Dombrovan Tetyana Ivanivna

Updated 22.05.2015

Candidate thesis “The Problem of Grammatical Classification of the Verb in Modern English” (1996).  Scientific adviser –Professor Andrew K. Korsakov.   
 
Doctoral Thesis  “A Synergetic Model of the English Language Development” (Scientific Adviser – Professor Irina M. Kolegaeva) (2014). The thesis advances a new multidisciplinary research program approach within linguistic synergetics – diachronic linguosynergetics, focusing on principles and mechanisms of language change and development, and employing methodological integrity of philosophy, linguistics and synergetics.
 
The author of the scientific monographs «Язык в контексте синергетики» (Odessa, 2013),   «Синергетическая модель развития английского языка» (Odessa, 2014) і «Лингвосинергетика: Язык как синергетическая система» (Saarbrucken, Germany, 2014); co-author of four scientific monographs (published  in Germany, Russia, and Ukraine), author of about 90 scientific articles and reports, a participant of 44 international scientific conferences (including those held in The Russian Federation, The Republic of Belarus, Slovakia, Poland, and Germany). The author of the course of lectures “English: The  Fundamentals of the General Theory of Language” published by the Nova Knyha Publishing House (Vinnytsya, Ukraine) in 2009, and co-author of 19 methodical elaborations on the theory of grammar, practical English grammar, the history of the English language, on English as a second foreign language.
 
A lecturer on the history of the English language, modern trends in grammar, the general theoretical course of English as a second specialization.  
 
Scientific interest includes:  linguistic universals, language development, evolution and maintenance of linguistic complexity, linguosynergetics, elaboration and application of interdisciplinary approaches to language studies, information structure in grammar, generative grammar, and psycholinguistics. 
 

ПУБЛИКАЦИИ ДОМБРОВАН Т.И. ЗА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД // 

ПУБЛІКАЦІЇ ДОМБРОВАН Т.І. ЗА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

СТАТТІ:

1. Синергетичний підхід до вивчення історії мови // «Мова. Культура. Комунікація: Семіосфера у динаміці». – Чернігів, 2011.
2. Діахронічна лінгвосинергетика: статус, задачі та основний понятійний і термінологічний апарат // Сучасні дослідження з іноземної філології. Зб.наук.праць. – Вип.9. – Ужгород, 2011.
3. Актуалізація синергетичного підходу в сучасних лінгвістичних дослідженнях // Записки з романо-германської філології. – Вип. 26. – Одеса, 2011.
4. Грамматикализация в контексте лингвосинергетики // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. – Серія 9 «Сучасні тенденції розвитку мов». – Вип. 6. – Київ, 2011.
5. The Semantics of Modern English Personal Names of Celtic Origin // Записки з ономастики. – Вип. 14. – Одеса, 2011.
6. История языка как объект синергетического анализа: к постановке проблемы // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – № 973. – Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Харків, 2011.
7. Синтаксическая деривация как синергетический процесс // Записки з романо-германської філології. – Вип. 27. – Одеса, 2011.
8. Сочетаемость языковой единицы как экспликация безмасштабной сетевой структуры языка // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Вип. 26. – Острог, 2012.
9. Фрактальный принцип организации языковой мегасистемы //Нова філологія. Зб.наук.праць. – Запоріжжя, 2012.
Участие в научных конференциях (с публикацией тезисов доклада) /Участь у наукових конференціях (з публікацією тез доповіді):
1. ІІ-а Міжнародна наукова конференція «Мова. Культура. Комунікація: Семіосфера у динаміці» (м. Чернігів, 2011);
2. І (V) Международная научно-практическая конференция  «Теория и технология иноязычного образования» (г.Киев, 2011);
3. ХІ наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (м.Харків, 2012);
4. VI Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – культура – особистість» (м.Острог, 2012)
5. V Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (м.Запоріжжя, 2012)
 

ПУБЛИКАЦИИ ДОМБРОВАН Т.И. ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД // 

ПУБЛІКАЦІЇ ДОМБРОВАН Т.І. ЗА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

Статті (у фахових виданнях України):

1. Домброван Т.И. Английский – язык-убийца? / Т.И.Домброван // Записки з романо-германської філології [ред. І.М.Колегаєва]// ОНУ ім. І.І.Мечникова: факультет романо-германської філології. – Вип. 2 (29). – Одеса: КП ОГТ, 2012. 
2. Домброван Т.И. Глобализация и проблема сохранения национального языка (с позиций синергетического мировидения) / Т.И.Домброван // Українознавчий альманах. – Вип. 9. – Київ-Мелітополь, 2012. 
3. Домброван Т.І. Динамічна рекурентність як підґрунтя міжрівневої когерентності мовної мегасистеми / Т.І.Домброван // Сучасні дослідження з іноземної філології. Зб.наук.праць. [відп.ред. Фабіан М.П.] – Вип. 10. – Ужгород: ФОП Бреза А.Е., 2012. 
4. Домброван Т.И. Лингвосинергетика: от бинарности – к тернарности / Т.И.Домброван //Слов’янський збірник (Збірник наукови праць). – К.: Видавничий дім  Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. 2. 
5. Домброван Т.И. Синергетика в исторической ретроспективе: этапы становления и эволюция проблематики / Т.И.Домброван // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Вип. 30. – Острог: Вид-во Нац.ун-ту «Острозька Академія», 2012. 
6. Домброван Т.И.  Эволюция языка сквозь призму параметров управления / Т.И. Домброван // Записки з романо-германської філології [ред. І.М.Колегаєва]// ОНУ ім. І.І.Мечникова: факультет романо-германської філології. – Вип. 28. – Одеса: КП ОГТ, 2012. 
7. Домброван Т.И. Лингвосинергетика в кругу междисциплинарных направлений исследования языка / Т.И.Домброван // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Вип. 35. – Острог: Вид-во Нац.ун-ту «Острозька Академія», 2013. 
8. Домброван Т.И. Эктралингвальные факторы эволюции языковой системы / Т.И.Домброван // Наукові записки. Серія «Філологічні науки (мовознавство)». – Вип. 119. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. 
9. Домброван Т.И. Синхронизация темпомиров в грамматической системе английского языка / Т.И.Домброван // Наукові записки Ніжинського  державного університету імені Миколи Гоголя. Серія «Філологічні науки». – Книга 1. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2013. 
10. Домброван Т.И. Фрактальность как фундаментальное свойство языковой материи / Т.И.Домброван //Записки з романо-германської філології [ред. І.М.Колегаєва]// ОНУ ім. І.І.Мечникова: факультет романо-германської філології. – Вип. 1 (30). – Одеса: КП ОГТ, 2013. 
11. Домброван Т.И. Моделирование истории развития язык как синергетического процесса: к постановке проблемы // Нова філологія. – № 59. – Запоріжжя, 2013.
12. Домброван Т.И. Глоттогенез с позицій синергетики // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Вип. 11. – Ужгород, 2013. 
 

Колективні монографії за кордоном:

1. Домброван Т.И. Язык как объект синергетического анализа // «Приоритетные направления лингвистических исследований: общетеоретические, когнитивные, коммуникативно-прагматические и функционально-грамматические аспекты языка»: коллективная научная монография [под ред. А.Г.Бердниковой]. – Новосибирск: Изд-во «СибАК», 2013. 
2. Dombrovan T.  Linguosynergetics: Language as a Synergetic System // ‘European and Russian Literature: Modern Problems of Study’. – Vol. 2 /Ed. by M.Asper. – Stuttgart: ORT Publishing Monograph Series  № 2, 2013. 
 

Статті за кордоном:

1. Домброван Т.И. Изучение истории языка с позиций постнеклассической научной парадигмы / Т.И.Домброван // Perspektywy rozwoju nauki (Перспективы развития науки): Gdansk 28.11.2012 – 30.11.2012. –  Gdansk, 2012. – С. 48-52.
2. Домброван Т.И. Валентносопряженные категории глагола / Т.И.Домброван // Научно-практический журнал «Апробация». – М.: НИЦ Апробация, 2013. – № 1. – С. 44-52.
3. Домброван Т.И. Типологический переход в истории английского языка как движение по пространству состояний языковой системы // Человек. Язык. Культура: Сб.научн.статей, посвящ. 60-летнему юбилею профессора В.И.Карасика. – в 2х ч. /Отв. соред. В.В.Колесов, М.Влад.Пименова, В.И.Теркулов. – Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 2.– Ч.I. 
 

Конференції (в Україні):

1. Домброван Т.І. Аплікативність  методологічних принципів синергетики при навчанні діловому мовленню студентів вищої школи / Т.І.Домброван // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інтерактивні технології навчання: Матер.VI Міжнар.науково-практ.конф. (Київ, КПІ, 15 січня 2013 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. 
2. Домброван Т.І. Перспективні напрями розвитку лінгвістичної синергетики / Т.І.Домброван // «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»: Тези доповідей XII наук.конф.з міжнародною участю. – Х.: ХНУ ім..В.Н.Каразіна, 2013. 
3. Домброван Т.И. В защиту лингвосинергетики / Т.И.Домброван //  Матер. Всеукр. Науково-практ.конф. «Сучасна германістика: теорія і практика» (Дніпропетровськ, 7-8 листопада 2012). – Дніпропетровськ, 2012. 
4. Dombrovan T.  Reanalysis as a mechanism of syntactic change //Лінгвістика. Комунікація. Освіта: Матер. VI Всеукр. науково-практ. конф. (Луганськ, 14-15 березня 2013). – Луганськ: ЛДАКМ, 2013. 
5. Dombrovan T.  Language learning as a synergetic process // «Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування»: Матер. ХІ Міжнар.науково-практ.конф. (Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відношень, 5 квітня 2013). – Київ: ІМВ, 2013. 
6. Dombrovan T.I. The history of the English language: A problem of appropriate division into periods //Філологія ХХІ століття: Теорія, практика, перспективи. ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (Одеса,  24 квітня 2013). Режим доступа: http://rgdept.onua.edu.ua/index.php/internet-konferentsiji/12-filologiya-xxi-stolittya-teoriya-praktika-perspektivi 
7. Домброван Т.И. Диахроническая лингвосинергетика – новый подход к  исследованию эволюции языка // «Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика». Матер. Міжнар.наук.конф. (10-12 жовтня 2013р., Київ). – К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2013. 

Конференції за кордоном:

8. Домброван Т.И.  Система языка как фрактальное образование / Т.И.Домброван // III Междунар. научно-практич. конф. «Грани современной науки» (Краснодар, 20 октября 2012 г.). – Краснодар, 2012. – С. 87-92.
9. Домброван Т.И. Язык как синергетическая система / Т.И.Домброван // «Перспективы развития современной филологии»: Матер. VI междунар. научн.конф. (Санкт-Петербург,  10 ноября 2012 г.). – Петрозаводск: ПетроПресс, 2012. – С. 109-113.
10. Домброван Т.И. Лингвосинергетика: новый взгляд на процессы грамматикализации (на материале английского языка) / Т.И.Домброван // VIII Междунар. научно-практич. конференция «Филология и лингвистика: современные тренды и перспективы исследования» (Краснодар,  20 ноября 2012 г.). – Краснодар: АНО ЦСПИ «Премьер», 2012. – С. 40-44.
11. Dombrovan T.  Linguistic Synergetics: a hopeful look towards future // European Science and Technology. Materials of III International research conference. – Vol. II. – Munich, October 30th -31st , 2012. – Publ. office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich, Germany, 2012. – PP. 116-118. 
 

Публікації Домброван Тетяни Іванівни

за 2014 рік (після захисту докторської дисертації)

Наукові монографії:

1. Домброван Т.И. Лингвосинергетика: Язык как синергетическая система: Монография. – Saarbrücken, Deutschland: Lambert Academic Publishing, 2014. – 308 p. (20 др.арк.)
2. Домброван Т.И. Синергетическая модель развития английского языка: Монография. – Одесса: КП ОГТ, 2014. – 400 с. 
 
Розділ у колективній науковій монографії:
1. Домброван Т.И. Диахроническая лингвосинергетика: Развитие языка как синергетический процесс // Грані сучасної лінгвістики: колективна монографія [за ред. д-ра філол.наук О.Г.Фоменко та д-ра філол.наук В.К.Харченко]. – Запоріжжя: Класичний Приватний університет, 2014. – С. 87-115 (2 др.арк.)
 

Статті у фахових виданнях України:

1. Домброван Т.І. Лінгвосинергетика: перші результати міждисциплінарного симбіозу // Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – т.8, ч.1. – Одеса: Гельветика, 2014. – С.85-88.
2. Домброван Т.И. Исторические изменения в английском консонантизме: взгляд с позиций лингвосинергетики // Записки з романо-германської філології. – Вип. 1(32). – Одеса: КП ОМД, 2014. – С. 77-83.
3. Домброван Т.И. Рецензия на монографию Е.Г.Фоменко «Языкотворчество Джеймса Джойса» // Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – т.9. – Одеса: Гельветика, 2014. – С.178-180.
4. Домброван Т.И. Концептуально-методологические основы лингвосинергетики // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 64. – С. 214-219.
5. Домброван Т.И. Заимствование как проявление анизотропии языковой системы // Одеський лінгвістичний вісник: Науково-практичний журнал. – Вип. 4. – Одеса: НУ «ОНЮА»,2014. – С. 73-80.
6. Домброван Т.И. Диахроническая лингвосинергетика – новое направление в изучении истории языка // Записки з романо-германської філології. – Вип. 2(33). – Одеса: КП ОМД, 2014. – С. 24-32.
7. Домброван Т.И. Кельтский след в английской антропонимии как проявление анизотропии языковой мегасистемы: лингвосинергетический аспект // Записки з ономастики. – Вип. 17. – Одеса: Астропринт, 2014. – С.127-134.

Стаття у зарубіжному виданні

1. Домброван Т.И. Философская компонента синергетического стиля научного мышления // Язык как системная реальность в социокультурном и коммуникативном измерениях. – М.: ИД «Международные отношения», 2014. – с. 42-49.
 
      

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception (38-048)723-52-54
Phone/fax (38-048)723-35-15
Email:

 

Our Partners

title_5c6952f14c9359254066881550406385
title_5c6952f14ca5020775588091550406385
title_5c6952f14cb621734376971550406385
title_5c6952f14cc7511419759941550406385
Top