Левченко Галина Сергеевна


 

Краткие ведомости об учебе в вуз (год окончания)

Окончила исторический факультет Одесского государственного университета имени И.И.Мечникова (1994)

Тема кандидатской диссертации (дата защиты)

Газета «Одесский вестник» (1827-1894): вклад в развитие исторического краеведения на юге Украины

Сферы научных интересов

Периодическая печать на юге Украины в ХІХ – начале ХХ в.

Общие и специальные курсы, которые читает на историческом факультете и других подразделениях

Общий курс: «История Украины» на неспециальных факультетах.

Cпецкурс: «История прессы в Украине (конец-XVIII - начало XXI вв.)».

Библиографические данные о всех опубликованных ученым монографиях, археографических изданиях, брошюрах, научных статьях

Колективные монографии:

 • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (1865–2015): історія та сучасність / гол. ред. І. М. Коваль; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса: ОНУ, 2015. – С. 249–293 (у співавторстві з В. В. Левченком і В. М. Хмарським; автор – 30 %; 1,7 др. арк.).

 • Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи / В. В. Левченко, Г. С. Левченко. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2015. – 360 с. (у співавторстві з В. В. Левченком; автор – 50 %; 10,5 др. арк.).

 • Александро-Невская церковь Новороссийского университета: история, персоналии, документы / В. В. Левченко, Г. С. Левченко, изд. 2-е, перевед. на русск. язык, испр. и дополн. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2016. – 396 с. (у співавторстві з В. В. Левченком; автор – 50 %; 11,3 др. арк.).

Статьи:

 1. Динаміка міського населення в Південній Україні в кінці 50-х – 80-х роках ХХ століття // Записки історичного факультету. ― Вип. 2. ― Одеса, 1996. ― С. 115–121. (0,8 д. а.)

 2. Краєзнавчі матеріали на сторінках «Одесского вестника» в 1827–1833 рр. // Записки історичного факультету. ― Вип. 5. ― Одеса, 1997. ― С. 198–203. (0,6 д. а.)

 3.  «Одесский вестник» і піввіковий ювілей Одеси // Записки історичного факультету. ― Вип. 7. ― Одеса, 1998. ― С. 77–81. (0,5 д. а.)

 4. Публікація джерел з історії України в газеті «Одесский вестник»: А. О. Скальковський // Записки історичного факультету. ― Вип. 8. ― Одеса, 1999. ― С. 222–226.

 5. Археографія на сторінках «Одесского вестника» (30-ті ― середина 50-х рр. ХІХ ст.) // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. ― Вип. 2. ― Дніпропетровськ: «Генеза», 2001. ― С. 338–350.

 6. Вплив Кримської війни (1853-1856 рр.) на періодику півдня України (за матеріалами газети «Одесский вестник») /Проблемы славяноведения. Сборник научных статей и материалов. – Вып. 9. – Брянск: Издательство БГУ, 2007. – с.32-38. (0,4 д. а.)

 7. Газета «Одесский Вестник»  в останнє десятиріччя свого існування (1885-1894) / Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2007. – с.153-161. (0,4 д. а.

 8. Історик В. О. Яковлєв (1840-1896): реалізація наукового доробку у періодичній пресі/ Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри.–Одеса,2009.–С.152-158. (0,5 д. а.)

 9. М. І. Костомаров і газета «Одесский вестник»: питання взаємного інтересу /Південний захід. Одесика.–Одеса,2009.–С.49-54. (0,4 д. а.)

 10. Одеський період життя О. Тройницького: на шляху до кар’єрного зростання/Інтелігенція і влада.–Одеса, 2009.–С.102-105. (0,2 д. а.)

 11. Ардашев Павло Миколайович / Одеські історики. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання Одеса: Друкарський дім, 2009.-С. 28-30. (0,2 д. а.)

 12. Ашик Антон Балтазарович/ Одеські історики. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання Одеса: Друкарський дім, 2009.–С.36-38. (0,2 д. а.)

 13. Єшевський Степан Васильович/ Одеські історики. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання Одеса: Друкарський дім, 2009.–С.139-140. (0,1 д. а.)

 14. Істрін Василь Михайлович/ Одеські історики. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання Одеса: Друкарський дім, 2009.–С.149-150. (0,1 д. а.)

 15. Мочульський Василь Миколайович/ Одеські історики. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання Одеса: Друкарський дім, 2009.–С.245-246. (0,1 д. а.)

 16. Палаузов Микола Христофорович/ Одеські історики. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання Одеса: Друкарський дім, 2009.–С.284-285. (0,1 д. а.)

 17. Пападімітріу Сінодій Дмитрович/ Одеські історики. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання Одеса: Друкарський дім, 2009.–С.290-292. (0,2 д. а.)

 18. Яковлєв Володимир Олексійович/ Одеські історики. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання Одеса: Друкарський дім, 2009.–С.463-465. (0,2 д. а.)

 19. З історії Новоросійського університету: «Музей изящных искусств» // Південний захід. Одесика.–Одеса,2010.–С.56-67. (0,6 д. а.) (у співавторстві з В. В. Левченком; автор – 50%; 0,5 др. арк.).

 20. Під егідою Рішельєвського ліцею: газета «Одесский Вестник» в умовах лібералізації суспільного життя на Півдні України наприкінці 50-х рр. ХІХ ст. // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. – Одеса, 2011. – С. 239-244. (0,5 д. а.)

 21. Літературна Одеса – простір толерантності // Історичні традиції добросусідства Одещини / Упоряд.: І. В. Бринош, Е. П. Петровський. – Одеса, 2011. – С. 114–125 (у співавторстві з В. В. Левченком; автор – 50%; 0,5 др. арк.).

 22. Історико-краєзнавчі публікації на шпальтах «Одесского Вестника» (1827–1894): напрями, періодизація, автори // Краєзнавство. – К., 2012. – № 2. – С. 36–44 (1 др. арк.).

 23. Церкви при навчальних закладах Одеси: історико-теоретичний та інформаційно-статистичний огляди // Одеські архіви. Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської області. – Вип. ХVІ (№№ 1–3). – Одеса, 2012. – С. 49–56 (в співавторстві з С. А. Желясковим і В. В. Левченко; автор – 30%; 0,7 др. арк.)

 24. Періодична преса як осередок козакознавчих студій у ХІХ ст. (на прикладі газети «Одесский Вестник») // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. – Одеса: СПД Бровкін О. В., 2012. – Вип. 7. – С. 76–83 (0,5 др. арк.).

 25. Біоісторіографічні дослідження в українській історіографії на зламі ХХ–ХХІ століть: регіональний аспект // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 22: Доп. та мат. Міжн. наук. конф. «Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття», 20–21 жовтня 2011 р., м. Київ / Ред. кол.: В. А. Смолій (гол.), О. А. Удод (відп. ред.), Д. С. Вирський, І. Н. Войцехівська, В. М. Даниленко, М. Ф. Дмитрієнко, Я. С. Калакура, В. Ф. Колесник, І. І. Колесник, В. В. Кравченко, С. В. Кульчицький, В. В. Масненко, Ю. А. Пінчук, О. П. Реєнт, О. В. Ясь (відп. секр.). – К.: Ін-т іст. України, 2012. – С. 443–462 (у співавторстві з В. В. Левченко; автор – 50%; 1 др. арк.).

 26. Роль комунікативного фактору в дослідженні проблем інтелігенції в Одесі на сучасному етапі // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. ІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю: у 3-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2012. – Ч. 2. – С. 153–157 (у співавторстві з В. В. Левченко; автор – 50%; 0,25 др. арк.).

 27. Музей изящного искусства Императорского Новороссийского университета: фонды, персонал, судьба // Вопросы музеологии. – СПб, 2012. – № 2 (6). – С. 105–113 (в соавторстве с В. В.  Левченко; автор – 50%; 0,7 др. арк.).

 28. Популяризація етнографічних матеріалів на сторінках «Одесского вестника» (1827–1860) // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць ІV Міжн. наук. конф., 26–27 квіт. 2013 р., Одеса / Відп. ред. М. І. Михайлуца. – Одеса: ВМВ, 2013. – 440 с. – С. 178–182 (0,4 др. арк.).

 29. Історико-наукові серіальні видання Одеси кінця ХХ ― початку ХХІ століття в контексті розвитку краєзнавчих студій в Україні // Краєзнавство. – 2013. – № 2. – С. 5–14 (у співавторстві з В. В. Левченко і Е. П. Петровським; автор – 40%; 1 др. арк.).

 30. З історії українського театру: бенефіси Марії Заньковецької в Одесі // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 16. – Одеса: Друкарський дім, 2013. – С. 240–251 (у співавторстві з В. В. Левченко; автор – 30%; 0,5 др. арк.).

 31. Активізація археографічних публікацій на сторінках газети «Одесский вестник» наприкінці ХІХ ст. // Науковий діалог «Схід-Захід». Матер. ІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. Участю (м. Бахчисарай, 12 жовтня 2013 р.): у 4-х частинах. – Д.: Видавництво «Інновація», 2013. – ч. 2. – 208 с. – С. 149–153. (0,2 др. арк.).

 32. Бенефисы Марии Заньковецкой в «Южной столице» Российской империи // Украинцы юга России: проблемы истории, культуры, социально-экономического развития: мат-лы Междунар. науч. конф. (г. Ростов-на-Дону, 3-4 окт. 2013 г.) / [отв. ред. акад. Г. Г. Матишов]. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. – 322 с. – С. 121–127 (в соавторстве с В. В. Левченко; автор – 70 %; 0,25 др. арк.).

 33. Петровський Едуард Петрович // Дослідники історії Південної України: біобібліографічний довідник / Упорядник: Ігор Лиман. – К., 2013. – С. 275–279 (0,2 др. арк.).

 34. Никодим Павлович Кондаков – заведующий музеем Изящных искусств Императорского Новороссийского университета (по материалам Государственного архива Одесской области) // Вопросы музеологии. – СПб, 2014. – № 2 (10). – С. 79–88 (в соавторстве с С. Желясковым, В. Левченко; автор – 30 %; 0,15 п. л.).

 35. Проблемні поля інтелектуальної біографії Олекси Воропая на тлі новітньої історії // Наукові записки науково-дослідної лабораторії «Етнологія Черкаського краю». Пам’яті Олекси Воропая / гол. ред. Сивачук Н. П. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – 271 с. – С. 112–124 (у співавторстві з В. В. Левченко; автор – 50 %; 0,25 др. арк.).

 36. Роль Никодима Кондакова у формуванні фондів Музею витончених мистецтв Імператорського Новоросійського університету // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. – Вип. ІV: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844–1925) / Від. ред. д. іст. наук, проф. Ю.А. Мицик; упорядники Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. – К., 2014. – 760 с. – С. 26–50 (у співавторстві з С. Желясковим, В. Левченко; автор – 30 %; 0,15 др. арк.).

 37. Левченко Г. С. Тріада діяльності Н. П. Кондакова в Новоросійському університеті: завідувач кафедри теорії та історії мистецтва, Музею витончених мистецтв та Мінц-кабінету // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 19. – Одеса: Друкарський дім, 2015. – С. 8–36 (у співавторстві з С. Желясковим, В. Левченком; автор – 30 %; 0,45 др. арк.).

 38. Левченко Г. С. Шевченкіана на шпальтах періодичних видань півдня України у другій половині ХІХ ст. (за матеріалами «Одесского Вестника») // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження. Збірка наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовтня 2014 р.) / Від. ред. д. іст. наук Г. Папакін; упоряд. Д. Гордієнко та В. Корнієнко; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 2015. – 268 с., іл. – С. 98–105 (0,5 др. арк.).

 39. Левченко Г. С. Публікації на сторінках періодичної преси другої половини ХІХ ст. щодо історії Імператорського Новоросійського університету (за матеріалами газети «Одесский Вестник») // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць V Міжнар. наук. конф., 24–25 квіт. 2015 р., Одеса / відп. ред. М. І. Михайлуца. – Одеса: ОНУ, 2015. – С. 160–163 (0,2 др. арк.).

 40. Ландшафт історичної науки крізь призму історії науково-серіальних видань Одеси (ХІХ – початок ХХІ ст.) // Краєзнавство. – № 1/2. – 2015. – С. 144–155 (у співавторстві з Г. С. Левченко і Е. П. Петровським; автор – 30 %; 0,3 др. арк.).

 41. Газета «Одесский вестник» (1827–1894) як історичне джерело досліджень з історії Крима // Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz. – Вип. 1: Збірка статей за матеріалами Першої Міжнародної наукової конференції “Крим в історії України”, присвяченої 700-літтю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму / За ред. Д. С. Гордієнка та В. В. Корнієнка. – К., 2015. – 264 с. – С. 156–166 (0,5 др. арк.).

 42. Науковий доробок викладачів Імператорського Новоросійського університету на сторінках газети «Одесский Вестник» // Музейний Вісник. – № 15/2. – Запоріжжя, 2015. – 282 с. – С. 169–175 (0,5 др. арк.).

 43. Матеріали щодо історії газети «Одесский Вестник» (1827–1894) у фондах Державного архіву Одеської області // Архів. Історія. Сучасність. Випуск 2. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Державного архіву Одеської області (1920–2015), Одеса, 3–4 вересня 2015 р. – Одеса: Бондаренко М. О., 2016. – 444 с. – С. 170–172.

 44. The publications in the pages of the «Odessa herald» in the second half of the XIXTH century as a historical source for the history of the imperial Novorossiya university // Danubius. Supliment. Economy, society, culture and politics in Southern Ukraine during the XVIIIth – XXth Centuries. – XXXIV. – Galaţi, 2016. – P. 21–30 (0,5 др. арк.).

 45. Одеська рецептивна франкіана наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст.: періодизація, динаміка, особливості // Краєзнавство: науковий журнал. – 2016. – № 3-4. – С. 26–50 (у співавторстві з В. В. Левченком; автор – 50 %; 1,2 др. арк.).

 46. Етнографічні дослідження в інтерпретації газетних публікацій у другій половині ХІХ ст. (За матеріалами газети «Одесский Вестник») // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць. Вип. 6 / відп. ред. М. І. Михайлуца. – Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2017. – 460 с. – С. 197–203 (0,5 др. арк.).

 47. Законовчителі інославних й іновірних віровчень навчальних закладів Одеси ХІХ – початку ХХ ст.: історія, традиції та особливості // Інтелектуальна історія та духовна спадщина України ХІХ ст.: збірка наукових праць / відп. ред. О. А. Бачинська. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 208 с. – С. 127–133 (у співавторстві з В. В. Левченком; автор – 50 %; 0,2 др. арк.).

 48. Євангелістсько-лютеранське духівництво навчальних закладів Одеси ХІХ – початку ХХ ст. – ознака міжкультурної комунікації суспільства // Реформація і сучасний світ: Філософія. Богослов’я. Наука: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Одеса, 28–29 вересня 2017 р.) / ред. кол.: Албул С. В., Бевзюк Н. П., Голубович І. В. та ін. – Одеса: Астропринт, 2017. – 188 с. – С. 92–96 (у співавторстві з В. В. Левченком; автор – 50 %; 0,15 др. арк.).

 49. Рецепции литературной репутации Сергея Есенина на страницах периодических изданий Одессы в 1920-х – первой половине 1940-х годов // Дом князя Гагарина: Сборник научных статей и публикаций. – Вип. 8. – Одесса: Бондаренко М. О., 2017. – 480 с. – С. 161–179 (в соавторстве с В. В. Левченко, М. И. Пиль; автор – 30%; 0,35 др. арк.).

 50. Историк Николай Александрович Рожков и профессорская корпорация гуманитариев Императорского Новороссийского университета: между заочным знакомством и конфликтом среди одесских коллег // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. – Брянск: РИО Брянского государственного университета, 2017. – Вып. 19. – 264 с. – С. 92–134 (у співавторстві з В. В. Левченком; автор – 50 %; 1,2 др. арк.).

 51. До 90-ї річниці часопису «Краєзнавство» (1927–2017): історія, статистика, особливості // Краєзнавство: науковий журнал. – 2017. – № 3–4. – С. 8–21 (у співавторстві з О. Г. Бажаном і В. В. Левченком; автор – 40 %; 0,4 др. арк.).

 52. Ретроспекція комунікаційних зв’язків у науковому просторі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: з листування Олексія Олександровича Шахматова з Іваном Андрійовичем Линниченком // Ucrainica Mediaevalia. – № 1. – 2018. – С. 109–142 (у співавторстві з В. В. Левченком; автор – 50 % = 1 др. арк.).

 53. Письма А. А. Шахматова к И. А. Линниченко: ретроспекция коммуникационных связей в научном пространстве в конце XIX – в начале ХХ веков // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. – Брянск: РИО Брянского государственного университета, 2018. – Вып. 20. – С. 88–126 (у співавторстві з В. В. Левченком; автор – 50 % = 1,1 др. арк.).

 54. Життєдайне джерело спадщини української бібліотечної справи в персоналіях [Рецензія на: Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.): матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар; ред. кол.: Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К., 2017. – 616 с.] // Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2018. – Т. 23, вип. 2 (20). – С. 231–236 (у співавторстві з В. В. Левченком; автор 50% = 0,15 др. арк.; Index Copernicus, РІНЦ).

 55. Произведения С. А. Есенина во времени и исторических эпохах: поэма «Песнь о великом походе» и стихотворение «Снова пьют здесь, дерутся и плачут...» // Проблеми сучасного літературознавства: Збірник наукових праць. Вип. 27. – Одеса: «Астропринт», 2018. – С. 97–111 (у співавторстві з В. В. Левченком і М. І. Піль; автор – 30% = 0,15 др. арк.).

Електронный почтовый ящик

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.t

 

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top