Экономико-правовой факультет

Інформация обновлена 29.02.2016

Економіко-правовий факультет

кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики

Магістерські та дипломні роботи

На кафедрі кримінального права, кримінального процесу і криміналістики в тематиці дипломних робіт на 2012–2013 навчальний рік за тематикою програми студентам запропоновані наступні теми:

1. Феномен тоталітаризму: правове визначення.
2. Міжнародне та внутрідержавне поняття та ознаки тоталітаризму: правові аспекти.
3. Демократично-правові інститути подолання прояв тоталітаризму.

Курсові роботи

На кафедрі кримінального права, кримінального процесу і криміналістики в тематиці курсових робіт на 2012–2013 навчальний рік за тематикою програми студентам запропоновані наступні теми:

1. Кримінальна відповідальність за катування.
2. Попередження порушень прав людини при проведенні досудового слідства.

кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права

Робочі програми лекційних курсів і спецкурсів (тематичні фрагменти з них)

На кафедрі загальноправових дисциплін та міжнародного права проблеми, пов’язані з тематикою програми, розглядаються у курсах навчальних дисциплінах: «Теорія держави і права», «Історія політичних і правових вчень», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Міжнародне право» та інших.

Магістерські та дипломні роботи

На кафедрі загальноправових дисциплін та міжнародного права за тематикою програми студентам на 2012/13 навчальний рік запропоновано наступні теми магістерських і дипломних робіт:

Науковий керівник — к. і. н., доцент О. І. Домбровський

Вибірка з тематики студентських наукових робіт
(курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських та рефератів для виступу на науковому гуртку)
за дисципліною «Історія держави і права України» на 2012–2013 навчальний рік

1. Аграрна політика австро-німецького командування в Україні у 1918 році.

2. Червоний терор 1920–1921 років на Одещині.

3. Червоний терор 1920–1921 років у Криму.

4. Правові засади голоду 1921–1923 років в Україні.

5. Правові засади голоду 1932–1933 років в Україні.

6. Правові засади голоду 1946–1947 років в Україні.

7. Репресії періоду «великого терору» на Одещині.

8. Репресії періоду «великого терору» на Поділлі.

9. Німецько-фашистський окупаційний режим на території України у 1941–1944 роках.

10. Адміністративні органи влади та управління в Трансністрії (1941–1944 роки).

11. Репресивні органи Трансністрії (1941–1944 роки).

12. Репатріація громадян України (1940–1950-ті роки).

13. Виселення на спецпоселення громадян України у другій половині 1940-х років.

14. Дисидентський рух в Україні.

15. Реабілітаційний процес в Україні у другій половині 50-х років ХХ століття.

16. Реабілітаційний процес в Україні у 90-ті роки ХХ століття.

17. Реабілітаційний процес в Україні у 2000-ні роки.>

Науковий керівник — к. ф. н., доцент А. С. Зикін

Вибірка з тематики дипломних і магістерських робіт
за дисципліною «Історія політичних і правових вчень»

1. Політичні та правові вчення у Давній Індії та Давньому Китаї: ідеї норми, примусу, свободи.

2. Платон про державу та ідеальний політичний лад: умови ідеальності.

3. Політико-правові ідеї римських юристів: концепції принципату та імперії.

4. Теорія Філофея «Москва – третій Рим»: ідея месіанства.

5. М. Макіавеллі про сутність, форми держави і права: концепція правителя.

6. Європейські утопії XVI–XVIIIстоліть (Т. Кампанелла, Т. Мор тощо): умови ідеальності.

7. І. Кант про державу і право: етична компонента.

8. Політико-правове вчення Ф. Ніцше: концепція влади.

9. Політико-правова ідеологія націонал-соціалізму: концепція тоталітарної держави.

10. Політична теорія М. Вебера: типологія влади

Вибірка з тематики дипломних і магістерських робіт
за дисципліною «Міжнародне право»

З розділу I: Поняття міжнародного права

1. Юридично обов’язкова сила міжнародного права.

З розділу II: Норми та джерела міжнародного права

2. Концепція норм Juscogensв міжнародному праві.

3. Імплементація міжнародно-правових норм і стандартів в законодавство України.

З розділу IV: Міжнародно-правова відповідальність

4. Санкція в міжнародному праві.

З розділу V: Історія і наука міжнародного права

5. Перспективи розвитку міжнародного права у ХХІ столітті.

Розділ VII: Міжнародний захист прав людини

6. Тенденції становлення та розвитку прав людини: міжнародно-правовий підхід.

7. Загальна декларація прав людини.

8. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод як джерело формування європейських стандартів прав людини.

9. Концепція «право на життя» в міжнародному праві.

10. Міжнародно-правовий захист права на справедливий судовий розгляд.

11. Міжнародно-правові гарантії дотримання прав людини при проведенні процедури екстрадиції.

12. Міжнародно-правовий захист прав людини в умовах боротьби з тероризмом.

З розділу XII: Міжнародне кримінальне право

13. Злочин «геноцид» як підстава міжнародної кримінальної відповідальності індивіда.

14. Злочин проти людяності як підстава міжнародної кримінальної відповідальності індивіда.

15. Військові злочини як підстава міжнародної кримінальної відповідальності індивіда.

Бакалаврські роботи

На кафедрі загальноправових дисциплін та міжнародного права за тематикою програми студентам на 2012/13 навчальний рік запропоновано наступні теми кваліфікаційних (бакалаврських) робіт:

Науковий керівник — к. і. н., доцент О. І. Домбровський

Вибірка з тематики студентських наукових робіт
(курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських та рефератів для виступу на науковому гуртку)
за дисципліною «Історія держави і права України» на 2012–2013 навчальний рік

1. Аграрна політика австро-німецького командування в Україні у 1918 році.

2. Червоний терор 1920–1921 років на Одещині.

3. Червоний терор 1920–1921 років у Криму.

4. Правові засади голоду 1921–1923 років в Україні.

5. Правові засади голоду 1932–1933 років в Україні.

6. Правові засади голоду 1946–1947 років в Україні.

7. Репресії періоду «великого терору» на Одещині.

8. Репресії періоду «великого терору» на Поділлі.

9. Німецько-фашистський окупаційний режим на території України у 1941–1944 роках.

10. Адміністративні органи влади та управління в Трансністрії (1941–1944 роки).

11. Репресивні органи Трансністрії (1941–1944 роки).

12. Репатріація громадян України (1940–1950-ті роки).

13. Виселення на спецпоселення громадян України у другій половині 1940-х років.

14. Дисидентський рух в Україні.

15. Реабілітаційний процес в Україні у другій половині 50-х років ХХ століття.

16. Реабілітаційний процес в Україні у 90-ті роки ХХ століття.

17. Реабілітаційний процес в Україні у 2000-ні роки.

Курсові роботи

На кафедрі загальноправових дисциплін та міжнародного права за тематикою програми студентам на 2012/13 навчальний рік запропоновано наступні теми курсових робіт:

Науковий керівник — к. ю. н., доцент І. В. Борщевський

Серед запропонованих тем курсових робіт для студентів 1 курсу за дисципліною «Теорія права і держави» проблеми тоталітарної держави висвітлюються у темі: «Внутрішня та зовнішня форми держави».

Науковий керівник — к. і. н., доцент О. І. Домбровський

Вибірка з тематики студентських наукових робіт
(курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських та рефератів для виступу на науковому гуртку)
за дисципліною «Історія держави і права України» на 2012–2013 навчальний рік

1. Аграрна політика австро-німецького командування в Україні у 1918 році.

2. Червоний терор 1920–1921 років на Одещині.

3. Червоний терор 1920–1921 років у Криму.

4. Правові засади голоду 1921–1923 років в Україні.

5. Правові засади голоду 1932–1933 років в Україні.

6. Правові засади голоду 1946–1947 років в Україні.

7. Репресії періоду «великого терору» на Одещині.

8. Репресії періоду «великого терору» на Поділлі.

9. Німецько-фашистський окупаційний режим на території України у 1941–1944 роках.

10. Адміністративні органи влади та управління в Трансністрії (1941–1944 роки).

11. Репресивні органи Трансністрії (1941–1944 роки).

12. Репатріація громадян України (1940–1950-ті роки).

13. Виселення на спецпоселення громадян України у другій половині 1940-х років.

14. Дисидентський рух в Україні.

15. Реабілітаційний процес в Україні у другій половині 50-х років ХХ століття.

16. Реабілітаційний процес в Україні у 90-ті роки ХХ століття.

17. Реабілітаційний процес в Україні у 2000-ні роки.

кафедра адміністративного та господарського права

 

кафедра конституційного права та правосуддя

 

кафедра цивільно-правових дисциплін

 

кафедра економіки та управління

Робочі програми лекційних курсів і спецкурсів (тематичні фрагменти з них)

На кафедрі економіки та управління проблеми, пов'язані з тематикою програми, розглядаються в курсі навчальної дисципліни: «Вступ до спеціальності «Менеджмент». Викладач — к. е. н., доцент Е. А. Кузнєцов.

На семінарське заняття за темою «Еволюція науки менеджменту в ринковій економіці» серед тем для рефератів запропоновані наступні:

1. Тоталітаризм і розвиток школи наукової організації праці (НОТ).
2. Формування наукових шкіл управління в адміністративно-централізованій економіці.

Адрес

ул. Дворянская, 2,Одесса, 65082
Тел. приемной (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наши партнеры

title_5b51efbfb3f2211083854001532096447
title_5b51efbfb404212769372051532096447
title_5b51efbfb41589169072061532096447
title_5b51efbfb4270635475751532096447
Top