інтерактивних технологій у підготовці вчителів іноземної мови в Німеччині / О.Ю. Сидорук // Гуманітарний вісник Національного педагогічного університету імені Г.Сковороди. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. - Випуск 24. Збірник наукових праць. -Переяслав- Хмельницький: Вид-во ДПУ імені Г.Сковороди, 2012. - С. 349-353.
 • Сидорук О.Ю. Інтерактивна компетентність як складова підготовки майбутніх вчителів іноземної мови / О.Ю. Сидорук // Наука і освіта, Науково-практичний журнал. Серія: Психологія і педагогіка. - Збірник наукових праць: Вип. 1-2. – Одеса: ПНЦ НАПН України, 2013. – С. 207-210.
 • Сидорук О.Ю. Педагогічна модель професійної підготовки майбутнього учителя іноземної мови до використання інтерактивних технологій навчання на основі досвіду Німеччини / О.Ю. Сидорук // Педагогічні науки, Науково-практичний журнал. Серія: Психологія і педагогіка. - Збірник наукових праць: Вип.79. – Т.2. – Херсон: Херс.держ.унів., 2017. – С. 207-210.

Статьи в зарубежных изданиях:

 • Сидорук О.Ю. Система підготовки вчителів іноземної мови в освітньому просторі сучасної Німеччини / О.Ю.Сидорук // «The Unity of Science». -Збірник европейської асоціації з педагогіки та психології. - Вена, 2015. - С. 75- 86.
 • Сидорук О.Ю. The comparative analysis of interactive technologies / О.Ю.Сидорук // «EUREKA», Науковий журнал. Серія: Social and Humanities, Scientific Route. - Естонія, 2017. - № 3(9). - C.19 - 25.

Тезисы научно-практических конференций:

 • Сидорук О.Ю. Особливості підготовки вчителів іноземної мови в освітньому просторі сучасної Німеччини / О.Ю.Сидорук // Материалы Международной научно-практической конференции. [«Научные предложения»], (27-28 лютого 2015 р.). – Сопот: Изд-во: Diamant trading tour.- С.5-10.
 • Сидорук О.Ю. Спільності та розбіжності використання інтерактивних технологій в Україні та Німеччині / О.Ю. Сидорук // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.[«Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогіки та соціальної роботи»], (10–11 березня 2017 р.).– Сладковічево: Вища школа Данібус. - С.74-77.
 • Сидорук О.Ю. З досвіду вищої школи Німеччини щодо формування компетентності саморозвитку на заняттях з іноземної мови / О.Ю. Сидорук // Матеріали III всеукр. наук.-практ. конф. [«Структурно-семантичні і когнітивно - дискурсівні парадигми сучасного романського мовознавства»], (15-16 вересня 2010 р.). – Одеса: ОНУ ім. І.І.Мечникова. – С. 45 – 47.
 • Сидорук О.Ю. Інтерактивні технології у підготовці вчителів іноземної мови в Німеччині / О.Ю. Сидорук // Матеріали міжнар. наук.- практ.конф. [«Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи»], (15-17 лютого 2012 р.). – Переяслав- Хмельницький: ДВНЗ ДПУ ім. Григорія Сковороди, 2012. – C. 63-67.
 • Сидорук О.Ю. Досвід вищої освіти Німеччини щодо впровадження інтерактивних технологій в систему підготовки вчителів іноземної мови / О.Ю. Сидорук // Матеріали 66-ї наук.-практ. конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників (12-13 вересня 2012 р.). – Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2012. – С. 62-63.
 • Сидорук О.Ю. Формування інтерактивної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови / О.Ю. Сидорук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика навчання природничих дисциплін у вищий та середній школі»], (29-30 травня 2013 р.). – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка. – C. 401 – 404.
 • Сидорук О.Ю. Використання мультимедійно-інтерактивних технологій під час занять з іноземної мови у Німеччині / О.Ю. Сидорук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасний вимір педагогічних та психологічних наук»], (30-31 травня 2014 р.). – Львів: Львівська педагогічна спільнота. - C. 92 – 95.
 • Сидорук О.Ю. Роль інтерактивних технологій у навчанні студентів немовних факультетів / О.Ю.Сидорук // Матеріали I всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»], (15-17 квітня 2015 р.). – Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова. – C.23-27.
 • Сидорук О.Ю. Особливості принципів структурування навчальної інформації у вишах / О.Ю. Сидорук // Матеріали II всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»], (15-17 квітня2016 р.). - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова. – С.73-75.
 • Сидорук О.Ю Етапи підготовки майбутніх учителів іноземної мови до використання інтерактивних технологій навчання на основі досвіду Німеччини / О.Ю.Сидорук // Матеріали III міжнародного конгресу Mind technologies: Investments in innovation»], (27 січня 2018 р.). - Прага: Європейська асоціація з педагогіки та психології. – С.28 - 31.
 • Сидорук О.Ю. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до використання інтерактивних технологій навчання на основі досвіду Німеччини» /О.Ю. Сидорук// Матеріали II всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»], (19 березня2018 р.). - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова. – С.165 - 168.

семинары, тренинги, повышение квалификации

Тренинги, семинары

Сертификати

 1. Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, кафедра педагогіки з 11.03.13 – 11.04.13.

Certificate

 1. Forschungsaufenthalt in der Freien Universität Berlin vom 19.06.2013 – 28.06.2013. Повышение квалификации и проведение научного сравнительного исследования в Свободном университете Германии,  по теме диссертации.

Certificate

3. 35-hour ESP Teacher Development course.”CIVELT: Essentials” (Winter school, Lviv, 19 June -24 Februry, 2018);

Certificate

4. 36-hour ESP Teacher Development course.”CIVELT: Language of ESP” (Kyiv, 01-06 July, 2018);

Certificate

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:

Учебные пособия:

 • Методичні вказівки з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів 2 курсу денної форми навчання, напряму підготовки 040103 – геологія. Одеса: Вид-во ООО Удача, 2012. – 45 с.
 • Методичні вказівки з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу геолого – географічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040104 – географія та 6.040103 геологія. Одеса: Вид-во КП ОМД , 2013. – 43 с.
 • Навчально-методичний посібник з граматики «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1-3 курсів ВНЗ. Одеса: Вид-во ООО Удача, 2014. – 93 с.
 • Навчальний посібник: «Основи підготовки майбутніх учителів іноземної мови до застосування інтерактивних технологій» для студентів 3 курсу англійського відділення факультету РГФ, що вивчають німецьку як другу іноземну/ Одеса: Вид-во ООО Удача, 2017.- 70 с.

 

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Тел. приемной (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наши партнеры

title_5e2986487e1e810601655601579779656
title_5e2986487e30215454604541579779656
title_5e2986487e41a21233540721579779656
title_5e2986487e53e17333165111579779656
Top