Ничитайлова 
Нелли Сергеевна

Position

Assistant Lecturer of Department of Management and mathematical modeling of market processes (since 2004)

Education

Odessa I.I. Mechnikov National University, specialty “Management of organizations”

Teaching experience

Odessa I.I. Mechnikov National University (since 2004)

Professional skills and knowledge

Business consultant

Area of research interests

Corporate governance, ecological management, environmental economics, innovation management

Foreign languages

English (Advanced), Greek (Basic), Italian (Basic)

E-Mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LIST OF PUBLICATIONS.

Scientific and methodological works

 1. Садченко О.В., Нічітайлова Н.С “Контроллінг” навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету  зі спеціальності 7.050201 ”менеджмент організацій” Одеса “(запланован до друку 2013 р.)
 2. Садченко О.В., Нічітайлова Н.С “Економіка природокористування” навчально-методичний посібнік для студентів економічного факультету  зі спеціальності 7.050201 ”менеджмент організацій” Одеса “(2011 р.)
 3. Садченко О.В., Нічітайлова Н.С “Основи науково-технічної та інноваційної політики в Україні” навчально-методичний посібнік для студентів економічного факультету  зі спеціальності 7.050201 “”менеджмент організацій” Одеса “Астропринт”, 2010

Sections in collective monographs

 1. Е.В. Садченко, Н.С. Ничитайлова  Сущность технологии кайдзен управления экологическими конфликтами.// Экологические конфликты в современной системе природопользования / под ред. д.э.н., проф. С. Н. Бобылева и к.э.н., доц. В. В. Сабадаша. – Сумы : Университетская книга. – 2010. – C. 242-251 (352 с).

Articles in specialized scientific journals

 1. Н.С. Нічітайлова Роль управління якістю продукції як напрямок посткризового зростання економіки україни.// НАРХОЗ, 2011.
 2. Садченко О.В., Нічітайлова Н.С. До питання про ціноутворення в екологічному маркетингу. // Маркетинг і менеджмент інновацій. - Суми 2010.  С 197-206
 3. Нічітайлова  Н.С. Концепція Кайдзен як маловитратний інструмент впровадження системи екологічного менеджменту.// Механізм регулювання економіки. Міжнародний науковий журнал. - №3(42), Том 2. – Суми: СумДу, 2009. – С. 157-162

Materials of scientific, practical and methodological conferences

 1. Нічітайлова Н.С. Екологічний контроллінг як инструмент комплексного аналізу  господарської діяльності підприємства в цілях управління природокористуванням.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Економічні проблеми сталого розвитку” м. Суми, 4–5 квітня 2012 р./редкол.: О.В. Прокопенко та ін. – Суми: Вид-во СумДу, 2012.
 2. Нічітайлова Н.С. Кайдзен-стратегія управління якістю продукції як шлях до зростання економіки України. //Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали  доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 18-20 травня 2011 р.: в 2 т./ За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян – Суми: СумДу, 2011. – Т.1. – С. 53-55.
 3. Нічітайлова Н.С.  Управління якістю як механізм прискорення  економічного розвитку в умовах европейської інтеграції України. //Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД. Збірник наукових праць конференції 29-30 квітня 2011 р.: частина ІІ. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – 2011. – С. 54-55.
 4. Ничитайлова Н.С. Экологическое качество как социально-экономическая категория.// Міжнародна стратегія економічного розвітку регіону матеріали доповідей міжнародної науково-практичної  конференції,  м. Суми, 6-7 травня 2010р./редкол.: О.В. Прокопенко та ін. – Суми: Вид-во СумДу, 2010.
 5. Нічітайлова Н.С. Концепція безперервного вдосконалення як інструмент впровадження системи екологічного менеджменту.//Трансфер технологій: вид ідеї до прибутку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених  в 2 Т. – Д.: Національний гірничий університет 27-29 квітня 2010. – Т. 2 – С.15-17.
 6. Ничитайлова Н.С. Роль концепции кайдзен в совершенствовании экологического менеджмента в регионе / Н.С. Ничитайлова // Проблемы регионального и муниципального управления. Сборник докладов международной научной конференции, апрель 2010 г. – М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2010. – С.132-136.
 7. Нічітайлова Н.С. Екологічна свідомість споживачів, як чинник формування вимог до екологічної якості товарів // Механізм регулювання економіки.  - № 3 (48). – Т.2. – 2010. – С. 205-209.
 8. Нічітайлова Н.С. Механізми підвищення еколого-економічної ефективності управління підприємством.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  “Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави”. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008 р.
 9. Нічітайлова Н.С. Екологічні інвестиції як головна частина інноваційно-інвестиційної моделі сталого розвитку. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Стан та проблеми інноваційної розбудови України” – Дніпропетровськ, 2008 р. С 62-65

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception (38-048)723-52-54
Phone/fax (38-048)723-35-15
Email:

 

Our Partners

title_5bc50627ab0bd12798446211539638823
title_5bc50627ab1f113974883151539638823
title_5bc50627ab3f29416714231539638823
title_5bc50627ab8266693906461539638823
Top