Olga Stepanivna Tsokur

Doctor of Sciences, Full Professor, the Head of Pedagogics Department

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ORCID ID

Academic background

 • 1978 – University Degree (cum laude) in Music and Singing (qualification “Music Teacher”) from Odesa State K.D. Ushynskyi Pedagogical University
 • 1990 – Ph.D. in Theory and History of Pedagogics, defended at Moscow State V.I. Lenin University. Thesis title: “Forming pedagogical thinking in the would-be educators in the process of professional training”.
 • Awarded the academic rank of the Docent of Pedagogics Department.
 • 1998. The Post-Doc Degree of the Doctor of Sciences in Theory and Methodology of Professional Education, defended at Kyiv National T. Shevchenko University. Thesis title: “The category of pedagogical mindset in the theory and practice of professional training of would-be educators”.
 • Awarded the academic rank of the Professor of Pedagogics Department.
 • Awarded the title of Professor Emeritus of Izmail State Humanitarian University.

Professional experience:

Odesa State K.D. Ushynskyi Pedagogical University:

 • 1986-1988 Assistant researcher at Pedagogics Department;
 • 1988-1990 Ph.D. Student at Pedagogics Department;
 • 1990-1998 Associate Professor of Pedagogics Department;

South-Ukrainian State K.D. Ushynskyi Pedagogical University:

 • 1998-2000 – Full Professor of Pedagogics Department;
 • 2001-2004 Head of the Pedagogical and Developmental Psychology Department

Odesa National I.I. Mechnikov University:

 • 01.09.2004 - currently - the Head of Pedagogics Department

Training experience:

Prof Tsokur teaches the following subjects:

 • For Ph.D. students: Pedagogics in Higher Educational Institutions, Pedagogical Management, Theoretical and methodological fundamentals of cross-cultural education, Pedagogical artistry of the university educator, Gender pedagogics.
 • For Master’s degree student: Methodology of academic research and research organization, “Fundamentals of pedagogical excellence and ethics of the university educator, Pedagogics and Psychology at the University level, Pedagogics at Higher Educational Institutions.
 • For Bachelor degree student: Pedagogics, Fundamentals of Pedagogic Excellence, Novel educational technologies.

Methodological experience:

 1. Цокур О.С. Педагогіка вищої школи: навч.-метод. посібник. Одеса: ОНЮА, 2002. Вип. 1. Основи наукового педагогічного дослідження. 84 с.
 2. Цокур О.С. Педагогіка вищої школи: навч.-метод. посібник. Одеса: ОНЮА, 2002. Вип. 2. Педагогічний менеджмент. 80 с.
 3. Цокур О.С., Іванова І.В. Основи гендерного виховання. Гендерний розвиток (конспекти лекцій) /під. ред. К.М.Левківського. К.: ПЦ «Фоліант», 2005. С. 124-187.
 4. Цокур О.С. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / під ред. З.Н. Курлянд. 3 вид. К.: Знання, 2009. Р. 1.3.1-1.3.5; 4.4. С. 127-158; С. 256-274.
 5. Цокур О.С. Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи магістра спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2017. 32 с.
 6. Цокур О.С. Щоденник з магістерської науково-дослідної практики: навч.-метод. рекомендації. Одеса, 2018. 20 с.
 7. Цокур О.С. Щоденник з науково-педагогічної (асистентської) практики: навч.-метод. рекомендації. Одеса, 2018. 30 с.

Innovative experience:

Prof. Tsokur is an initiator and guarantor of the educational-and-professional programme course for the Master’s degree students in Educational and Pedagogical Sciences.
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/accredit/mag2019/mag16005957.pdf

 • 011.1 Pedagogics at University
 • 011.2 Pedagogics and Linguodidactics (foreign language) at University
 • 011.3 Educational Monitoring
 • 011.4Educational Management
 • 011.5 Legal pedagogics and psychology
 • 011.6. Educational policy
 • 011.7 Gender pedagogics and psychology
 • 011.8 Cross-cultural education and ethnocultural tourism
 • 011.9 Museum pedagogics and cultural tourism
 • 011.10 Orthodox Christian pedagogics and cultural tourism
 • 011.11 Pedagogics of Field- and Professional Training
 • 011.12 Andragogy and educational gerontology

Fellowship: Full member of the International Slavic Academy of Education named after Ya.A.Komenskyi. Professor Emeritus of Izmail State Humanitarian University

Awards: The Award Pin from the Ministry of Education of Ukraine “A-grade student”, 2 Certificates of Merit from the Ministry of Education of Ukraine, 2 Certificates of Merit from Odesa Oblast Administration and Odesa Oblast Council, 14 Certificates of Merit from Beltsy Pedagogical Russo University, South-Ukrainian K.D. Ushynskyi Pedagogical University, Odesa National I.I.Mechnikov University.

Area of academic expertise: contemporary problems of university pedagogical science; modernization, diversification, and innovation of the content, forms, methods, and technologies of field-specific and pedagogical training of the students and adults. Prof Tsokur has over 200 research papers, including in overseas journals.

Prof Tsokur was an academic adviser to 1 Post-Doc and 34 Ph.D. Theses, 25 of which defended when she was the Head of Pedagogics Department at Odesa National I.I.Mechnikov University.

Taking into consideration the research expertise of Ph.D. Students, Prof. Tsokur initiated and organized 11 international and 6 regional scientific-and-practical conferences, based on ONU Pedagogics Department; she was also the scientific editor to the relevant collection of articles:

 • Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: сучасний стан і перспективи розвитку / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 145-річчю ОНУ імені І. І. Мечникова, 50-річчю факультету романо-германської філології, 50-річчю кафедри педагогіки. Одеса, 2010. – 250 с.
 • Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. конгресу ІХ Слов’янські педагогічні читання. Одеса: видавець Букаєв В. В., 2010. –272 с.
 • Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу? / Матеріали міжн. наук.-практ. конф. 26 жовтня 2012 р. Одеса, 2012. – 150 с.
 • Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 55 річчю Факультету романо-германської філології, 55 річчю кафедри педагогіки / Матеріали міжн. наук.-практ. конф. 11 травня 2015 р. Одеса: Фенікс, 2015. – 197 с.
 • Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в Україні та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства» /Матеріали 74-ї наук.-практ. конф. 27-29 листопада 2019 р., присвяченої 155-річчю ОНУ імені І.І. Мечникова, 60-річчю факультету РГФ та 60-річчю кафедри педагогіки. Одеса: ВМВ, 2019. 156 с.

Key publications:

 1. Цокур О.С. Категория педагогического сознания в теории и практике профессиональной подготовки учителя : монография. Одесса: Логос, 1998. 242 с.
 2. Цокур О.С. Модернізація вищої школи як чинник формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього фахівця. Проблеми формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього фахівця в контексті вимог євроінтеграції: монографія / наук. ред. О. С. Цокур. Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. Р. 1.3. С. 29-44
 3. Цокур О.С. Формування професіоналізму особистості майбутнього викладача вищої школи як суб’єкта інноваційної педагогічної діяльності. Проблеми формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього фахівця в контексті вимог євроінтеграції: монографія / наук. ред. О.С. Цокур. Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. Р. 4.1. С. 121-131.
 4. Цокур О.С. Підготовка нового покоління науково-педагогічних кадрів як найважливіша місія класичного університету в умовах глобалізації. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації : кол. монографія /під. ред. О. С. Цокур. Одеса: ФОП Бондаренко О.М., 2018. Р. 2.3. С. 47-58 с
 5. Цокур О.С. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського як теоретичне підгрунтя організації професійної підготовки магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» Вивчення і впровадження в навчально-виховний процес середньої та вищої школи педагогічних ідей В. Сухомлинського: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (27-28 вересня 2017 р. м. Кропивницький). Кропивницький: ПП ЦОП «Авангард», 2017. С. 7–10.
 6. Цокур О.С. З досвіду формування професійно-педагогічної толерантності майбутніх учителів у процесі університетської педагогічної освіти. Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст. (31 березня–1 квітня 2017 р., м. Київ). К., 2017. С. 122–127.
 7. Цокур О.С. Железняк О.В. Андрагогічні засади освіти дорослих Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в Україні та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства: матеріали наук. конф. Одеса: ФОП Бондаренко, 2019. С. 49-53.
 8. Tsokur О, Boychev I. Multi-Cultural Pegagogical Approach to Future Teacher Training as a Factor of Formation of their European Identity. Journal of Danubian Studies and Research, 2018, Vol 8, N2. S. 449-457.
 9. Цокур О.С., Железняк О.В. Формування міжкультурної толерантності як соціально значуща мета освіти дорослих в умовах розвитку багатокультурного українського суспільства. Тенденції розвитку психології та педагогіки. К.: КНОПП, 2019. С.234-239.
 10. Цокур О.С., Железняк О.В. Результати експерименту з формування педагогічного професіоналізму майбутніх фахівців романо-германської філології як суб’єктів та організаторів гендерної освіти учнівської молоді. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 5. Пед. науки: реалії та перспективи. К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2019. Вип. 69. С. 65-69.
 11. Цокур О.С. Особливості організації професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в Німеччині на засадах міжкультурного підходу. Інноваційна педагогіка: зб. наук. пр. Одеса, 2020. Вип. 21. С. 152–155.
 12. Цокур О.С. Проблема модернізації професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в контексті досліджень вчених Німеччини. Науковий вісник льотної академії. Сер. Пед. науки. Кропивницький: ЛА НАУ, 2020. Вип. 7. С.148-153.
 13. Цокур О.С. Результати експерименту з формування професійної готовності майбутніх учителів до організації міжкультурної освіти учнів. Інноваційна педагогіка: зб. наук. пр. Одеса, 2020. Вип. 22. С. 152–155.

Publications with the references on Prof. Tsokur’s biography:

 1. Ukrainian professor: Olga S. Tsokur. Secrets of highly successful mentors and advisors /by Svetlana Vlady. Cambridge Scolars Publishing, 2019. S. 71-86.

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception: (38-048)723-52-54
Phone/fax: (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Our Partners

title_5f6c3750205ae19394809581600927568
title_5f6c3750206b83472753251600927568
title_5f6c3750207bc4324967281600927568
Top