Ткаченко Анна Владимировна

Ткаченко Анна Владимировна – кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков естественных факультетов

кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков естественных факультетов.
 
Работает на кафедре с сентября 2010 года.

Дисциплины:

 • Английский язык профессиональной направленности (направления: компьютерная инженерия, математика, прикладная математика, механика, геология, география);
 • Деловой английский язык.

Тема диссертационного исследования: «Англоязычные хрематонимы как лингвокогнитивные феномены картины мира». Специальность: 10.02.04 – германские языки. Защита состоялась в 2012 году.

Научно-методическая работа:

 • Ткаченко Г. В. Методичні вказівки для розвиток навичок розуміння англомовних текстів за фахом «Прикладна математика та інформаційні технології»(для студентів І-ІІ курсів денної та заочної форми навчання ІМЕМ). – Одеса, 2013. – 27 с.
 • Ткаченко Г. В. Англійська мова за професійним спрямуванням (для студентів І-ІІ курсів природничих факультетів) = The English Language for the Students of Natural Sciences Departments/ Г.В.Ткаченко, А. С. Шарандаченко; ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2013. –  120 с.
 • Ткаченко Г. В., Гарчевої І. О. Методичні рекомендації «Ділова англійська мова» (для студентів V-VI курсів денної та заочної форм навчання ІМЕМ). – Одеса, 2014. – 24 стор.
 • Ткаченко Г. В., Гарчевої І. О. Методичні рекомендації «Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням» (для студентів І-ІI курсів денної та заочної форм навчання спеціальності «Теоретична та прикладна механіка»). – Одеса, 2016. – 27 стор.

Научно-исследовательская работа:

 • 1. Ткаченко А. В. К вопросу о фреймовой организации структуры онимов / А. В. Ткаченко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Ізмаїл: ІДГУ, 2009. – Вип. 26. – С. 172 – 175.
 • Ткаченко Г. В. Класи хрематонімів  /  Г. В. Ткаченко // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. VII(132). – С. 69 – 73.
 • Ткаченко Г. В. Уточнення щодо термінопозначень нових підгруп хрематонімів / Г. В. Ткаченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. – Херсон, Видавницьтво ХДУ, 2009. – Вип. Х. – С. 214 – 217.
 • Ткаченко Г. В. Термінологічні засади на прикладі ювеліронімів – одного із розрядів хрематонімів / Г. В. Ткаченко // Україністика: нові імена в науці: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукр. конф. Студентів і молодих науковців. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. – С. 39 – 41.
 •  Ткаченко Г. В. Хрематонімічний фрейм як одиниця когнітивної ономастики / Г. В. Ткаченко // Записки з романо-германської філології / [ред. І. М. Колегаєва] // Одеський національний університет імені І. І. Мечникова: ф-т романо-германської філології. – Вип. 25. – Одеса: Фенікс, 2010. – С. 230 – 237.
 • Ткаченко Г. В. Асоціативний експеримент як засіб пізнання онімів в когнітивній ономастиці / Г. В. Ткаченко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПІ, 2010. – С. 453 – 459.
 • Ткаченко Г. В. Утворення нового розряду хрематонімів та його підгруп на основі вивчення різноманітних видів і типів зброї / Г. В. Ткаченко // Записки з ономастики = Operainonomastica: збірник наукових праць / ред. кол. : Ю. О. Карпенко (відп. ред.) [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2010. – Вип. 13. = Fascicullum13. – С. 113 – 119.
 • Ткаченко Г. В. Асоціативний словничок англійської хрематонімної лексики / Г. В. Ткаченко // Записки з ономастики = Operainonomastica: збірник наукових праць / ред. кол. : О. Ю. Карпенко (відп. ред.) [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2010. – Вип. 14. = Fascicullum14. – С. 195 – 215.
 • Ткаченко Г. В. Структура онімічного простору / Г. В. Ткаченко // Філологія і освітній процес: XXI століття: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Вид-во КП ОМД, 2010. – С. 125 – 126.
 • Ткаченко Г. Вивчення фреймової природи англійських хрематонімів за допомогою вільного асоціативного експерименту / Г. Ткаченко // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск XXIX-XXXI.– Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету, 2011. – С. 83 – 86.
 • Ткаченко Г. В. Репрезентація хрематонімів сакрального скрипту // Г.В. Ткаченко // Записки з ономастики = Operainonomastica: збірник наукових праць / ред. кол. : О. Ю. Карпенко (відп. ред.) [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2012. – Вип. 15. = Fascicullum15. – С.147 – 153.
 •  Ткаченко Г. В. Реалізація різних скриптів в ментальному лексиконі / Г.В. Ткаченко // Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса, Астропринт, 2012. – Вип. 18. – С. 40 – 43.
 • Ткаченко Г. В. Реалізація різних скриптів в ментальному лексиконі / Г.В. Ткаченко // Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса: Астропринт, 2012. – Вип. 18. – С. 40 – 43.
 • Ткаченко Г. В. Когнітивні структури репрезентації хрематонімійних знань / Г. В. Ткаченко // Логос ономастики: науковий журнал. – Донецьк, 2012. – Вип. 4. – С. 40 – 44.
 • Ткаченко Г. В. Особливості репрезентації хрематонімів у другому колі індивідуального хрематонімного фрейму / Г. В. Ткаченко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Вип. 6. / гол. ред. М. Є. Скиба, відпов. за вип. М. М. Торчинський. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – Ч. 3. – С. 258 – 266. 
 • Ткаченко Г. В. Особливості репрезентації хрематонімів у першому колі індивідуального хрематонімного фрейму / Г. В. Ткаченко // Записки з ономастики = Opera in onomastica : збірник наукових праць / ред. кол. : О. Ю. Карпенко (відп. ред.) [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2013. – Вип. 16. = Fascicullum 16. – С. 130 – 139.
 • Ткаченко Г. В. Особливості репрезентації хрематонімів у другому колі індивідуального хрематонімного фрейму / Г. В. Ткаченко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Вип. 6. / гол. ред. М. Є. Скиба, відпов. за вип. М. М. Торчинський. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – Ч. 3. – С. 258 – 266.
 • Ткаченко Г. В. Особливості репрезентації хрематонімів у третьому колі індивідуального хрематонімного фрейму / Г. В. Ткаченко // Нова філологія: збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2014.
 • Ткаченко Г. В. Порейоніми: своєрідність та унікальність назв засобів пересування / Г. В. Ткаченко. – Записки з ономастики = Opera in onomastica : збірник наукових праць / ред. кол. : О. Ю. Карпенко (відп. ред.) [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2015. – Вип. 18. = Fascicullum 18. – С. 643 – 649. (0,5 дук. арк.)
 • Ткаченко Г. В. Особливості репрезентації хрематонімів у п’ятому колі індивідуального хрематонімного фрейму / Г.В. Ткаченко. – Мова: Зб. наук. праць. – Вип. 26. – Одеса, 2016. – с. 38 – 41.
 • Ткаченко Г. В. Рідковживані підгрупи хрематонімів / Г. В. Ткаченко. – Записки з ономастики = Opera in onomastica : збірник наукових праць / ред. кол. : О. Ю. Карпенко (відп. ред.) [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2016. – Вип. 19. = Fascicullum 19. – С. 173 – 179.
 • Ткаченко Г. В. / Г. В. Ткаченко. – Записки з ономастики = Opera in onomastica : збірник наукових праць / ред. кол. : О. Ю. Карпенко (відп. ред.) [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2017. – Вип. 20. = Fascicullum 20. – С. 255 – 261.

Научные конференции:

 • Міжнародна наукова конференція, присвячена світлій пам’яті професора О. А. Колесникова на честь його 70-річного ювілею (Ізмаїл, 2008);
 • XVIII Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура» (Київ, 2009);
 • Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Одеса, 2009);
 • Міжнародна наукова конференція «Лінгвістика та лінгводидактика: надбання, актуальні проблеми, перспективи розвитку» (Бердянськ, 2009);
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих науковців «Україністика: нові імена в науці» (Горлівка, 2009);
 • Міжнародна наукова конференція «Філологія і освітній процес: ХХІ століття» (Одеса, 2010);
 • Святогорські ономастичні читання (Святогорськ, 2010);
 • Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Одеса, 2010);
 • «VI міжнародні севастопільські кирило-мифодіївські читання» (Сімфероніль, 2010);
 • «Філологія і освітній процес: ХХІ століття» (Одеса, 2011);
 •  ХІV Всеукраїнська ономастична конференція «Українська онімія в часі і просторі» (Івано-Франківськ, 2011);
 • ІІ міжнародні наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Ю. О. Карпенка»(Одеса, 2011);
 • Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Одеса, 2011);
 •  «ІІІ наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка» (Одеса, 2012 р.);
 • XV всеукраїнська ономастична конференція «Український ономастикон: типологія, словотвір, функціонування» (Хмельницький, 2013);
 • XV всеукраїнська ономастична конференція «Український ономастикон: типологія, словотвір, функціонування» (Хмельницький, 2013).
 •  «IV Карпенківські читання, присвячені пам’яті доктора філологічних наук, академіка АН ВШ України, члена-кореспондента НАН України Ю. О. Карпенка» (м. Одеса, листопад 2014);
 • V міжнародні Карпенківські наукові читання (Одеса, 2016);
 • Наукова конференція на пошану 100-річча з дня народження професора А.К. Корсакова (Одеса, 2016);
 • Ткаченко Ганна, Гарчева Ірина. Дослідження та трансформація англомовних онімів в ментальному лексиконі. / ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» : 15 травня 2017 р. : Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. – Одеса: 2017. – с. 228 – 231;
 • Ткаченко Ганна. Ментальний лексикон як засіб дослідження онімів. / ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» : 19 березня 2018 р. : Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. – Одеса: 2018. – с. 178 – 181.

Научные интересы: охватывают исследования онимов, в частности хрематонимов, и способы их репрезентации в ментальном лексиконе носителей языка.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Тел. приемной (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наши партнеры

title_5e2986487e1e810601655601579779656
title_5e2986487e30215454604541579779656
title_5e2986487e41a21233540721579779656
title_5e2986487e53e17333165111579779656
Top