Тортик Николай Йосифович

Тортик Николай Йосифович - доцент, кандидат географических наук

Доцент, кандидат географических наук

 

Основные направления научной деятельности:

- исследование и оценка состояния и ресурсного потенциала почв региона,  эффективности их использования и охраны в современных условиях реформирования собственности на землю;

- изучение влияния орошения низкоминерализованными водами рек Дуная, Днепра, Днестра и Юного Буга и водами повышенной минерализации озер-водохранилищ Сасык, Китай и Ялпуг на свойства и плодородие почв и особенности эволюции черноземов в постиригационный период;

- исследование и картографирование почв и почвенного покрова острова Змеиный.

 

Дисциплины, которые преподает: "Физика почв", "Основы агрохимии", "Основы сельхозпроизводства и аграрной экономики", "Охрана почв Украины", "Методика почвенно-агрохимических исследований и эколого-агрохимической оценки земель" и др.

Осуществляет общее руководство производственными практиками студентов 4-5 курсов кафедры, руководство зональной маршрутной почвенно-географической и педагогической (в т. ч. ассистентской магистров) практиками, а также руководство курсовыми, дипломными и диссертационными  работами.

Общее количество публикаций – более 80.

Список избранных научных работ:

 1. Біланчин Я.М., Жанталай П.І., Тортик М.Й. Ґрунти і ґрунтовий покрив басейну нижнього Дністра // Причорноморський екологічний бюлетень. №3-4 (17-18) вересень-грудень 2005. – С. 77-80.
 2. Біланчин Я.М., Жанталай П.І., Тортик М.Й., Буяновський А.О. Умови формування та генетичні особливості ґрунтів острова Зміїний // Причорноморський екологічний бюлетень. Частина I. №3-4 (21-22) вересень-грудень 2006. – С.89-101.
 3. Тортик М., Шевцова Г. Особливості формування сольового профілю чорнозема південного в умовах зрошення і після його припинення // Генеза, географія та екологія грунтів. Збірник наукових праць на пошану професора Львівського національного університету імені Івана Франка Мирона Кіта. – Львів. - 2008.- С.545-551
 4. Тортик М.Й, Кугут А.А. Закономірності засоленості чорноземів Задністров’я Одещини в постіригаційний період // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Географічні та геологічні науки. – 2009. – Т.14. – Вип.7. – С.356-361.
 5. Біланчин Я.М., Буяновський А.О., Жанталай П.І., Тортик М.Й. Картографування ґрунтового покриву і створення карти ґрунтів острова Зміїний  // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомч. темат. наук. збірник. –  Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського», 2011. – Вип.75. – С. 64-69.
 6. Тортик М.Й. Характер засоленості зрошуваних алювіальних ґрунтів заплави нижнього Дністра // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. –  Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського», 2011. – Вип.76. – С. 44-48.
 7. Тортик М.Й., Біланчин Я. М., Жанталай П. І. Характер засоленості лучно-чорноземних ґрунтів басейну нижнього Дністра // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. - 2012. -Т. 17. -  Вип.2 (15).  – С. 59-65.
 8. Тортик М. Й. Роль і місце Трапівського стаціонару в науково-дослідній роботі кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2012.– Т.17.- Вип.2 (15). - С. 66-70.
 9. Тортик М.Й.  Морфогенетичні особливості зрошуваних алювіальних заплавних ґрунтів Нижнього Дністра // Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. - 2012. - Т.17. - Вип. 3(16). - С. 130-140.

Коллективные монографии:

 1. Орошение на Одесщине. Почвенно-экологические и агротехнические аспекты / И.Н. Гоголев, Р.А. Баер, Я.М. Биланчин и др. – Одесса, 1992. – 436 с.
 2. Зрошувані землі Дунай-Дністровської зрошувальної системи: еволюція, екологія, моніторинг, охорона, родючість //За редакцією чл.-кор УААН д.с.-г.н. С.А.Балюка. – Харків: Антіква. – 2001. – 260 с.
 3. Острів Зміїний. Абіотичні характеристики: монографія / [В. А. Сминтина, В. І. Медінець, Є. І. Газєтов та ін.] – Одеса : Астропринт, 2008. – 172 с.

Учебно-методическая литература:

 1. Тортик М.Й., Жанталай П.І., Тригуб В.І. Морфологічні ознаки і будова профілю ґрунтів. Навчальний посібник. – Одеса: Фенікс, 2010. – 130 с.
 2. Тригуб В.І., Жанталай П.І., Тортик М.Й. Практикум з вивчання морфологічних ознак ґрунту та опису ґрунтового профілю: навч. видання/  – Одеса: Одеський національний університет, 2011. – 57 с.
 3. Біланчин Я.М., Жанталай П.І., Тортик М.Й., Тригуб В.І..Навчально-методичний комплекс з виконання курсових і випускних кваліфікаційних робіт //  – Одеса: Фенікс, 2012. – 76 с.

Другие виды работы

Сотрудничество в международных проектах Тасіs "Озера Нижнего Дуная" (2000 – 2002 г.г.), "Техническая помощь в планировании менеджмента бассейна Нижнего Днестра" (2006-2007 г.г.) и др.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top