Крючкова Наталия Михайловна

Научная степень, ученое звание: кандидат экономических наук (2009 г.), доцент, PhD

Тема диссертационной работы: «Налогообложение в системе макроэкономического регулирования» (2009 г.)

Основные курсы, которые преподаются: экономическая теория, макроэкономика - 2, макроэкономический анализ налоговой политики, макроэкономическое прогнозирование, моделирование экономической динамики, экономическая теория общественных финансов.

Научные интересы: налогообложение, фискальная политика, макрофинансы, финансы общественного сектора, моделирование и прогнозирование финансовой деятельности.

Научная деятельность за последние пять лет:
Стипендиат Кабинета Министров Украины для молодых ученых 2012-2014 гг.
Член жюри областного тура Малой академии наук по экономике.
Монографии:
 1. Крючкова Н.М. Податкова політика в системі макроекономічного регулювання: Монографія / Н.М. Крючкова. – Одеса: Астропринт, 2011. – 190 с.
 2. Крючкова Н.М. Фискальный потенциал совершенствования администрирования налогов в Украине // Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография / Под общ. ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова, А.И. Крысоватого. – К.: Кондор, 2011. – 530 с.  (автору принадлежит п.5.2. – С. 294-306).
 3. Крючкова Н.М. Теорія і практика оподаткування в умовах інституціоналізації економічного розвитку // Економіка і управління в умовах глобальних трансформацій. [Текст]: кол. монографія / за заг.ред. О.В. Горняк - Одеса, 2013.- 370 с. (автору належить розділ 4 – С. 44-54).
 4. Крючкова Н.М. Оподаткування підприємств малого бізнесу в Україні // Закономірності розвитку підприємств в умовах невизначеності економічного середовища. [Текст]: кол. монографія / за заг.ред. О.В. Горняк - Одеса, 2015.

Статьи в специализированных изданиях:

 1. Крючкова Н.М. Податкова архітектоніка як інструмент економічного розвитку / Н.М. Крючкова // Наукові праці НДФІ. – Київ. – 2009. – Вип. 1 (46). –  С. 17-33. 
 2. Крючкова Н.М. Інституційні проблеми реформування теорії фінансів і фінансового регулювання / Н.М. Крючкова // Вісник Одеського національного університету: серія «Економіка». Т. 15. Вип. 20. – Одеса. – 2010. –  С. 131-137. 
 3. Крючкова Н.М.  Анализ потенциала реального и финансового секторов Одесского региона в процессе интеграции в систему мирохозяйственных связей /Н.М.Крючкова// Научные труды Санкт-Петербургского государственного университета. -  Санкт-Петербург,  2010. - Т.1.– С.264-271. 
 4. Крючкова Н.М. Механізм податкового регулювання економічного розвитку України /Н.М. Крючкова// Вісник Одеського національного університету: серія «Економіка». – Одеса. – 2010. – С. 58-66. 
 5. Крючкова Н.М. Вплив оподаткування на соціально-економічний потенціал економіки України в умовах інституційних зрушень: теоретичний підхід / Н.М. Крючкова // Вісник соціально-економічних досліджень Одеського державного економічного університету. – Одеса. - 2011. Вип. 41(2). – С. 222-230. 
 6. Крючкова Н.М. Фінанси суспільного сектору в контексті інституціональних трансформацій в Україні / Н.М. Крючкова // Галицький економічний вісник. - № 4 (33). – Тернопіль. – 2011. – С. 64-69. 
 7. Крючкова Н.М. Теорія фіскального федералізму в контексті фінансової безпеки держави /Н.М. Крючкова // Збірник наукових праць університету КРОК «Зовнішня торгівля. Економічна безпека». - № 1. – Київ, 2012. – С. 45-55. 
 8. Крючкова Н.М. Проблеми впровадження в Україні податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – Сімферополь, 2014. – 40-44.
 9. Kryuchkova N. Public finance of Ukraine in the context of institutional transformations // Středoevropský věstnik pro vědu a výzkum. – Praha: Publishing house Education and Science, 2014. – NR 7 (9). – P.49-55.
 10. Kryuchkova N. Theoretical approaches to determining the efficiency of public finances // Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Європейський університет, Інститут вищої освіти НАПН України. – Київ, 2015. - № 2.
В прочих изданиях:
 1. Крючкова Н.М. Дієвість податкової політики в рамках регулювання економічного росту // Збірник наукових праць Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Evropská věda – 2008». – Прага, 2008. – С. 24–26. (0,3 друк. арк.) 
 2. Крючкова Н.М. Моделювання динаміки економічного зростання в залежності від податкових параметрів // Збірник наукових праць Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми вдосконалення інституційних умов функціонування української економіки». – О., 2008. – С. 18–20. (0,2 друк. арк.) 
 3. Крючкова Н.М. Роль податку у визначенні тенденцій економічного зростання у макроекономічній системі // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграційні пріоритети України в сучасному геоекономічному просторі». – Алушта, 2008. – С. 69–73. (0,3 друк. арк.) 
 4. Крючкова Н.М. Роль податкової політики в процесі економічного розвитку країни // Збірник наукових праць науково-практичної конференції «Пріоритети фінансової політики України на сучасному етапі соціально-економічного розвитку». – К., 2009. (0,3 друк. арк.) 
 5. Крючкова Н.М., Мальцева Л.С. Эффективность социальных инвестиций в Украине // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції», Одеса. -  2010. (0,2 д.ар.). 
 6. Крючкова Н.М., Гончаров Л. Анализ структуры дефицита государственного бюджета и способов его финансирования в постсоциалистических странах // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції», Одеса. -  2010. (0,2 д.ар.).
 7. Крючкова Н.М., Аркавенко А. Тенденции развития межрегиональных интеграционных процессов в Украине// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції», Одеса. -  2010. (0,15 д.ар.).
 8. Крючкова Н.М., Молчанова А. Вплив курсу національної валюти на індекс споживчих цін в Україні// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції», Одеса. - 2010. (0,2 д.ар.).
 9. Крючкова Н.М., Рогозин К. Тенденции развития фондового рынка Украины в современных условиях// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції», Одеса. -  2010. (0,1 д.ар.).
 10. Крючкова Н.М., Яворський О. Конкурентоздатність як пріоритет інноваційного розвитку країни// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції», Одеса. -  2010. (0,25 д.ар.). 
 11. Крючкова Н.М., Солтовський Є. Особливості міжнародної конкурентоспроможності України  в умовах трансформації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції», Одеса. -  2010. (0,2 д.ар.). 
 12. Крючкова Н.М. Теоретико-методологічні засади податкової політики в системі макроекономічного регулювання // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації», Сімферополь. – 2010. - С. 34-36. 
 13. Крючкова Н.М. Інституційні засади формування податкової архітектоніки в трансформаційних умовах економіки України // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації», Одеса. – 2010. - С. 39-41. 
 14. Крючкова Н.М. Інституційні аспекти розбудови податкової архітектоніки / Н.М. Крючкова // Матеріали  науково-практичної конференції «Напрями розбудови податкової системи України в умовах утвердження ринкової економіки», Тернопіль. – 2011.– С.115-117. 
 15. Крючкова Н.М. Фискальный аспект формирования местных бюджетов стран-членов ЕС /Н.М. Крючкова // Сборник трудов международной научно-практической конференции «Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД», Одеса. – Ч.І. – 2011. – с. 83-85. 
 16. Крючкова Н.М., Молчанова А.О.  Развитие информационных технологий как фактор повышения конкурентоспособности нацональных экономик // Сборник трудов международной научно-практической конференции «Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД», Одеса. – Ч.ІІ. – 2011. – с. 43-45. 
 17. Крючкова Н.М., Криленко Д.В. Трансформація соціально-економічних відносин в умовах глобалізації // Сборник трудов международной научно-практической конференции «Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД». – Ч.ІІ. – 2011. – с. 57-59. 
 18. Крючкова Н.М. Оподаткування-економічний розвиток: теоретичні аспекти дослідження // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної  інтернет конференції «Стратегії стійкого розвитку економіки». – К.: Вид-во Європейського університету, 2011. – с. 33-35. 
 19. Крючкова Н.М. Суспільні фінанси в контексті економічного розвитку держави // Збірник наукових праць «Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку». – Київ: ДКС Центр, 2011. – С. 35-37. 
 20. Крючкова Н.М. Фіскальні аспекти стабілізаційної політики: аналіз тенденцій в Україні // Збірник наукових праць  Всеукраїнської науково-практичної  інтернет конференції «Стратегії стійкого розвитку економіки». – К.: Вид-во Європейського університету, 2012. 
 21. Крючкова Н.М. Оцінка фінансової стабільності як основа фінансової безпеки України /Н.М. Крючкова // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку» , Одеса. – Ч.І. – 2012. – с. 65-67. 
 22. Крючкова Н.М. Оценка влияния государства на состояние теневой экономики // Збірник наукових праць «Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку». – Київ: ТОВ «ДКС Центр», 2012. – С. 158-160.
 23. Крючкова Н.М. Оцінка податкового навантаження як чинника фінансової стабільності // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки», Тернопіль. – 2013. – С.73-75.
 24. Kryuchkova N. TAX BURDEN AS A FACTOR OF FINANCIAL STABILITY // Матеріали ХІ науково-практичної конференції "ECONOMICS: CURRЕNT AFFAIRS AND  DEVELOPMENT PROSPECTS ", Київ. – 2013. – С. 25-28.
 25. Крючкова Н.М. Оцінка ефективності сучасної моделі податкової політики України // Науково-дослідний інститут економічного розвитку, східноєвропейський центр фундаментальних досліджень «ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, УПРАВЛІННЯ». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. -  Будапешт-Валенсія-Київ, 2013. - С. 87-89.
 26. Крючкова Н.М. Проблеми та наслідки трансформації податкової системи України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика соціально-економічного розвитку суспільства в умовах глобалізації», Чернігів. – 2014. – С. 33-35.
 27. Крючкова Н.М. Аналіз зарубіжного досвіду бюджетно-податкового регулювання інноваційного розвитку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національної економіки в умовах глобалізації». – Одеса, 2014. – С. 79-81.
 28. Крючкова Н.М. Суспільні фінанси: категоріальний аналіз в сучасній фінансовій теорії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегії стійкого розвитку економіки». – Видавництво Європейського університету. – Київ, 2014. – С. 61-63.
 29. Крючкова Н.М. Фіскальні аспекти стабілізаційної політики в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій». – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014.
 30. Крючкова Н.М. Фіскальна політика як інструмент антикризового регулювання економіки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти». Одеса, 2015. – С. 29-32.
Научно-методические издания:
 1. Экономическая теория. Учебное пособие: 2-е изд. за ред. Доленко Л.Х., Горняк О.В. - Харьков «Бурун Книга», 2010. – 327 с. (автору принадлежит раздел 1, 9, 15).
 2. Крючкова Н.М. Методичні рекомендації до курсу «Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів» для студентів економічних спеціальностей. – ОНУ імені І.І. Мечникова, 2011. – 22 с. 
 3. Крючкова Н.М. Методичні рекомендації до курсу «Моделювання економічної динаміки» для студентів економічних спеціальностей. – ОНУ імені І.І. Мечникова, 2011. – 20 с.  

Участие в научно-практических конференциях, семинарах: 34 

Повышение квалификации, стажировки:

 • - Научно-исследовательский финансовый институт Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины - защита кандидатской диссертации «Налогообложение в системе макроэкономического регулирования» (2008-2009 гг.);
 • - Студентка университета SOPHIA-ANTIPOLIS (г. Ницца, Франция), факультет экономики, права и управления (2000-2001 гг.);
 • - В 2001г. получила диплом DEUG университета SOPHIA-ANTIPOLIS (г. Ницца, Франция);
 • - Секретарь проекта Tempus-Tacis - Украина (2000-2001 гг.);
 • - Университет SOPHIA-ANTIPOLIS (г. Ницца, Франция) - стажировка (октябрь - декабрь 2001, май-июнь 2004);
 • - Одесский национальный экономический университет, кафедра финансов - стажировка (декабрь 2013 - январь 2014). 

Отличия:

«Преподаватель года глазами студентов 2011-2012» - ОНУ имени И.И. Мечникова.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top