Матюк Татьяна Владимировна

Научная степень, ученое звание: старший преподаватель

Основные курсы, которые преподаются: экономическая теория, экономическая оценка, рыночная трансформация экономики регионов

Научные интересы: анализ взаимосвязи образования и социально-экономического развития общества

Научная деятельность за последние пять лет:

Публикации в специализированных изданиях:

 1. Матюк Т.В. Освіта як економічна категорія / Т.В. Матюк // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 2 (19). – С. 436-441.
 2. Матюк Т.В. Еволюція поглядів на економічне зростання / Т.В. Матюк // Науковий вісник ОДЕУ. – 2010. – Вип. №23 (124). – С. 220-231.
 3. Матюк Т.В. Освіта як суспільне благо / Т.В. Матюк // Науковий вісник ОДЕУ. – 2011. – Вип. №25 (150). – С. 155-163.
 4. Матюк Т.В. Фінансове забезпечення освітньої діяльності / Т.В. Матюк // Науковий вісник ОДЕУ. – 2012. – Вип. №2 (154). – С. 21-30.
 5. Матюк Т.В. Особливості розвитку ринку освітніх послуг та ринку праці в Україні / Т.В. Матюк // Науковий вісник ОДЕУ. – 2012. – Вип. №14 (166). – С. 61-70.
 6. Матюк Т.В. Підходи до визначення соціально-економічної ефективності освіти [Електронний ресурс]: Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 1(8). – С. 353-360. – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images /stories/pdf/2013/13mtveeo.pdf. (Входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 7. Матюк Т.В. Роль освіти в економічному розвитку суспільства / Т.В. Матюк // Економічний вісник НГУ. – 2013. – №3 (43). – С. 21-30.
 8. Матюк Т.В. Освіта як чинник соціально-економічного розвитку суспільства: кількісний та якісний вимір / Т.В. Матюк // Економічний вісник НГУ. – 2013 . – №4 (44). – С. 22-28.
 9. Матюк Т.В. Освіта та її місце в типології суспільних благ / Т.В. Матюк // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». – 2013. – №3. – С. 12-25.
 10. Матюк Т.В. Напрями реформування освіти у контексті соціально-економічного розвитку суспільства / Т.В. Матюк // Наук. журн. Харківського нац. ун-ту. ім. В.Н. Каразіна «Социальная экономика». – 2013. – №4. – С. 26-39.
 11. Матюк Т.В. Образование в системе факторов социально-економического развития общества / Т.В. Матюк // Научний журнал «Апробация». – Москва, 2013. – Вып. № 1. – С. 37-39.

Публикации в других изданиях:

 1. Матюк Т.В. Соціально-економічна ефективність освіти / Т.В. Матюк // Науковий вісник ПНПУ імені К.Д. Ушинського. – 2011. – Вип. № 9-10. – С. 139-143.
 2. Матюк Т.В. Зарубіжний досвід профорієнтації молоді та професійна освіта в Україні / Т.В. Матюк // Південноукраїнський правовий часопис. Одеський державний університет внутрішніх справ. – 2011. – №2. – С. 235-237.

Материалы научных конференций:

 1. Матюк Т.В. Інноваційна діяльність: сутність поняття, стимулювання, фінансування / Т.В. Матюк // Матеріали У Всеукр. конфер. молодих вчених «Україна в умовах соціально-економічного розвитку: проблеми та перспективи», 31 бер. 2010 р. – Одеса: Науковий вісник ОДЕУ, 2010. – Вип. № 4 (105). – С. 227-232.
 2. Матюк Т.В. Методологічні засади дослідження людського капіталу / Т.В. Матюк // Матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конфер. молодих науковців «Україна в пост кризисний період: економічний і політичний аспекти», 31 бер. 2011 р. – Одеса: Науковий вісник ОДЕУ, 2011. – Вип. № 6 (131). – С. 180-185.
 3. Матюк Т.В. Роль освіти в економіці знань / Т.В. Матюк, О.В. Горняк // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конфер., 20-21 жов. 2011 р. – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2011. – Том І. – С. 28-30.
 4. Матюк Т.В. Економічне зростання та освіта / Т.В. Матюк // Перспективи і проблеми забезпечення розвитку відкритих конкурентоспроможних економічних систем в умовах глобалізації : Матер. І Всеукр. наук-практ. конфер., 8-9 груд. 2011 р. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2011. – С. 171-174.
 5. Матюк Т.В. Інвестування в освіту / Т.В. Матюк // Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни : Збірка тез доповідей ІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 25-26 січ. 2012 р. – Макіївка: МЕГІ, 2012. – С. 165-166.
 6. Матюк Т.В. Освіта в постіндустріальному суспільстві / Т.В. Матюк // Інтеграційні економіко-правові напрямки розвитку України та країн близького зарубіжжя : Матер. І Міжнар. наук-практ. Інтернет-конфер., 31 січ. 2012 р. – Львів, 2012. – С. 156-158.
 7. Матюк Т.В. Ринок освітніх послуг в Україні / Т.В. Матюк // 20-річчя СНД: від тоталітаризму до демократії (економіка, політика, суспільство) : Матер. VІІ Всеукр. наук-практ. конфер., 28 бер. 2012 р. – Одеса: Науковий вісник ОДЕУ, 2012. – Вип. № 10 (162). – С. 4-10.
 8. Матюк Т.В. Освіта як чинник конкурентоспроможності країни / Т.В. Матюк // Фінанси України: глобальні та національні імперативи розвитку: Матер. ХVІ Міжнар. наук.-практ. конфер., 30-31 бер. 2012 р. – Дніпропетровськ: «Інновація». – 2012. – С. 105-107.
 9. Матюк Т.В. Реформування освітньої системи в Україні / Т.В. Матюк // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Зб. наук. праць конфер., 27-28 квіт. 2012 р.: част. ІІ. – Одеса: «Одеський національний університет», – 2012. – С. 24-26.
 10. Матюк Т.В. Особливості державного замовлення на підготовку фахівців в Україні / Т.В. Матюк // Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології: Матер. Міжвуз. наук.-практич. конфер. молодих вчених та аспірантів, 28 квіт. 2012 р. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 45-48.
 11. Матюк Т.В. Регулювання процесу міграції висококваліфікованих робітників в Україні / Т.В. Матюк // Зб. матер. наук.-практ. конфер. «Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку». / 27-29 вер. 2012 р. – Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2012. – част. 2. – С. 11-13.
 12. Матюк Т.В. Образование как ведущий элемент человеческого потенциала / Т.В. Матюк // Проблемы и перспективы развития экономики в современном обществе : Сб. научных трудов участников междунар. научно-практич. конф., 22 дек. 2012 р. – Москва: «Московское экономическое объединение», 2012. – С. 57-59.

Участие в научно-практических конференциях, семинарах:

Участие во Всеукраїнській науково-практичній конференції «Україна в умовах соціально-економічного розвитку: проблеми та перспективи» (м. Одеса, 2010 р.), VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Україна в посткризовий період: економічний і політичний аспекти» (м. Одеса, 2011 р.), І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективи і проблеми забезпечення розвитку відкритих конкурентноспроможних економічних систем в умовах глобалізації» (м. Кривий Ріг, 2011 р.), VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів» (м. Запоріжжя, 2011 р.), І міжнародній науково-практичній інтернет конференції «Інтеграційні економіко-правові напрямки розвитку України та країн близького зарубіжжя» (м.Львів, 2012 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет конференціії «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни» (м.Макіївка, 2012 р.), VIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців «20-річчя CНД: від тоталітаризму до демократії (економіка, політика, суспільство)» (м. Одеса, 2012 р.), ХVІ Міжнародній науково-практичній конференції «Фінанси України: глобальні та національні імперативи розвитку» (Дніпропетровськ, 2012 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса, 2012 р.), Міжвузівській науково-практичній конференції молодих вчених та аспірантів «Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.).

Повышение квалификации: февраль - март 2014 г. – стажировка в Одесской Национальной академии пищевых технологий на кафедре экономической теории и финансово-экономической безопасности

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Телефон приемной ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наши партнеры

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top