Научные и научно-методические издания философского факультета:

 

Периодические издания факультета:

а) Журнал "Філософські пошуки".

Журнал издаётся совместно с Всеукраинской Ассоциацией философских обществ, с Львовским философским обществом «Cogito», с Институтом философии, логики и социологии.

В 2005-2011 годы вышли очередные номера журналов:

-  Філософські пошуки, вип. XIХ. - Львів-Одеса: Cogito-Центр Європи, 2005. – 424 с.;

-  Філософські пошуки, вип. XХI–XХII. - Львів-Одеса: Cogito-Центр Європи, 2006. – 433с.;

-  Філософські пошуки, вип. ХХIV. - Львів-Одеса: Cogito-Центр Європи, 2007. – 2007. – 244 с.;

-  Філософські пошуки, вип ХХVI. - 2007. – 230 с.;

-  Філософські пошуки, вип ХХVIІІ. - 2008. – 192 с.;

-  Філософські пошуки, вип ХХХ. – 2010. – 400 с.

б) Журнал «Докса». Збірник наукових праць з фiлософiï та фiлологiï:

Издаётся совместно с филологическим факультетом ОНУ, Одесской государственной академией имени А.В. Неждановой, Одесским национальным политехническим университетом.

С 2005 года вышли:

 1. Вип. 7. Людина на межі смішного і серйозного. - Одеса, 2005.
 2. Вип. 9. Семантичні й герменевтичні виміри сміху. – Одеса, 2006.
 3. Вип. 10. Стратегії інтерпретації тексту: методи і межі їх застосування. – Одеса, 2006. – 404 с.
 4. Вип. 11. Методологічні проблеми сучасного гуманітарного знання. - Одеса: ФОП Фридман, 2007. – 188 с.
 5. Вип. 12. Німецька традиція в філософії, гуманітаристиці та культурі [Наук.ред. Н.А.Іванова-Георгієвська, В.Л.Левченко]. - Одеса: ОНУ імені І.І.Мечнікова, 2008. - 478 с. (Вийшов з друку у 2009 р.).
 6. Вип. 14. Німецька феноменологічна традиція у філософії, гуманітаристиці та культурі [Наук.ред. Н.А.Іванова-Георгієвська, В.Л.Левченко]. - Одеса: ОНУ імені І.І.Мечнікова, 2009. - 424 с. (Вийшов з друку у 2010 р.).
 7. Вип. 15. Універсальні виміри культури на пошану професора Олександра Кирилюка з нагоди 60-річного ювілею. [Наук.ред. Н.А.Іванова-Георгієвська, В.Л.Левченко] - Одеса: ОНУ імені І.І.Мечнікова, 2010. – 576 с. (Вийшов з друку у 2012 р.).
 8. Вип. 16. Δόξα /Докса. Збірка статей з філософії та філології. Вип. 16: Феномен сміху та сміхова культура / за ред. Н. А. Іванової-Георгієвської та В. Л. Левченко. – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2013 – 336 с.
 9. Вип. 23. Фахове видання філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова «Δόξα /Докса. Збірка статей з філософії та філології». Збірка вийшла англійською мовою при підтримці Посольства Норвегії в Україні в межах міжнародного проекту «Границі Європи» (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова – Університет Бергена, Норвегія). Відповідальні редактори випуску – О.А. Довгополова, В. Л. Левченко. Δόξα/ DOXA. Issue 1 (23); The Borders of Europe /Edit. O. Dovgopolova, V. Levchenko, H. Vidar Holm. – Odessa: Odessa I. I. Mechnikov National University, 2015. – 134 p.
 10. Вип. 24. Δοξα (Докса): збірник наукових праць з філософії та філології/ ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Випуск 24. Герменевтика тексту та герменевтика долі/ . – Одеса: "Акваторія", 2015. – 197 с.(вийшла з друку у 2016 році).
 11. Вип. 25. Δοξα (Докса): збірник наукових праць з філософії та філології/ ОНУ ім. І.І. Мечникова. - Вип.1(25). Сміх у світі смислу. - Одеса: "Акваторія", 2016. – 204 с.

Издания Центра компаративистских исследований религии факультета:

 1. Наука и Религия: Проблемы диалога. Одеса: АО “БАХВА”, 2002. - 120 с.
 2. Кравченко В.А. Проблема детерминизма и индетерминизма в науке, теологии и философии. Одеса: АО “БАХВА”, 2002. – 92 с.
 3. Доброер А. Межконфессиональный диалог в современной Украине (опыт богословського анализа). Одеса: АО “БАХВА”, 2003. – 144 с.
 4. Наука і релігія: проблеми діалогу. Випуск 2. – Одеса: Наука і техніка, 2004. – 208 с.
 5. Соціально-філософські аспекти релігієзнавства. – Одеса: “Наука і техніка”, 2005. - 172 с.
 6. Сучасні процеси в релігійному житті світу та України / [зб.наук.праць / наук. ред. Мартинюк Е.І. та ін.] . - Одеса: ФОП “Фридман”, 2010. - 288 с.
 7. Проблеми втілення свободи совісті в діяльності національно-релігійних меншин в сучасній Україні / Одеськ. нац. університет ім. І.І. Мечникова: Науково – дослідн. центр “Компаративістські дослідження релігії”// [Е.І. Мартинюк (гол. ред..), О.А. Івакін, В.А. Кравченко та ін.]. – Одеса: ФОП «Фрідман О.С.», 2011. – (8,14 друк.арк.).
 8. Конвергентні та дівергентні процеси в сучасному релігійному житті світу та України / Одеськ. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова: наук.-дослідн. центр "Компаративістські дослідження релігії"; ред. кол.: Е. І. Мартинюк (гол.ред.), О. А. Івакін, В. А. Кравченко ьа ін. - Вип. 10. - Одеса: ФОП "Фрідман О. С.", 2012. – 158 с.

Вышли такие сборники научных работ:

 1. Параметрическая общая теория систем и ее применения. Сборник трудов, посвященный 80-летию проф. А.И.Уёмова. Под редакцией А.Ю.Цофнаса. – Одесса, Астропринт. – 2008. – 244 с. (10,2 др. арк., рос. мовою).
 2. «У философии женское лицо…». Сборник научных статей. – Одесса: ФЛП Фридман, 2008. – 112 с.
 3. Актуальні питання творчої спадщини Г.В.Флоровського. – Одеса: Фенікс, 2009. – 216 с.
 4. Балей Степан.Зібрання праць: У 5 т. [і 2 кн.] / О.В. Чайковський (відп. ред. тому), М.М. Верников (наук.-пошук. робота, укладання, заг. ред., теор.аналіз праць). - Т.ІІ. [Багатотомне наукове видання]. - Львів: Вид-во національного ун-ту «Львівська політехніка», 2009. - 512 с.
 5. Curriculum vitae. Вип. 1. Біографічний метод у гуманітарному знанні/ [зб. наук. праць/ наук. ред. Довгополова О.А., Голубович І.В.] - Одеса: ФОП “Фридман”, 2009. - 220 с.
 6. Curriculum Vitae. – Вып. 2: Творчество П.М. Бицилли и феномен гуманитарной традиции Одесского университета.[зб. наук. праць/ наук. ред. Довгополова О.А.] – Одесса: ФОП Фридман О.С., 2010. – 226 с.
 7. ЭСХАТОС. Философия истории в предчувствии конца истории/ Под ред. О. А. Довгополова, А. А. Каменских. – Одесса: ФОП Фридман О. С., 2011. – 336 с.
 8. „Мама городов Израилевых...” Сборник статей по итогам факультатива по иудаике и израилеведению Одесского национального университета имени И. И. Мечникова/ Под ред. О.А. Довгополова, М. Довев, И. В. Голубович, Э. И. Мартынюк, Е. С. Петриковская. – Одесса: ФОП Фридман О. С., 2011. – 146 с.
 9. ЭСХАТОС-II. Философия истории в контексте идеи «предела»: сб. статей/ Под ред. О. А. Довгополова, А. А. Каменских. – Одесса: ФОП Фридман О. С., 2012. – 280 с.
 10. Посвящения Марату. Сборник статей памяти Марата Николаевича Верникова/ Составители: Л. Н. Богатая, С. М. Повторева. – Одесса: Печатний дом, 2012. – 176 с.
 11. Иудаика в Одессе: Сборник статей по итогам работы работы программы по иудаике и изралиеведению Одесского національного университета шимени И. И. Мечникова/ редколегія: И.В.Голубович, О.А.Довгополова, Э.И.Мартынюк, Е. С. Петриковская. – Вып. 2. – Одеса: Фенікс, 2013. – 218 с.
 12. Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів й аспірантів філософських факультетів – XIII - ХVI наукових читань пам’яті Георгія Флоровського (2010-2013)/ відп. Редактор О. С. Петріківська. Вип. III. - Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 300 с.
 13. Уёмовские чтения I-IV (2013 – 2016): материалы Научных чтений памяти Авенира Уёмова / отв. ред. К. В. Райхерт. – Одесса: Печатный дом, 2016. – С. 173–175.
 14. Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів та аспірантів філософських факультетів –ХVIII наукових читань пам’яті Георгія Флоровського /відповідальний редактор В.В. Готинян-Журавльова. - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016. – 240 с.

Изданы такие монографии:

 1. Деев В.А. Феномен Николая Огренича. – Одесса: Астропринт, 2005. – 121 с.
 2. Наконечна О.В. Детермінанти створення і втілення сценічного образу в театральному мистецтві. – Одеса: Астропрінт, 2006. – 248 с.
 3. Долгополова О.А. Другое, Чужое, Отторгаемое как элементы социального пространства. – Одесса: СПД Фридман, 2007. – 300 с.
 4. Муха-Шаек Е. Свободное время и отдых как ценности культуры современной молодежи. – Одесса – Львов, 2007. – 168 с.
 5. Чернега Т.М. Раціональне та містичне у філософії Григорія Сковороди. – Одеса: Астропринт, 2007. – 400 с.
 6. Голубович І.В. Біографія: силует на фоні Humanities (методологія аналізу в соціогуманітарному знанні). – Одесса: СПД Фридман, 2008. – 420 с. (17,5 др. арк., рос. мовою).
 7. Арабаджи А.Д. Очерки христианского символизма. – Одесса: Друк, 2008. – 547 с. (31,9 п. л.).
 8. Уварова Т.І. Монолог як явище культури. Монографія. – Одеса: Астропринт, 2009. – 176 с.
 9. Богатая Л.Н. На пути к многомерному мышлению. Монография. - Одесса: Печатный дом, 2010. - 420 с.
 10. Овчиннікова А. П. Цінності культури та цивілізації: вибрані праці [зб.ст]. - Одеса: Юридична література, 2010. - 212 с.
 11. Соболевська О.К. Искусство – Художник – Жизнь: неизбежность противоречий и пути примирений: Монография. – Одесса: Астропринт, 2010. – 224с.
 12. Секундант С. Г. Критика та метод. Ідея критичного методу в німецькій філософії XVII-XVIII. – Київ: ДУХ і ЛІТЕРА, 2012. – 365 с.
 13. Толерантність як соціально-культурний феномен: світоглядно-методологічний аспект: колективна монографія/ за заг. ред. д-ра филос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 330 с. (Довгополвоа О. А. Параграфи: «Семантика поняття толерантність» – с. 9-34 (у співавторстві з Ольгою Мухою) та «Історичний аспект формування поняття “толерантність”» - с. 34-61).
 14. Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції: монографія / за ред. Ю.М. Оборотова. – Одеса: Фенікс, 2012. (Овчиннікова А.П. Творчий характер юридичної педагогіки. – С. 369 – 381).
 15. Кравченко В.А. Идеальное и материальное / В.А. Кравченко. – Одеса : Освіта Украіни, 2013. – 371 с.
 16. Шевцов С. П. Метаморфозы права [Текст]: Монографія / Сергей Павлович Шевцов. – Одесса : Освита Украины, 2013. – 448 с.
 17. Секундант С.Г. Эпистемология Лейбница в ее нормативно-критических основаниях / С.Г. Секундант. - Одесса : Печатный дом, 2013. - 554 с. (37,5 у.п.л.).
 18. Философия мышления: ред. кол. Л. Н. Богатая, И. С. Добронравова, Ф. В. Лазарев; отв. ред. Л. Н. Богатая. – Одесса : Печатный дом, 2013. – 444 с.
 19. Философ Уёмов/ Под ред. А. Горальского и А. Цофнаса. – Варшава: Wydawnictwo Universitas rediviva, 2014. – 374 с.
 20. Шевцов С. П. Метаморфозы права. Право и правовая традиция [Текст] / Сергій Павлович Шевцов; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 408 с.
 21. Философия, лингвистика и литература: вчера, сегодня, завтра: монография/[авт.кол.: В.В. Готинян-Журавлёва, П.В. Гуторова, Ю.В. Корнейчук и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2014. – 168с.
 22. Голубович І. В., Галчева Т. Н. «Понемногу приспособляюсь к независящим обстоятельствам»: П. М. Бицилли и семья Флоровских в первые годы эмиграции: Монография/ Таня Галчева, Инна Голубович. Научн. редактор В. В. Янцен. Вступ. слово О. А. Довгополова – София: «Солнце», 2015. – 320 с.
 23. Напередодні апогею: одеськи роки філософа і психолога – професора Миколи Яковича Грота (1883-1886) : монографія/ В. І. Подшивалкіна, І. В. Голубович, М. О. Подрезова [та ін..]; упоряди. В. В. Самодурова, О. С. Мурашко. Авт. вступ. статті І. М. Коваль; наук. Ред.. В. М. Хмарський: відп.. ред. М. О. Подрезова; бібліогр. ред. А. П. Бахчиванжи; ОНУ імені І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. – 456 с. (Розвиток науки в Одеському національному університеті: Вип: Психологія. Філософія.) (Голубович І. В. Розділ 3. «Философский скиталец» і «homo viator». Філософські погляди М. Я. Грота. Проект реформи філософії – С. 74-110).
 24. Нофал Ф.О. Категория «вера» в классической исламской теологии. Историко-философские очерки. – Одесса: Феникс, 2016 с. (Серия: Философское востоковедение в Одесском университете. Т. 1./ отв. Редактор серии Е. С. Петриковская)

  Вышли из печати два тома первого украинского академического издания работ С. Балея: Зібрання праць академіка С.Балея у 5 томах і 2 книгах. (Балей Степан.Зібрання праць: У 5 т. [і 2 кн.] / О.В. Чайковський (відп. ред. тому), М.М. Верников (наук.-пошук. робота, укладання, заг. ред., теор.аналіз праць). - Т.ІІ. [Багатотомне наукове видання]. - Львів: Вид-во національного ун-ту «Львівська політехніка», 2009. - 512 с.

   В 2016 г. философский факультет начал издавать новый электронный философский журнал «ПЕРЕ-ПОСТ», цель которого – обеспечение открытой коммуникации с отечественными и зарубежными учеными. Журнал представлен на сайте «Философия многомерности» (Богатая Л. Н.) (http://philosophy-multidimensionality.com/index.php/perepost)

Участие в академических энциклопедических изданиях:

 1. Секундант С.Г. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. - М.:Каное+, 2009. (16 статей).
 2. Иванова-Георгиевская Н.А. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. - М.: Каное+, 2009. (2 статьи)
 3. Шевцов С. П. Велика українська юридична енциклопедія» у 20-ти тт./ Національна академія правових наук України та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Т. 2: Проблеми філософії права. –«Філософія права». – Харків: Вид. «Харьків на долонях», 2016. (С. П. Шевцов – 10 статей:. АВГУСТІН. АРИСТОТЕЛЬ. ГЕГЕЛЬ. ДАВНЬОІУДЕЙСЬКА правова традиція. ДАВНЬОХРИСТИЯНСЬКА правова традиція. НОЗІК. ПЛАТОН. ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ. РОЛЗ. ТОМА АКВІНСЬКИЙ).

Авторефераты защищённых диссертаций:

 1. Богата Л.М. Уявлення про багатовимірне мислення, його прийоми та процедури// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. – 36 с.
 2. Соболевська О.К. Взаємодія мистецтва і дійсності в культурі Срібного віку: філософсько-антропологічний вимір// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук, спеціальність: 09.00.04- філософська антропологія, філософія культури. – Харьків: Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 32 с.
 3. Тихомирова Ф. А. Логіко-системні засади інтеграції та диференціації наукового знання. – На правах рукопису // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, спеціальність: 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України, 2013. – 20 с.
 4. Райхерт К.В. Філософсько-методологічні засади двоїстого системно-параметричного моделювання // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, спеціальність: 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання. – Одеса: Одеський нац. ун-т імені І.І.Мечникова, 2013. – 22 с.
 5. Шевцов С.П. Соціальні основи формування правосвідомості // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук, спеціальність: 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Одеса: Одеський нац. ун-т імені І.І.Мечникова, 2013. – 34 с.
 6. Секундант С. Г. Нормативно-критичні підстави епістемології Ляйбніца // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук, спеціальність: Спеціальність 09.00.05 – історія філософії. – Дніпропетровськ: ДНУ імені Олеся Гончара, 2015. - 32 с.
 7. Чекан Н. І. Філософське осмислення метафори (методологічний аспект)/// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, спеціальність: 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання. – Одеса: Одеський нац. ун-т імені І.І.Мечникова, 2015. – 20 с.

Изданы такие учебники:

 1. Религиоведение / П.К. Лобазов, А.Г. Баканурский, Э.И. Мартынюк, О.П.
 2. Філософія: базовий підручник для студентів ВНЗ // кол. авторів за ред. Л.В.Губерського: Суліма Є.М., Кремень В.Г., Міхальченко М.І., Чайковський О.В. і др. – Харків: Фоліо, 2013. - 510 с. (із грифом МОН України).
 3. Культурологія: базовий підручник для студентів ВНЗ // кол. авторів за ред. А.Є. Конверского: Оніщенко О.С., Попович М.В., Русін М.Ю., Старовойтова І.І. і др. – Харків: Фоліо, 2013. - 863 с. (із грифом МОН України).
 4. Культурологія. Культура в історії та історія культури: Підручник для вищих навчальних закладів / Під редакцією Л.В. Шеєнко. - В 2-х тт. – Т.1 (Соболевська О.К. – 2.ІІІ.2; Ушакова К.В. – 1.І.2, 2.ІІІ.2, Ушакова Ю.О. – 1.ІІ.3, 1.ІІ 4;1.ІІ.5, 2.V.1, 2.V.3). Т.2. (Русяєва М.В. – 3.1, Сумченко І.В. – 3.ІІ). – Одеса: ОНМУ, 2016. – 300 с., 380 с.

Изданы такие пособия:

 1. Философия науки: системный аспект. Учебное пособие для преподавателей, аспирантов, магистров философских и нефилософских спеціальностей / А. И. Уйомов, Л. Н. Терентьева, А. В. Чайковский, Ф. А. Тихомирова. - Одесса: Астропринт, 2010. - 360с.
 2. Овчиннікова А.П., Мельничук О.С. Ораторське мистецтво: навчально-методичний посібник / А.П. Овчиннікова, О.С. Мельничук // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2011. – 26 с. – 0, 85 д.а.
 3. Лобазов П. К. Религиоведение / Уч. пособие. Под ред. проф. Лобазова П. К. Изд. 4-е. - Херсон: "ГРИНЬ". 2013. - 448 с. (із грифом МОН України).
 4. Уварова Т.І. Організація і методика проведення передвиборчих кампаній: Навч. метод. посібник для студ. спеціалізації «Культурологія» / Т.І. Уварова; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. - Одеса : Освіта України, 2013. - 322 с.
 5. Довгополова О.А. Философия средних веков: способ мыслить. Учебное пособие для студентов специальности «Философия». – Одесса: Феникс, 2014. – 136 с.
 6. Человек: Постижение простоты в беспредельной сложности. Научно учебное пособие. Под общ.ред. проф.. Г. В. Ангелова. – Одесса: КП ОГТ, 2014. – 432 с. (Голубович И. В. Раздел VI. «Возвращение» человека в гуманитаристику. - С. 140-210. (Гриф МОН).
 7. Голубович И. В., Петриковская Е. С., Тихомирова Ф. А. Проблемы современной антропологии. Ч.1. Самоопределение современной антропологии. Структура антропологического знания.Учебное пособие (для студентов философских факультетов). – Одесса: Изд. «Акватория», 2015. – 132 с.
 8. Голубович И.В. Основы теоретической биографистики. Учебное пособие (для магистров философских факультетов). – Одесса: «Акватория», 2015. – 120 с.
 9. Богата Л.М. Інноваційний характер категорій сучасної гуманiтаристики: Методичні рекомендації з курсу для самостійної роботи студентів спеціальності 7.02010101 / 8.02010101«Культурологiя». – Одеса: Печатний дом, 2015. – 123 с.
 10. Богата Л.М. Методологія постмодерну: Методичні рекомендації з курсу для самостійної роботи студентів спеціальності 7.02010101 / 8.02010101. - Одеса: Печатний дом, 2016. – 120 с.
 11. Сумченко І.В. Методичні вказівки до курсу «Культура регіонів» для студентів філософського факультету напряму підготовки 6.020101-Культурологiя. – Одеса: Акваторія, 2016. – 80 с.
 12. Левченко В.Л. Образний світ сміхової культури. Методичні вказівки до спецкурсу для студентів філософського факультету. – Одеса6 Акваторія, 2016. – 30 с.
 13. Готинян-Журавльова В.В. Короткий словник з логіки до тем «Поняття», «Судження», «Дедуктивні умовиводи». Навчально-методичний посібник . – Одеса: Вид. ОНУ імені І. І. Мечникова, 2016. – 85 с.
 14. Готинян-Журавльова В.В. Сучасна філософія науки: методичні вказівки для студентів нефілософських факультетів. – Одеса: Вид. ОНУ імені І. І. Мечникова, 2016. – 78 с.
 15. Терентьєва Л.М. Природа філософського і логічного знання. Методичний посібник. – Одеса: Вид. ОНУ імені І. І. Мечникова, 2016. – 112 с.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Тел. приемной (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наши партнеры

title_5a115b4c8b2713436673361511086924
title_5a115b4c8b38f13893042821511086924
title_5a115b4c8b4b11273892081511086924
title_5a115b4c8b5c818184549571511086924
Top