Исторический факультет

Інформация обновлена 29.02.2016

Історичний факультет

кафедра історії України

Наукові публікації (монографії, статті, нариси)

На кафедрі історії України за тематикою програми в минулі роки опубліковані наступні роботи:

к. і. н., доцент Т. С. Вінцковський

Т. С. Вінцковський,

кандидат історичних наук, доцент

 

Список публікацій за темою програми

1. Чорноморська хвиля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917–1920 рр. — Одеса: ТЕС, 2011. — 586 с. — 10,08 д. а. (у співавторстві з О. Музичком, В. Хмарським, А. Мисечком, Т. Гончаруком).

2. Іван Луценко в українському національному русі кінця ХІХ — початку ХХ ст. // Український історичний журнал. — 2009. — № 4. — С. 94–106. — 0,7 д. а. (у співавторстві з О. Музичком).

3. Доля одного одеського просвітянина (Лев Полікарпович Ковальчук) // Краєзнавство. Науковий журнал. — 2009. — № 3–4. — С. 241–252. — 1 д. а.

4. Призабута особистість українського національного здвигу // Історичний календар 2009. Науково-популярний альманах. Випуск 14. — К., 2009. — С. 394–407. — 0,7 д. а. (у співавторстві з О. Музичком).

5. Кримські татари — випускники Новоросійського (Одеського) університету та їх доля // Краєзнавство. — 2011. — № 4. — С. 17–25. — 0, 55 д. а. (у співавторстві з Д. Урсу).

6. Політичні діячі України: 1917–2004 рр. Навчальний посібник. — Харків: Видавнича група «Основа», 2005. — 112 с. — 6,51 д. а.

к. і. н., доцент О. Є. Музичко

О. Є. Музичко,

кандидат історичних наук, доцент

 

Список публікацій за темою програми

 

1. Рецепція постаті В. Леніна та ленінізму в ідейній спадщині Дмитра Донцова // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія: історія. — Вип. 6. / Голова ред. кол. Г.І. Гончарук. — Одеса, 2006. — С. 152–164.

2. Листи Михайла Слабченка до Івана Линниченка // Київська старовина. — 2007. — № 2 (березень — квітень). — С. 130–146.

3. Сприйняття Росії та російсько-українських відносин у науково-публіцистичній спадщині Юрія Липи // Треті липівські читання пам’яті Івана та Юрія Лип. Матеріали щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції. — Одеса, 2007. — С. 39–50.

4. Український патріотизм та націоналізм на Півдні України: симбіоз чи протиставлення // Проблеми формування українського патріотизму: науковий, суспільно-політичний та моральний вимір: українська національна ідея та шляхи її втілення в життя суспільства: матеріали науково-практичної конференції (Одеса, 7–8 грудня 2007 р.). — Одеса, 2007. — С. 39–45.

5. Історична пам’ять населення України як віддзеркалення кризи українського суспільства// Проблеми формування українського патріотизму: науковий, суспільно-політичний та моральний вимір: українська національна ідея та шляхи її втілення в життя суспільства: матеріали науково-практичної конференції (Одеса, 7–8 грудня 2007 р.). — Одеса, 2007. — С. 109–123.

6. «Вчений з чулою душею»: український історик літератури Володимир Федорович Лазурський (до 140-ї річниці з дня народження) // Українознавство. Календар-Щорічник. — 2009. / Упор. В. Піскун, О. Ціпко, О. Щербатюк. — 2008. — С. 218–221.

7. Одеська інтелігенція на зламі епох: професори Іван Линниченко та Володимир Лазурський в історії Одеси // Південний Захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — 2009. — Вип. 7. — С. 55–85.

8. Нові епістолярні джерела до біографії представників школи істориків І. Линниченка та М. Слабченка // Пам’ятки: археографічний щорічник. — К., 2009. — Т. 9. — С. 181–193.

9. Український студентський рух в Одесі у роки Румунської окупації (1941–1944) // Інтелігенція і влада. Матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конференції (Одеса, 24–25 грудня 2009 р.). — Одеса, 2009. — Ч. 1. — С. 159–164.

10. Український історик, просвітянин та педагог Павло Григорович Клепатський (1885- після 1938 року) // Четверті липівські читання Пам’яті Івана та Юрія Лип. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 18 квітня 2008 року. — К., 2009. — С. 102–114.

11. Український національно-релігійний рух в Одесі та на Одещині у 1917–1920 рр. // Революції в Україні ХХ–ХХІ століттях: співзвуччя епох. Матеріали V Всеукраїнської наук. конф. «Національно-визвольна революція 1919–1920 рр. на Півдні України». — Одеса, 2009. — С. 65–67.

12. Иван Яковлевич Фаас: декан юридического факультета Одесского университета в годы румынской оккупации // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. — 2010. — № 9. — С. 46–56.

13. Грузини в Одесі: історія і сучасність. — Одеса, 2010. — 362 с.

14. «Одеський народний університет в пам’ять революції 1917 року» в історії культури Одеси // Південний-Захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Вип. 11. — Одеса, 2011. — С. 87–116.

15. Українське бібліографічне товариство в Одесі (1925-1930): ініціатива інтелігенції, жертва влади // Інтелігенція і влада. — Вип. 23. — 2011. Серія Історія. — С. 84–90.

16. Чорноморська хвиля Української революції. — Одеса, 2011. — 562 с. (Співавтори: Т. С. Вінцковський, В. М. Хмарський, А. І. Мисечко, Т. Г. Гончарук).

17. Засновник Одеського інституту народного господарства професор Олексій Якович Шпаков (1868 — 1927): біографічний нарис. — Одеса, 2011. — 224 с.

18. Еміграції та депортації науковців з території Південної України у першій половині XX ст.: етапи, склад, долі // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки: наукове видання / Гол. ред. В. Г. Берковський; Ред. кол.: А. Є. Атаманенко, В. М. Воронін, М.Г. Палієнко, Л. В. Пекарська, В. В. Яценківський. Державна архівна служба України; Центральний державний архів зарубіжної україніки. — Вип. 1. — Кам'янець-Подільський: Видавець ТОВ «Друкарня «Рута», 2012. — С. 126–169.

19. Ґенезис російського тоталітаризму в українській інтелектуальній традиції кінця ХІХ — початку ХХ ст. // Співпраця СРСР та Німеччини у міжвоєнний період та під час Другої світової війни: причини і наслідки. — К., 2011. — С. 110–118.

к. і. н., доцент Е. П. Петровський

 

Е. П. Петровський,

кандидат історичних наук, доцент

Список публікацій за темою програми

 

2003

1.        Бринош І., Петровський Е. Увіковічити імена репресованих освітян — наш спільний моральний обов’язок // Степові зорі. – 2003. – 22 листопада. – С. 3; 29 листопада. – С. 3.

2004

2.        Петровський Е. П. З історії історичного факультету Одеського університету у 1930-ті роки: декан Ізраїль Давидович Сєроглазов // Записки історичного факультету. − Одеса: Астропринт, 2004. − Вип. 15. − С. 509−520.

3.        Петровський Е. П. Іван?Іванович Погорілий (1899−1937): трагічна доля керівника кафедри історії України Одеського університету // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. − К.: Інститут історії України НАН України, 2004. − Вип. 12. − С. 380−388.

4.        Петровський Е. П. Кадрова ситуація на історичному факультеті Одеського державного університету в 1930-х роках // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. − К.: Інститут історії України НАН України, 2004. − Вип. 13. − С. 260−273.

5.        Петровський Е. П. Архівно-слідчі справи як джерело вивчення біографій репресованих у 1937−1938 роках // Філософські пошуки. − Вип. ХVІІ−ХVІІІ. − Львів-Одеса, 2004. − С. 651−658.

6.        Петровський Е. П. Одеська «Просвіта» в 1918−1920 роках (за матеріалами архіву УСБУ в Одеській області) // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Українська національна ідея: минуле, сучасне, майбутнє». − Одеса: Астропринт, 2004. − С. 82.

2005

7.        Петровський Е. П. З історії національних репресій 1937 року на півдні України: справа «німецької організації на Одеській залізниці» // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. − Науки: економіка, політологія, історія. − 2005. − № 6 (18). − С. 143−155.

8.        Петровський Е. П. Деякі аспекти джерелознавчих можливостей архівно-слідчих справ при дослідженні української історії 1937−1938 років // Знаки питання в історії України: українська історія у східноєвропейському контексті: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції. − Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2005. − С. 121−124.

9.     Петровський Е. П. Одеський обласний відділ народної освіти в період масових репресій 1930-х років: невідомі сторінки історії // Одеський мартиролог: Дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади. – Т. 3 / Уклад.: Л. В. Ковальчук, Г. О. Разумов. – Одеса: ОКФА, 2005. – С. 827−842.

10.      Бринош І. В., Петровський Е. П. Заручники системи: Справа контрреволюційної організації болгарських політемігрантів // Одеський мартиролог: Дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади. – Т. 3 / Уклад.: Л. В. Ковальчук, Г. О. Разумов. – Одеса: ОКФА, 2005. – С. 843−869. (У співавторстві з І. В. Бриношем; автор − 50 %).

2006

11.      Петровський Е. П. Методи слідства в період масових репресій 1937−1938 років на Одещині (на матеріалах архіву УСБУ) // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2006. – С. 101−119.

12.      Петровський Е. П. Радянська дійсність 1930-х років очима молодого актора театру: уривок з фатального щоденника // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 2. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2006. – С. 247–255.

13.      Петровський Е. П. Долі керівників Одеського обласного відділу народної освіти в період масових репресій 1930-х рр. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. ХІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2006. – С. 349–353.

14.      Бринош І. В., Петровський Е. П. Біль минулого: Нариси з історії репресій 1930-х років серед освітян Одеської області (Іванівський район) / Ред. кол.: Л. В. Ковальчук та ін. – Одеса: СМИЛ, 2006. – 224 с., іл. 16 с.

15.      DIVISION. Кирьязов В. П. Новая книга о трагических судьбах учителей Одесщины // Слава і честь. – 2006. – 4 листопада (№ 44). – С. 9.

16.      DIVISION. Съдба българска, морава, кървава – 1930-е. Трагедии в Катаржино, Благоево и далее везде… // Болгары в диаспорах всего мира. – 2006. – № 5. – С. 48–49.

17.      Петровський Е. П. Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937−1938 роках. (Рукопис). − Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 − Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. − Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. − Київ, 2006. – 300 с.

18.      Петровський Е. П. Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937−1938 роках. − Автореф. дис. канд. іст. наук. − Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-кого. − Київ, 2006. – 20 с.

2007

19.      Бринош І., Петровський Е. Заручник системи: справа болгарського революціонера-політемігранта Б. М. Малчева // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 3. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2007. – С. 246–261. 

20.      Парієнко Г. Кривавий відгомін 1930-х років. Рецензія на книгу І. В. Бриноша, Е. П. Петровського «Біль минулого: Нариси з історії репресій 1930-х років серед освітян Одеської області (Іванівський район)» // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 3. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2007. – С. 283–286.

21.      Петровський Е. П. Українці як об’єкт репресій органів НКВС на Одещині в 1937–1938 рр. // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 4. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2007. – С. 108–121. 

22.      Петровський Е. П. Одеська «Просвіта» в 1918-1920 роках (за матеріалами архіву УСБУ в Одеській області) // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 26 жовтня 2007 р.). – Одеса: ВМВ, 2007. – С. 292-300.

2008

23.      Петровський Е. П. Історичні дослідження на кафедрі історії України Одеського державного університету в 30-ті роки ХХ століття // Записки історичного факультету. − Одеса: Астропринт, 2005. − Вип. 16. − С. 184-192.

24.      Петровський Е. П. Одеська «Просвіта» в 1918-1920 роках (за матеріалами архіву УСБУ в Одеській області) // Записки історичного факультету. − Одеса: Астропринт, 2006. − Вип. 17. − С. 374-382.

25.      Петровський Е. П. В судьбе семьи // Психологическая газета 360º. – 2008. – № 1.

26.      Петровський Е. П. Професор Одеського університету О. О. Сухов (1881–1944): нові дані про останні роки життя // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2004. – № 1/2. – С. 315–325.(вийшов з друку у вересні 2008 р.)

27.      Левченко В.В., Петровський Е.П. Штрихи до біографії професора О. О. Сухова (До 70-річчя з часів трагічних подій) // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 6. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2008. – С. 207–226.

28.      Кушнір В.Г., Петровський Е. П. Національна трагедія в Україні: гірка правда Голодомору на Одещині // Національна Книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Одеська область. Частина I. Редакційна колегія (співголови – М. Д.Сердюк і М. Л. Скорик), автори-упорядники Л. І. Білоусова (керівник), М. Г. Батуріна, А. Є. Бух, О. В.  Мартиненко, Г. М. Паніван. – Одеса: Астропринт, 2008. – С. 6–11.

29.      ГОЛОДНИЙ ХЛІБ. Голод 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 років в контексті історії репресій. Овідіопольський район / Автори-укладачі С. С. Аргатюк, Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: СМИЛ, 2008. – 400 с., 80 с. іл.

2009

30.      Петровський Е. Репресії періоду «Великого терору» 1937–1938 рр. на Одещині: «Польська лінія» // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 квітня 2009 р., Одеса / Відп. ред. М.І. Михайлуца. – Одеса: ВМВ, 2009. – С. 254-260.

31.      Левченко В. В., Петровський Е. П. «Арештувати як українського есера…» (до біографії професора філософії та педагогіки Одеського державного університету Михайла Гордієвського) // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2008. – № 1/2. – С. 415–432.

32.      Хмарський В. М. Голодний хліб: який він на смак? (Рецензія на книгу ГОЛОДНИЙХЛІБ. Голод 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 років в контексті історії репресій. Овідіопольський район / Автори-укладачі С. С. Аргатюк, Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: СМИЛ, 2008.) // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 7. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2009. – С. 267–271.

33.      Петровський Е. П. Репресії 1930-х рр. серед керівного складу Одеської залізниці: Аркадій Іванович Крихун // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 8. – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 187–198.

34.      Урсу Д. П., Петровський Е. П. Відродження історичного факультету в Одеському державному університеті (1934 – 1941 роки) // Записки істо­ричного факультету. − Одеса, 2008. − Вип. 19. − С. 233–245.

2010

35.      Петровський Е., Майборода П. Академічні традиції і боротьба на історичному фронті: штрихи до біографії професора М. М. Розенталя // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 9. – Одеса: Друкарський дім, 2010. – С. 163–176.   

36.      Левченко В., Петровський Е. Гордієвський Михайло Іванович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 102–104.

37.      Левченко В., Петровський Е. Межберг Наум (Наїм) Ісакович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 230–232.

38.      Левченко В., Петровський Е. Петринський Микола Миколайович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 295–297.

39.      Петровський Е. Погорілий Іван Іванович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 306–308.

40.      Петровський Е. Розенталь Микола Миколайович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 326–328.

41.      Петровський Е. Сєроглазов (Шехтер) Ізраїль Давидович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 348–350.

42.      Левченко В., Петровський Е. Сухов Олександр Опанасович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 391–394.

43.      Левченко В., Петровський Е. Трачевський Гнат Митрофанович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 397–398.

44.      Левченко В., Петровський Е. Шмідт Ісай Павлович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 442–443.

2011

45.      Левченко В., Петровський Е. Михайло Іванович Гордієвський: постать на тлі революційних змагань 1917–1920 років в Одесі // Регіональні проблеми української історії: Збірник наукових праць. – Вип. 3. – Умань, 2010. – С. 28–31.

46.      Петровський Е. Одеське студенство1930-х рр. як об’єкт освітянських експериментів радянської влади (на прикладі історичного факультету ОДУ) // Південь України: етноісторичний, мовний культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць ІІІ Міжнар. наук. конф., 15–16 квітня 2011 р., Одеса / Відп. ред. М. І. Михайлуца. – Одеса: ВМВ, 2011. – С. 283–288.

47.      Петровський Е. Документи архівно-слідчих справ як джерело вивчення методів провадження слідства органами НКВС на Одещині в період «великого терору» 1937–1938 рр. // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2008. – № 3. – С. 172–188.

2012

48.      Урсу Д. П., Петровський Е. П. Особливості науково-дослідної роботи викладачів, аспірантів і студентів історичного факультету Одеського державного університету в 1934 – 1941 роках // Записки історичного факультету. – Одеса: Астропринт, 2009. − Вип. 20. − С. 300–312.

49.      Музичко О., Петровський Е. «Український комерсант, філантроп, патріот…»: репресований одеський комерсант Костянтин Трохимович Литвиненко (1875–1920) // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – Харків: Права людини, 2011. – № 2 (35). – С. 165–179.

50.      Петровський Е. У горнилі освітянських експериментів. Рец. на кн.: Левченка В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса: ТЕС, 2010. – 428 с. // Краєзнавство. Науковий журнал. – К., 2011. – № 4 (77). – С. 294–297.

51.      Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – 800 с., вкл. 64 с.

52.      Гонтар О. В., Савченко В. А., Петровський Е. П. З історії політичних репресій на Одещині за часів радянської влади: вступна стаття // Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – С. 17–217. (Розділ 4 «Великий терор» на Одещині (1937–1938); Розділ 7 Репресивна та реабілітаційна політика доби «хрущовської відлиги» і системної кризи тоталітарного ладу. Репресії на Одещині (середина 1950-х – кінець 1980-х).

53.      Петровський Е. Справа професора Сухова // Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – С. 569–576.

54.      Петровський Е. Трагічна доля (І. І. Погорілий) // Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – С. 613–618.

55.      Петровський Е. Фатальний щоденник (П. І. Мусяков) // Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – С. 619–623.

56.      Левченко В., Петровський Е. Забуте ім’я (М. І. Гордієвський) // Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – С. 631–639.

57.      Петровський Е. Репресований начальник залізниці (А. І. Крихун) // Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – С. 654–660.

58.      Історичні традиції добросусідства Одещини / Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України». – Упоряд.: І. В. Бринош, Е. П. Петровський. – Одеса, 2011. – 280 с., іл.

59.      Бринош І., Петровський Е. Передмова // Історичні традиції добросусідства Одещини / Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України». – Упоряд.: І. В. Бринош, Е. П. Петровський. – Одеса, 2011. – С. 5–7.

60.      Бринош І., Петровський Е. Градоначальники Одеси – представники різних національностей // Історичні традиції добросусідства Одещини / Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України». – Упоряд.: І. В. Бринош, Е. П. Петровський. – Одеса, 2011. – С. 46–57.

61.      Левченко В., Петровський Е. Традиції полінаціонального кіномистецтва Одеси // Історичні традиції добросусідства Одещини / Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України». – Упоряд.: І. В. Бринош, Е. П. Петровський. – Одеса, 2011. – С. 126–135.

62.      Петровський Е. Роль іноземців в зародженні та розвитку підприємництва Одещини // Історичні традиції добросусідства Одещини / Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України». – Упоряд.: І. В. Бринош, Е. П. Петровський. – Одеса, 2011. – С. 69–87.

63.      Петровський Е. Одеська торгівля – «поза кордонами» // Історичні традиції добросусідства Одещини / Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України». – Упоряд.: І. В. Бринош, Е. П. Петровський. – Одеса, 2011. – С. 88–103. (0,5 д.а.)

64.      Левченко В., Петровський Е. Исай Павлович Шмидт (1895–1975): первый ректор Одесского государственного университета // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 14. – Одеса: Друкарський дім, 2012. – С. 266-290.(1,0 д.а.)

 

Підручники та навчально-методичні видання

1. Петровський Е. П. Історія України (Конспект лекцій для студентів ІІ курсів всіх спеціальностей). − Одеса, 2006. − 80 с.

2. Петровський Е. П. Робочий зошит з історії України (Тести, завдання, запитання). − Одеса, 2006. − 64 с.

3. Петровський Е. П. Історія України (Конспект лекцій для студентів заочного відділення). − Одеса, 2006. − 96 с.

4. Петровський Е. П. Історія України (Конспект лекцій для студентів І курсів всіх спеціальностей). − Одеса, 2007. − 80 с.

5. Петровський Е. П. Історія України (Методичний комплекс за кредитно-модульною системою організації навчального процесу). – Одеса, 2007. – 28 с.

6. Петровський Е. П. Зошит для самостійної роботи студентів з історії України (тести, завдання, запитання). – Одеса, 2007. – 40 с.

7. Петровський Е. П. Зошит для самостійної роботи студентів з історії України (тести, завдання, запитання). – Одеса, 2008. – 40 с. (Вид. 2-ге)

8. Грегуль Р. В., Петровський Е. П. Положення про оцінку рівня знань студентів методом педагогічного тестування. – Одеса, 2008. – 18 с.

9.    Петровський Е. П. Історія України (Конспект лекцій). – Ч. 1 (від найдавніших часів до 1914 року). – Одеса, 2012. − 100 с.

10.  Петровський Е. П. Джерела з історії України (Програма та методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу історичного факультету денного відділення спеціалізації «історія України» (за вимогами кредитно-модульної системи). – Одеса, 2012. − 28 с.

11.  Петровський Е. П. Історія України. Тестові завдання. Методична розробка для слухачів факультету довузівської підготовки. – Одеса, 2012. – 134 с.

Дисертації й автореферати

Робочі програми лекційних курсів і спецкурсів (тематичні фрагменти з них),у яких розглядаються проблеми тоталітаризму та історії репресій

3-й курс

Джерела з історії України: фрагменти робочої програми спецкурсу для студентів 3 курсу (п’ятий семестр) (бакалаври). Викладач — к. і. н., доц. Е. П. Петровський.(Тематичні фрагменти виділені кольоровим полем)

Історія релігії та церкви в Україні: фрагменти робочої програми спецкурсу для студентів 3 курсу (шостий семестр) (бакалаври). Викладач — к. і. н., доц. Н. М. Діанова.(Тематичні фрагменти виділені кольоровим полем)

Історія національних меншин в Україні: фрагменти робочої програми спецкурсу для студентів 3 курсу (шостий семестр) (бакалаври). Викладач — к. і. н., доц. Л. В. Новікова.(Тематичні фрагменти виділені кольоровим полем)

4-й курс

Новітня історія України, ч. I (1917–1945 роки): фрагменти робочої програми лекційного курсу для студентів 4 курсу (сьомий семестр) (бакалаври). Викладач — к. і. н., доц. Т. С. Вінцковський

Новітня історія України, ч. II (1946–2012 роки): фрагменти робочої програми лекційного курсу для студентів 4 курсу (восьмий семестр) (бакалаври). Викладач — к. і. н., доц. Е. П. Петровський.(Тематичні фрагменти виділені кольоровим полем)

Дисидентський рух в УРСР (друга половина 1950-х — 1980-ті роки): фрагменти робочої програми спецкурсу для студентів 4 курсу (сьомий семестр) (бакалаври). Викладач — к. і. н., доц. Е. П. Петровський.(Тематичні фрагменти виділені кольоровим полем)

Політичні діячі України ХХ століття: фрагменти робочої програми спецкурсу для студентів 4 курсу (восьмий семестр) (бакалаври). Викладач — к. і. н., доц. Т. С. Вінцковський.(Тематичні фрагменти виділені кольоровим полем)

5-й курс

Національний архівний фонд України: фрагменти робочої програми спецкурсу для студентів 5 курсу (дев’ятий семестр) (магістри). Викладач — к. і. н., доц. Е. П. Петровський.(Тематичні фрагменти виділені кольоровим полем)

Історія політичної думки в Україні: фрагменти робочої програми спецкурсу для студентів 5 курсу (дев’ятий семестр) (спеціалісти). Викладач — к. і. н., доц. Т. С. Вінцковський.(Тематичні фрагменти виділені кольоровим полем)

6-й курс

Національні процеси в Україні: історія і сучасність: фрагменти робочої програми спецкурсу для студентів 6 курсу (дванадцятий семестр) (магістри). Викладач — к. і. н., доц. Л. В. Новікова.(Тематичні фрагменти виділені кольоровим полем)

Магістерські й дипломні роботи

На кафедрі історії України в тематиці курсових, бакалаврських та дипломних робіт на 2012–2013 навчальний рік студентам запропоновані наступні теми:

к. і. н. Е. П. Петровський

ТЕМАТИКА
курсових, бакалаврських і дипломних робіт для студентів
історичного факультету денної і заочної форми навчання на 2012–2013 навчальний рік

1. Розвиток освіти в Українській СРР в умовах політики «українізації» (20-ті роки ХХ століття).

2. Виникнення та становлення дисидентського руху в Україні (друга половина 1950-х — початок 1960-х рр.).

3. Нова економічна політика в Українській СРР: особливості впровадження та результати.

4. Гетьман Павло Скоропадський: особистість на тлі епохи.

5. Боротьба радянської влади проти опозиційних політичних партій і організацій в Україні у 1920-х роках.

6. Масові політичні репресії в Україні у роки «Великого терору» 1937–1938 років.

7. Розвиток початкової і середньої освіти в Україні (1928–1941 рр.).

8. «Національні операції» на Півдні України в період «Великого терору» 1937–1938 рр.

9. Феномен українського «шістдесятництва» в історії ХХ століття.

10. Історія дисидентського руху в Україні: джерела й історіографія.

11. Політика радянської влади щодо релігії і церкви в Україні в 1920–1930-х роках.

12. Вища освіта в Одесі у 1930-х роках.

13. Репресії проти польського населення в Україні у 1920–1930-х роках.

14. Політика радянської влади щодо національних меншин в Україні у 1920–1930-х роках.

15. Процес реабілітації жертв політичних репресій в Україні: етапи і проблеми.

16. Політичні репресії на Одещині в 1920–1930-х рр.: загальні тенденції та регіональні особливості.

17. Основні напрямки репресивної політики радянської влади на Одещині в 1920–1930-х рр.

18. Види репресій і категорії репресованих в Україні за роки радянської влади (1917–1991 роки).

19. Дослідження тоталітаризму і історії радянських репресій на Півдні України (1991–2007 рр.).

20. Голодомор 1932–1933 рр. як наслідок знищення радянською владою селянських господарств в Україні у період колективізації

21. Наслідки розкуркулення селянських господарств в Україні у 1930-х роках.

22. Позбавлення політичних прав як різновид радянських репресій.

23. Чорнобильська трагедія в Україні: історіографія проблеми.

24. Реакція українського суспільства на ХХ з’їзд КПРС: громадська думка та позиція владних структур.

25. Економічні реформи в Українській РСР в роки «перебудови» (1985–1991 рр.).

26. Оцінка діяльності ОУН (б) та ОУН (м) в сучасній українській історіографії.

Бакалаврські роботи

На кафедрі історії України в тематиці курсових, бакалаврських та дипломних робіт на 2012–2013 навчальний рік студентам запропоновані наступні теми:

к. і. н. Е. П. Петровський

ТЕМАТИКА
курсових, бакалаврських і дипломних робіт для студентів
історичного факультету денної і заочної форми навчання на 2012–2013 навчальний рік

1. Розвиток освіти в Українській СРР в умовах політики «українізації» (20-ті роки ХХ століття).

2. Виникнення та становлення дисидентського руху в Україні (друга половина 1950-х — початок 1960-х рр.).

3. Нова економічна політика в Українській СРР: особливості впровадження та результати.

4. Гетьман Павло Скоропадський: особистість на тлі епохи.

5. Боротьба радянської влади проти опозиційних політичних партій і організацій в Україні у 1920-х роках.

6. Масові політичні репресії в Україні у роки «Великого терору» 1937–1938 років.

7. Розвиток початкової і середньої освіти в Україні (1928–1941 рр.).

8. «Національні операції» на Півдні України в період «Великого терору» 1937–1938 рр.

9. Феномен українського «шістдесятництва» в історії ХХ століття.

10. Історія дисидентського руху в Україні: джерела й історіографія.

11. Політика радянської влади щодо релігії і церкви в Україні в 1920–1930-х роках.

12. Вища освіта в Одесі у 1930-х роках.

13. Репресії проти польського населення в Україні у 1920–1930-х роках.

14. Політика радянської влади щодо національних меншин в Україні у 1920–1930-х роках.

15. Процес реабілітації жертв політичних репресій в Україні: етапи і проблеми.

16. Політичні репресії на Одещині в 1920–1930-х рр.: загальні тенденції та регіональні особливості.

17. Основні напрямки репресивної політики радянської влади на Одещині в 1920–1930-х рр.

18. Види репресій і категорії репресованих в Україні за роки радянської влади (1917–1991 роки).

19. Дослідження тоталітаризму і історії радянських репресій на Півдні України (1991–2007 рр.).

20. Голодомор 1932–1933 рр. як наслідок знищення радянською владою селянських господарств в Україні у період колективізації

21. Наслідки розкуркулення селянських господарств в Україні у 1930-х роках.

22. Позбавлення політичних прав як різновид радянських репресій.

23. Чорнобильська трагедія в Україні: історіографія проблеми.

24. Реакція українського суспільства на ХХ з’їзд КПРС: громадська думка та позиція владних структур.

25. Економічні реформи в Українській РСР в роки «перебудови» (1985–1991 рр.).

26. Оцінка діяльності ОУН (б) та ОУН (м) в сучасній українській історіографії.

Курсові роботи

На кафедрі історії України в тематиці курсових, бакалаврських та дипломних робіт на 2012–2013 навчальний рік студентам запропоновані наступні теми:

к. і. н. Е. П. Петровський

ТЕМАТИКА
курсових, бакалаврських і дипломних робіт для студентів
історичного факультету денної і заочної форми навчання на 2012–2013 навчальний рік

1. Розвиток освіти в Українській СРР в умовах політики «українізації» (20-ті роки ХХ століття).

2. Виникнення та становлення дисидентського руху в Україні (друга половина 1950-х — початок 1960-х рр.).

3. Нова економічна політика в Українській СРР: особливості впровадження та результати.

4. Гетьман Павло Скоропадський: особистість на тлі епохи.

5. Боротьба радянської влади проти опозиційних політичних партій і організацій в Україні у 1920-х роках.

6. Масові політичні репресії в Україні у роки «Великого терору» 1937–1938 років.

7. Розвиток початкової і середньої освіти в Україні (1928–1941 рр.).

8. «Національні операції» на Півдні України в період «Великого терору» 1937–1938 рр.

9. Феномен українського «шістдесятництва» в історії ХХ століття.

10. Історія дисидентського руху в Україні: джерела й історіографія.

11. Політика радянської влади щодо релігії і церкви в Україні в 1920–1930-х роках.

12. Вища освіта в Одесі у 1930-х роках.

13. Репресії проти польського населення в Україні у 1920–1930-х роках.

14. Політика радянської влади щодо національних меншин в Україні у 1920–1930-х роках.

15. Процес реабілітації жертв політичних репресій в Україні: етапи і проблеми.

16. Політичні репресії на Одещині в 1920–1930-х рр.: загальні тенденції та регіональні особливості.

17. Основні напрямки репресивної політики радянської влади на Одещині в 1920–1930-х рр.

18. Види репресій і категорії репресованих в Україні за роки радянської влади (1917–1991 роки).

19. Дослідження тоталітаризму і історії радянських репресій на Півдні України (1991–2007 рр.).

20. Голодомор 1932–1933 рр. як наслідок знищення радянською владою селянських господарств в Україні у період колективізації

21. Наслідки розкуркулення селянських господарств в Україні у 1930-х роках.

22. Позбавлення політичних прав як різновид радянських репресій.

23. Чорнобильська трагедія в Україні: історіографія проблеми.

24. Реакція українського суспільства на ХХ з’їзд КПРС: громадська думка та позиція владних структур.

25. Економічні реформи в Українській РСР в роки «перебудови» (1985–1991 рр.).

26. Оцінка діяльності ОУН (б) та ОУН (м) в сучасній українській історіографії.

кафедра нової та новітньої історії

Наукові публікації (монографії, статті, нариси)

 

Список публікацій викладачів кафедри за тематикою програми

1.   Дьомін О. Б. Медієвістика в УСРР 20–30-х років ХХ століття: час стагнації тавиживання// Древнее Причерноморье. — Вып. ІХ. — Одесса, 2011. — С.147–152.

2.   Самойлов Ф. О. Документы государственного архива Одесской области о методах осуществления коллективизации в Одесском регионе // Південний Захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Вип. 7. — Одеса: Друкарський дім, 2009. — С. 148–163.

3.   Шкляев И. Н. Мятеж // Аккерманские хроники. —Белгород-Днестровский, 1997. — 204–211.

4.   Шкляев И. Н. История одесской губЧК.1917–1922 гг.— Одесса, 2002.

5.   Шкляев И. Н. Расстрелять каждого пятого// Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. — Одеса, 2007. — № 4. — С. 19–21.

6.   Шкляев И. Н. Грязная пена революции // Человек в истории и культуре:Сб. научн. работ в честь 70-летия В.Н. Станко. — Одеса— Терновка, 2007. — С. 487–490.

7.   Шкляев И. Н. Региональная политика нейтралитета легитимной одесской власти в 1917 — начале 1918 гг. // Наукові праці: науково-методичний журнал. — Т. 96. — Вип. 83. — Миколаїв, 2008. — С. 232–235.

8.   Шкляев И. Н. Боевая операция по изгнанию из Одессы войск Украинской Директории в декабре 1918 г. (к 90-летию события) // Новик:Сб.научн.статей по военной истории. — Одесса, 2009. — Вып. 2. — С. 173–176.

д.i.н., професор Урсу Д.П.

Д. П. Урсу доктор історичних наук, професор

Список публікацій за темою програми

Крим

1.  Урсу Д. П. Судьба крымских ученых // Янъы дюнья. — 1994. — 18 мая. (на крымско-татарском языке)

2.  Урсу Д. П. Трагедия крымской науки и культуры // Кримські татари: історія і сучасність. Матеріали міжнародної конференції. — К., 1995. — С. 180–184.

3.  Та ж сама стаття передрукована в Туреччині // Emel. — 1995. № 208.

4.  Урсу Д. П. Растрелянное поколение крымско-татарских деятелей культуры (Серия статей в газете «Голос Крыма»). — 1996.

5.  Урсу Д. П. Поэт и художник: Очерк // Культура народов Причерноморья. — 1997. — № 2. — С. 219–225.

6.  Урсу Д. П. Большой террор в Крыму: трагедия народа, трагедия культуры // Голос Крыма. — 1999. — 22, 29 октября.

7.  Урсу Д. П. Карательная юстиция в региональном измерении: 37-й год в Крыму //

8.  Урсу Д. П. Судьба крымских национал-коммунистов: На культурном фронте в эпоху террора //

9.  Урсу Д. П. Великий террор в Крыму: трагедия народа, трагедия культуры // Репрессированное поколение: Материалы международ. конф. — Симферополь, 2001. — С. 5-22.

 10.  Урсу Д. П. Бекир Чобан-заде: жизнь, судьба, эпоха. — Симферополь, 2004. — 276 с.

Одеса

11.  Урсу Д. П. «…Особенно засорен враждебным элементом» // Одесский университет. — 1995. — 12 мая, 7 июня. (Перепечатано в журнале: Демократическое действие. — 1995. — № 2. — С. 20–25.

12.  Урсу Д. П., Петровський Е. П. Відродження історичного факультету в Одеському державному університеті (1934–1941 роки) // Записки історичного факультету. — Одеса, 2008. — Вип. 19. — С. 233–245.

13.  Урсу Д. Одесский транзит 1945 года (репатриация французских военнопленных из СССР) // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Вип. 8. — Одеса: Друкарський дім, 2009. — С. 103–118.

14.  Урсу Д. Одесский транзит 1946 года. Часть 2. Репатриация советских граждан из Франции // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Вип. 9. — Одеса: Друкарський дім, 2010. — С. 93–122.

15.  Урсу Д. Ученые Одессы — жертвы идеологических кампаний 1946–1953 гг. // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Вип. 10. — Одеса: Друкарський дім, 2010. — С. 114–174.

16.  Урсу Д. Крымские татары — выпускники Новороссийского университета и их судьбы // Культура народов Причерноморья. — 2011. — № 199. — С. 68–74.

17.  Урсу Д. Апология отрицания или поиски истины (рецензия на монографию: Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту) // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Вип. 13. — Одеса: Друкарський дім, 2012. — С. 273–277.

18.  Урсу Д. Генетика в Одессе: сто лет борьбы, побед и поражений // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. — Вип. 14. — Одеса: Друкарський дім, 2012. — С. 210–257.

Робочі програми лекційних курсів і спецкурсів (тематичні фрагменти з них), у яких розглядаються проблеми тоталітаризму та історії репресій

Магістерські й дипломні роботи

Бакалаврські роботи

Курсові роботи

Студентські конференції (фрагменти програми, тези доповідей та повідомлень)

25 листопада 2011 року к. і. наук доцент Поліна Іванівна Барвінська проводила на історичному факультеті студентську наукову конференцію на тему:

«Голодомор 1932–1933 рр. в Україні очима зарубіжних дослідників»

Теми виступів:

- Голодомор в СРСР та міжнародна спільнота (А. Просянюк)

- Інтерпретації Голодомору 1932–1933 рр. в Україні проф. Р. Конквестом (Карабецька)

- Проф. Дж. Мейс про геноцид українського народу сталінським режимом (І. Ніколаєвич)

- Аргументації проф. Граціозі щодо визначення Голодомору геноцидом українського народу (Л. Комнат)

- Тіматі Снайдер про Голодомор 1932–1933 рр в Україні (О. Феденко)

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Тел. приемной (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наши партнеры

title_5b7554cc3b6ad15919022691534416076
title_5b7554cc3b7c43028819021534416076
title_5b7554cc3b8d910039694551534416076
title_5b7554cc3b9ed11759729281534416076
Top